Ne félj – Hágár és gyermeke története

Ne félj – Hágár és gyermeke története

„…ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát, ott a hol van.”(1 Móz. 21.17)

Hágár – aki Ábrahám feleségének, Sárának volt a szolgálója, és aki Ábrahámnak fiút szült – a Beérseba pusztájában bujdosik gyermekével együtt, mert Sára kívánságára Ábrahám elküldte őket. Nincs vizük, nincs élelmük, s Hágár, hogy ne lássa gyermeke haldoklását, leteszi őt egy fa alá, és odébb leülve sír; De az Úr angyala a fenti mondatot mondja Hágárnak, bátorítva és reményt adva neki.

Share
Read more

Ne félj – Józsué

Ne félj – Józsué

Mózes halála után az Úr Józsuét bízza meg azzal, hogy Izráel fiait bevigye az ígéret földjére. És hogy a feladatát sikeresen végre tudja hajtani – azt mondja az Úr – ahhoz az szükséges, hogy: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek (a könyvek Könyvének, vagyis a BIBLIÁNAK) az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.

Share
Read more

Lót története

Lót története

Mit is jelent ez a szó, hogy kegyelem? A görög szó / Kharisz/ azt jelenti szó szerinti fordításban, hogy: öröm. Isten jóindulatú gondoskodása az ember iránt, amely Jézus Krisztus megváltásában lett nyilvánvalóvá. Szabad fordításban: a kegyelem Isten szeretetének konkrét cselekedetekben való megnyilvánulása az emberért, az emberen és az emberben, amelyet jókedvében, örömmel cselekszik.

Share
Read more

Szabadon a félelemtől

Ezek az igék, azon túl, hogy a testvér-szeretetre buzdítanak, Isten szeretetét hangsúlyozzák. Ugyanakkor arra is választ adnak, hogy benne meggyökerezve, vele beteljesedve, hogyan lehet békességben élni, s megszabadulni egyszer s mindenkorra a félelemtől.

Share
Read more

Emeld fel a szemeidet és láss!

Ezt akkor mondja az Úr Ábrahámnak, amikor Lóttól elvált. Ez az elválás úgy történt, hogy Lót „felemelte szemeit” és látta, hogy Sodoma környéke gazdag és jó föld, és az „ő szemeinek látása szerint” döntve elindult a „bűn városa” felé. El is jutott oda. És mert Ábrahám „nem a szemeinek látása szerint ítélt” (Ésa.11,3), cserébe ezt a csodálatos ígéretet kapta az Úrtól: „…mert mind az egész földet, amelyet látsz néked adom, és a te magodnak örökre. De ez az ígéret nemcsak az övé, hanem a tiéd is, ha a Krisztusé vagy, hiszen meg van írva, „ha Krisztusé vagy, akkor az Ábrahám magva vagy, és ígéret szerint örökös. (Gal. 3.29)

Share
Read more

Megérteni Jézus meghökkentő szavait – Blizzard, Bivin

Máté evangélium 11,12 „A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.”

Ezt az igét elég nehéz megértenünk. Nemcsak egyszerű keresztényeket döbbentenek meg ezek a szavak. Úgy tűnik, nincs kielégítő magyarázat még a teológusok között sem, hiszen Isten királyságával sok erőszakos cselekedet is kapcsolatba hozható. Mégis, valahogy nem illik össze Jézus más tanításaival. Sokan, sokféleképpen próbálták – szolgálók és tanítók – megmagyarázni ezt az igét.

Share
Read more


Látva a láthatatlant

„Dicsérjétek az Urat. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsönad, dolgait pedig igazán végzi. Mivelhogy soha nem ingadozik: örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és eleped. A gonoszok kívánsága semmivé lesz.”
112. Zsoltár

Share
Read more

Ezeríziglen – vajon elegendő idő?

ok hívő szülő megkeseredett szívvel panaszolja, hogy évek óta imádkozik gyermekeiért, de azok még nem jutottak hitre, nem tértek meg, ellenkezőleg: élik a világiak életét, távol Istentől.

Sokféle tanítás hangzik arról, hogy mi lesz a hívő szülők gyermekeivel. Van olyan, amelyik azt hirdeti, a hit nem örökölhető, tehát ha gyermekünk nem fogadja el személyesen az Úr Jézus Krisztust, mint az ő Megváltóját, nem fogadja be az Urat, átadva neki az életét, elkárhozik, hiába hívő az egyik vagy mindkét szülő, vagy akár az egész család.

Share
Read more


Gazdag ajándékcsomag – fentről

avagy: mit tesz Isten, hogy a keskeny úton járjak, s azon maradjak?

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Efézusi levél 2,8-9)
Elgondolkodtál-e valaha azon, mit jelent a kegyelem? Az a kegyelem, amelyből mi, Isten gyermekei napról napra élünk? Nos, Isten megmutatott nekem néhány dolgot, lehántva így a misztikus burkot erről a fogalomról, s ezáltal közelebb kerültem az Ő szívéhez, gondolataihoz. Azóta még jobban tudok örvendezni Isten jóságának, szeretetének az Ő csodálatos kegyelmében.

Nézzük meg, mi a görög szó jelentése a Görög szómutató szótárban (továbbiakban Gszsz):

5385 Kharisz – „Kegyelem: olyan tett, amely örömet vált ki, boldogságot hoz. Szószerinti jelentése: öröm. Ez arra is utal, hogy valaki igyekszik másoknak örömet okozni. Jótétemény valaki iránt, aki az ellenkezőjét

Share
Read more

UA-6786688