Dávid imája és próféciája

Dávid imája és próféciája

Eféz. 2,1 [Vele (az Úr Jézussal) együtt] Titeket is megelevenített [életre keltett; feltámasztott], akik [megölötten] holtak valátok a ti vétkeitek [hibás lépéseitek, botlásaitok, eleséseitek] és bűneitek [céltévesztésetek] miatt, [következtében]*

*Dávid így imádkozik és prófétál az Úr Jézusról, aki elhozta az üdvösséget, és az örök életet: „Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. (Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél). Hogy el ne térjünk tőled (És mi nem pártolunk el tőled; Többé nem hagyunk el téged).

Eleveníts meg minket (Tarts életben bennünket) és imádjuk (áldjuk, és segítségül hívjuk) a te nevedet. Seregek Ura, Istene! Állíts helyre minket (újíts meg bennünket); világoltasd (ragyogtasd ránk) a te orcádat (jelenlétedet), hogy megszabaduljunk (és megmenekülünk. (szódzó) bűnbocsánatot, megmenekülést (rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből. Mindenfajta problémából, bajból); megszabadítást (mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől /démonoktól/; oltalmazást; biztonságot; állandóságot; jólétet (bővölködést anyagi és szellemi javakban); jóllétet (egészséget); boldogságot, megtartatást nyerünk)! (Zsolt. 80,18-20)

Hiszen: „Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat (csodáidat). Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat (hatalmadat) e nemzetségnek (nemzedéknek), és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat (fölér) a (magas) égig, mert nagyságos (hatalmas) dolgokat cselekedtél (vittél véghez); kicsoda hasonló te hozzád (ki olyan, mint te), oh Isten?!

Aki sok bajt (kakosz: rosszat, szerencsétlenségeket, viszontagságokat) és nyomorúságot (thlipszisz: nyomást, szorítást, szorongattatást, megpróbáltatást, gyötrődést, szorongást) láttattál (mutat, megmutat, rámutat, kimutat) velünk, de ismét (újra) megelevenítesz (újra életet adsz; életre hívsz), és a föld (feneketlen) mélységéből (abüsszosz: a pokol feneketlen mélységéből) ismét felhozol (kiemelsz) minket” (Zsolt. 71,17-20)

Csodálatos ígéret az Ószövetségben, amely előremutat Jézus Krisztusra, aki elhozta számunkra az üdvösséget (2.bekezdésben – érdemes ezen elmélkedni, ez maga az evangélium!) és az örökéletet. Ragadjuk hát meg a mi üdvösségünk szarvát, Jézus Krisztust!

Share
Read more

Békességetek legyen énbennem!

Ezeket a dolgokat mondtam neked, így tehát énbennem (tökéletes) békességed és bizalmad lehet. Ebben a világban nyomorúság, próbák, nehéz helyzetek, csalódottságod van, de legyél jókedvű, örvendezz (vegyél bátorságot, légy bizonyos, csüggedés és ijedtség nélküli!) mert legyőztem a világot (megfosztottam a világot a hatalmától, erejétől hogy bántson téged, és legyőztem azt érted) [Amplified Bible]

Share
Read more

Tenyerembe véstelek

Nemrégiben fedeztem fel, vagy inkább: döbbentem rá újra, hogy a hatalmas, élő Isten, az Örökkévaló Jahve, aki Jézus Krisztusban jött el hozzánk, emberekhez – önmagát egy szerető édesanyához hasonlítja! Ráadásul azt állítja, hogy előfordulhat (sajnos), hogy egy anya elhagyja a gyermekét, de az soha-soha-soha örökké nem fordulhat elő, hogy Ő elhagyna minket! Ennyire szeret… Az üzenet élő, lüktető: beavat minket tervébe, amelyet számunkra készített, ha Belé kapaszkodunk.

Share
Read more

Miért félsz…?

Ézs 51:12 Én, én vagyok megvigasztalótok (paraklétosz: szószóló, védő, pártfogó, közvetítő, közbenjáró, segítő. A segítségül hívott (védőügyvéd) ! Ki vagy te, hogy félsz (rettegsz) halandó embertől? Ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű (elszárad mint a széna)?!

Share
Read more

Légy tele örömmel!

Hogyan „készül” az érett karakter, jellem, személyiség? Íme egy „recept”, hogy bátorodjunk, és MINDENBEN tartsunk ki, maradjunk a teher alatt, és ne adjuk fel, hanem bízzunk Őbenne, üdvösségünk Istenében, aki megszabadít, meggyógyít, kihoz MINDEN bajból! S ennek már előre örvendezhetünk!

Share
Read more


Neked adom a sötétség kincseit

Így szól (ezt mondja) az Úr felkentjéről (fölkentjének) …: „Megfogtam jobbját, hogy nemzeteket hódoltassak meg (terítek le) előtte, és királyok derekán oldom meg az övet, hogy ajtókat nyissak meg előtte (kitárulnak előtte az ajtók), és kapuk ne maradjanak (nem maradnak) zárva.

Share
Read more

Teljes örömnek tartsátok

A következő Igerész szólt nekem a napokban:

Békés-Dallos fordítás (Görög eredetivel, piros színnel kiemelve maga a bibliai ige):

2. Teljes (nagy) örömnek (jókedvű, vidám, azaz nyugodt, békés örömnek) tartsátok testvéreim, ha sokféle kísértésbe estek (ha különféle megpróbáltatás ér) (a gonoszság megtapasztalása által, provokáció által)

Share
Read more

Nem kell félned

Nem kell félned a kutyáktól, mert azt mondja az Úr:

2Mózes könyve 11,7: De Izrael fiai(ra) között (közül, ellen) egyetlen kutya (eb) sem mordul rá (ugatja meg) (ölti ki, feni nyelvét) sem emberre, sem állatra. Ebbõl (hogy) megtudjátok: az Úr (az Örökkévaló) (milyen) különbséget tesz Egyiptom és Izrael között.

Share
Read more

Minden bajból kiment

Minden bajból kiment

Zsoltár 34,6: „Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.”
Ez a szegény kiáltott, (a szó szoros értelmében: „károg” mint a hollók, vagy rikolt, vagyis hangosan kiált, hív, sikít, felkiált, esedezik, ordít.)

Share
Read more

Mennyei Édesanyánk: az Egyház

Ki gondolná, hogy nekünk, Isten gyermekeinek (akik hisszük, hogy Jézus a Krisztus, és újjászülettünk víztől és Szent Szellemtől), nemcsak mennyei Édesapánk van, hanem édesanyánk is, „aki” a magasságos Jeruzsálem, vagyis a (látható és láthatatlan szférában tartózkodó) Egyház, a Jézus Krisztus által (a világból) kihívottak közössége:

Share
Read more

UA-6786688