Rómaiaknak írt levél 12-16. fejezet

Róma 12. ISTENNEK TETSZŐ ÉLET
Róm. 12,1 Kérlek [buzdítalak, bátorítalak] azért titeket atyámfiai [testvéreim] az Istennek irgalmasságára, [az Isten könyörülete által] hogy szánjátok oda [mutassátok be; adjátok, állítsátok oda] a ti testeiteket [(szómata): teljes lényeteket, személyiségeteket] élő, szent és Istennek kedves [tetsző; elfogadható] áldozatul. Mint a ti okos tiszteleteteket166 [Ez legyen a ti szellemi dicsőítésetek (hódolatotok, »ésszerű, igeszerű« istentiszteletetek] »s így a ti szolgálatotok okos legyen«

Share
Read more

Rómaiaknak írt levél 1-11. fejezet

Róm 1,1 Pál, Krisztus Jézus szolgája, [rabszolgája] meghívott [elhívott] apostol, akit az Isten kiválasztott [elválasztott; elkülönített, vagyis külön választott a világi, tisztátalan, szentségtelen dolgoktól] evangéliumának [Örömhírének; győzelmi hírének; a győzelmes hadvezérről szóló jó hírnek] hirdetésére, [prédikálására]
Róm. 1,2 Melyet eleve [előre] megígért az ő prófétái által a szentírásokban,
Róm 1,3 Fiáról, Jézus Krisztusról (héberül: Jehosua = Jahve az üdvösség, a szabadítás; a megváltó), a mi Urunkról. Ő (hús)test szerint Dávid nemzetségéből [magvából] született,

Share
Read more

Máté evangélium 18-20. fejezet – Kapcsolódó Igékkel

gyermekies lelkületről
Mát. 18,1 Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, [és megkérdezték tőle] mondván: Vajon ki a (leg)nagyobb [hatalmasabb; fontosabb] a mennyeknek országában [az egek (Istenének) királyságában]?
Mát. 18,2 És előhíván Jézus egy kisgyermeket, közéjük [eléjük] állítja vala azt,
Mát. 18,3 És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek [ha nem változtok meg, ha meg nem fordultok] és olyanok nem lesztek mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába [királyságába].
Mát. 18,4 Aki azért [annyira] megalázza magát [annyira kicsivé lesz], mint ez a kis gyermek, az [lesz] a (leg)nagyobb [hatalmasabb; fontosabb; nagyszerűbb] a mennyeknek országában [a mennyek, az Egek Istenének királyságában].

Share
Read more

Máté evangélium 11-17. fejezet – Kapcsolódó Igékkel

ézus és Bemerítő János
Mát. 11,1 És lőn [az történt], mikor elvégezé [bevégezte] Jézus a tizenkét tanítványának [apostolnak] adott utasítást [útbaigazítását, rendelkezéseit; oktatását], elméne [továbbment] onnan, hogy tanítson és prédikáljon [igét hirdessen] azoknak [környező] városaiban [is].
Mát. 11,2 János pedig, mikor meghallotta a fogságban [a börtönben; a tömlöcben]171 a Krisztus cselekedeteit [tetteit], elküldvén kettőt az ő tanítványai közül [ezt üzente neki, és]
Mát. 11,3 Monda néki: Te vagy-é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?
Mát. 11,4 És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek [mondjátok el; adjátok hírül (adjátok tudtára)] Jánosnak, amiket hallotok és láttok:
Mát. 11,5 A vakok [újra] látnak, és a sánták [bénák] járnak; a poklosok [leprások] megtisztulnak és a siketek (némák) hallanak; a halottak föltámadnak [életrekelnek], és a (koldus)szegényeknek Evangélium [örömhír; örömüzenet] hirdettetik;

Share
Read more

Máté evangélium 1-5. fejezet – Kapcsolódó Igékkel

Máté evangélium 1-5. fejezet – Kapcsolódó Igékkel

Mát. 1,1 Jézus [héberül: Jehosua = Jahve az üdvösség, a szabadítás; a megváltó] Krisztusnak [a felkent], Dávid [szeretett, szerető; összekötő, egyesítő;] fiának1 Ábrahám [sokaság atyja] fiának2 nemzetségéről való könyv.
Mát. 1,2 Ábrahám [sokaság Atyja] nemzé Izsákot3 [nevető, vidám]; Izsák nemzé Jákóbot [sarokfogó vagy mást kiszorító, más helyébe lépő]; Jákób nemzé Júdát4 [dicséret] és testvéreit;
Mát. 1,3 Júda [dicséret] nemzé Fárest [áttörés] és Zárát [felkelés (mint a napkelte)] Támártól5 [pálmafa]; Fáres [áttörés] nemzé Esromot [erő vagy tűz a magasból]; Esrom [erő vagy tűz a magasból] nemzé Arámot [felmagasztalás];
Mát. 1,4 Arám [felmagasztalás] nemzé Aminádábot [Egy a herceg népéből]; Aminádáb [Egy a herceg népéből] nemzé Naássont [varázsló, varázslás; jövendőmondó, jós, igéző]; Naásson [varázsló, varázslás; jövendőmondó, jós, igéző] nemzé Sálmónt [árnyékolva];
Mát. 1,5 Sálmón [árnyékolva] nemzé Boázt [benne erő van] Ráhábtól6 [nyitott]; Boáz [benne erő van] nemzé Obedet [szolgáló; imádó] Ruthtól7 [látni fogjuk]; Obed [szolgáló; imádó] nemzé Isait [Isten embere];

Share
Read more1 Péter levél

1Pét 1:1 Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban (tenger, hullám), Galátziában, Kappadóciában (nádas vidék), Ázsiában (mocsár) és Bithiniában (korai sietség) elszéledt (szétszóródott) jövevényeknek (idegen, aki rövid ideig, átmenetileg idegen helyen tartózkodik, tehát olyanok, akiknek nem otthona a világ),

1Pét 1:2 Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése (előre látás, ismeret, tudás) szerint, a Szellem megszentelésében (akiket Isten az Atya gondviselése a Szellem megszentelése által kiválasztott), engedelmességre (figyelmes hallgatás, vagyis szolgálatkészség vagy alárendelés) és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem (Isten örömteli jótéteménye) és békesség (vagyis: az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás,) adassék néktek bőségesen.

Share
Read more

2 Timótheus levél

Tim. 1,1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola (aposztolosz: valahova hivatalosan, konkrét megbízással elküldött, kiküldött személy, aki az Úr Jézus hatalmával szól és cselekszik; teljhatalmú megbízott. hírvivője, küldötte), Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,

2 Tim. 1,2 Timótheusnak (jelentése: valaki, aki Istent tiszteli; istenfélő), az én szeretett fiamnak: kegyelem (kharisz: Isten jóindulata, kedvezése, jóindulatú gondoskodása az ember iránt;az emberért, az emberen, és az emberben), irgalmasság [könyörület, gyengéd, szerető, irgalom], békesség [’tökéletes, sértetlen’ = az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás, mégpedig mind az egyén, mind a közösség vonatkozásában] az Atya Istentől (Istentől, a mi Atyánktól) és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

Share
Read more

1 Korinthusi levél – Melléklet

1Kor. 1,1 Pál, (kis vagy kicsi) [hivatala szerint] Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola [apostolos: Meghatalmazott, teljhatalmú megbízott, aki Jézus Krisztus hatalmával szól,és cselekszik] és Sosthenes* [az erő megtartója] a testvér,

*Őt Pál apostol merítette be, és ő új nevet nyert Krisztusban: „Krispus (göndör, hullámos) pedig, a zsinagógának feje hűn az Úrban egész háznépével egybe; a Korinthusbeliek közül is sokan hallván, hisznek vala, és bemerítkeznek vala” (Csel. 18,8) Erről az apostol is bizonyságot tesz: „Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem merítettem be közületek, kivéve Krispust és Gájust (földi)” (1 Kor. 1,14)

Share
Read more

1 Korinthusi levél

1Kor. 1,1 Pál, (kis vagy kicsi) [hivatala szerint] Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola [apostolos: Meghatalmazott, teljhatalmú megbízott, aki Jézus Krisztus hatalmával szól,és cselekszik] és Sosthenes [jelentése: az erő megtartója] a testvér,

1Kor. 1,2 [írják e levelet] az Isten [kihívott] gyülekezetének, [eklézsiájának] amely Korinthusban [Jelentése:jóllakott] van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek [hivatalos (elhívott) szenteknek ((h)agiosz = akik már kapcsolatba kerültek Istennel)] azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett. Mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét [(onomá) = hatalmát tekintélyét] bárhol [mind az ő helyükön [(toposz = helyzetükben, körülményeikben)], mind a miénken] segítségül hívják

Share
Read more

UA-6786688