1 Péter levél

Első fejezet

1Pét 1:1 Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban (tenger, hullám), Galátziában, Kappadóciában (nádas vidék), Ázsiában (mocsár) és Bithiniában (korai sietség) elszéledt (szétszóródott) jövevényeknek (idegen, azaz aki rövid ideig, átmenetileg idegen helyen tartózkodik (tehát olyanok, akiknek nem otthona a világ),

1Pét 1:2 Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése (előre látás, ismeret, tudás) szerint, a Szellem megszentelésében (akiket Isten az Atya gondviselése a Szellem megszentelése által kiválasztott), engedelmességre (figyelmes hallgatás, vagyis szolgálatkészség vagy alárendelés) és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem (Isten örömteli jótéteménye) és békesség (vagyis: az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás,) adassék néktek bőségesen.

1Pét 1:3 Áldott (imádni való) az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága (könyörületessége, gyengéd, szerető irgalma) szerint újonnan szült minket élő reménységre ( „biztos várását” jelenti valaminek, ami be is fog következni. Itt: az Isten ígéreteire irányuló, ember fölött álló, „földöntúli” remény) Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,

1Pét 1:4 Romolhatatlan, szeplőtelen (makulátlan, be nem szennyezett) és hervadhatatlan (el nem múló) örökségre, amely a mennyekben van fenntartva (erősen tart, megtart, őriz, megőriz) számunkra,

1Pét 1:5 Akiket Isten hatalma őriz (őriz -egy helyőrséggel-, megvéd) hit (bizonyosság, meggyőződés, hitvallás, hűség) által az üdvösségre (megmenekülésre), amely készen van (vár), hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen (lelepleződjék).

1Pét 1:6 Amelyben örvendeztek (ugrál az örömtől, ujjong), noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések (próbára tevés, próbatétel, a gonoszság megtapasztalása által, ingerlés provokáció által) között (sokféle, sokrétű kísértés miatt),

1Pét 1:7 Hogy a ti kipróbált (megbízható, megpróbált) hitetek, ami sokkal becsesebb (értékesebb) a veszendő, de tűz által kipróbált (megvizsgált, jóváhagyott) aranynál, dicséretre (magasztalásra), tisztességre (megbecsülésre, tiszteletre) és dicsőségre (megbecsülés; dicsőséges ragyogás) méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor (lelepleződésekor);

1Pét 1:8 Akit, noha nem láttatok, (mégis) szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek [benne], kibeszélhetetlen (kimondhatatlan) és dicsőült örömmel örvendeztek (ugrál az örömtől, ujjong):

1Pét 1:9 Elérvén (gondoskodik valamiről, megszerez, megkap) hitetek célját (bevégződés, eredmény,meghatározott végpont), a lélek üdvösségét. (amikor eléritek hitetek célját: egész lényetek, életetek üdvösségét) (mivel elnyertétek a hitnek célját, az életek megmenekülését.)

1Pét 1:10 Amely üdvösség (megmenekülés) felől tudakozódtak és nyomozódtak (keresték, kutatták és vizsgálták) a próféták, akik az irántatok való (nektek szánt) kegyelem felől jövendöltek (prófétáltak)
1Pét 1:11 Nyomozódván (vizsgálták), hogy mely vagy milyen időre (körülményekre) jelenté [azt] ki a Krisztusnak ő bennük levő (lakozó, működő) Szelleme, aki eleve (előre) bizonyságot tett (hirdette) a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről (megdicsőülésről).

1Pét 1:12 Akiknek megjelentetett (kinyilatkoztatást kaptak) (akik előtt leleplezték), hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták (hirdették) néktek az evangéliumot (örömüzenetet; a győztes hadvezérről szóló jó hírt) az egekből küldött Szent Szellem által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. (Ennek szemléltetése még az angyalokat is vággyal tölti el.)

1Pét 1:13 Annakokáért felövezvén elmétek (gondolkozásotok) derekait (Készüljetek fel tehát), mint józanok (megfontoltak), tökéletesen (megingathatatlanul) reménykedjetek (bízzatok) abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik (lelepleződik).

1Pét 1:14 Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok (hasonlóan alakít, ugyanarra a mintára, alkalmazkodik valamihez, valaminek megfelelően alakítja magát) magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek (Engedelmes gyermekként ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak);

1Pét 1:15 Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket (a titeket meghívó Szenthez méltóan), ti is szentek legyetek teljes (egész) életetekben (életvitel, életvezetés, magatartás, életmód)

1Pét 1:16 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

1Pét 1:17 És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül (elfogulatlanul) ítél (elválaszt, megkülönböztet; (ki)válogat), kinek-kinek cselekedete (tevékenysége, munkássága) szerint, (szent) félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek (vándorlásotok, zsellérségetek) idejét (ideje alatt):

1Pét 1:18 Tudván, hogy nem veszendő holmin (romlandó, múlandó), ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló (értéktelen, üres) életetekből (életvitel, életvezetés, magatartás, életmód);

1Pét 1:19 Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen (be nem szennyezett, mocsoktalan) bárányén, a Krisztusén:

1Pét 1:20 Aki eleve (előre lát, ismer, előre tud) el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek (Őt –Isten- ugyan a világ teremtése előtt kijelölte, de előttetek csak a végső időben nyilvánította ki) (az idők végén tettek láthatóvá értetek),

1Pét 1:21 Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból (halottak közül) és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység (örömteli várakozás, elvárás , bizalom) is legyen Istenben. (hogy ti hiteteket és reménységeteket Istenbe vethessétek)

1Pét 1:22 Lelketeket (magatokat) az igazság iránt való engedelmességben (figyelmes hallgatás, vagyis szolgálatkészség vagy alárendelés) (Az igazságnak engedelmeskedve) képmutatás nélkül való, (őszinte, nem tettetett) atyafiúi (testvéri) szeretetre tisztítván meg a Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón (forrón, hevesen) szeressétek;

1Pét 1:23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó (veszendő) magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által (Isten élő és megmaradó beszédén keresztül), amely él és megmarad örökké.

1Pét 1:24 Mert minden test (hústest) olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége (méltóság, megbecsülés, dicséret, imádás) olyan, mint a fű (mező) virága. Megszárad (elhervad) a fű, és virága elhull:

1Pét 1:25 De az Úr beszéde (igéje) megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely néktek (örömüzenetül) hirdettetett.

2. fejezet

1Pét 2:1 Levetvén azért (vessetek, tegyetek hát félre) minden gonoszságot (romlottság, rosszindulat), minden álnokságot (ármánykodást) (ravaszság, csalás, csel, körmönfontság), képmutatást (megtévesztés, színlelés), irígykedést (rosszakarat, becsmérlés, féltékenység), és minden rágalmazást (megszólás, gonosz beszéd.)

1Pét 2:2 Mint most született csecsemők (gyanánt), a tiszta (csalárdságtól mentes, szellemi) hamisítatlan (megtéveszthetetlen) tej után vágyakozzatok (nagyon vágyódik valami után, epekedik) , hogy azon növekedjetek. (általa növekedjetek az üdvösségre) (amíg majd megmenekültök);

1Pét 2:3 Mivelhogy (hiszen már) ízleltétek, hogy jóságos (jó irgalmas, kedves) az Úr.

1Pét 2:4 Akihez járulván, mint élő (eleven), az emberektől ugyan megvetett (elvetett) (elutasított, megtagadott) (akit emberek a próbán elvetettek ugyan), de Istennél (ki)választott, becses (megbecsült, megtisztelt) (nagyra értékelt) kőhöz,

1Pét 2:5 Ti magatok is mint élő (eleven) kövek épüljetek fel szellemi házzá (templommá), szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek (jóváhagyott, elfogadható) Istennek a Jézus Krisztus által (hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves szellemi áldozatokat mutassatok be).

1Pét 2:6 Azért van meg az Írásban (ezért mondja az Írás): Ímé szegeletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses (megbecsült); és aki hisz (bízik) abban, meg nem szégyenül (azt szégyen nem éri).

1Pét 2:7 Tisztesség (megbecsülés, tisztelet) azért néktek, akik hisztek (tiétek, a hívőké a tisztesség) (számotokra, hívők számára tehát érték); az engedetleneknek (nem hisz, szándékosan és önfejűen, hitetlen) pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek (a próbán elvetettek), (megtagad, elutasít), az lett a szegeletnek fejévé (szegletkővé) és (egyben) megütközésnek (botlás) kövévé s botránkozásnak (botrány) sziklájává;

1Pét 2:8 Akik engedetlenek (nem hisz, szándékosan és önfejűen, hitetlen) lévén, (bele)megütköznek (nekicsapódik, nekirohan), az ígébe(n), amire rendeltettek (rendeltetett) is. (Mivel nem hisznek az igének, elbotlanak, ami már meg is történt velük).

1Pét 2:9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való (tulajdonul lefoglalt) (megvásárolt, megmentett) nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait (erényeit, dicsőségét), aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

1Pét 2:10 Akik hajdan nem nép [voltatok], most pedig Isten népe [vagytok]; akik nem kegyelmezettek [voltatok] (egykor könyörület nélkül éltetek, nem nyertetek irgalmat), most pedig kegyelmezettek [vagytok] (könyörületet nyertetek, irgalomra találtatok).

1Pét 2:11 Szeretteim, kérlek (kérlellek) titeket, mint jövevényeket és idegeneket (zarándokokat, vándorokat, hontalanokat), tartóztassátok meg magatokat (tartózkodjatok) a (hús)testi kívánságoktól (érzéki epekedéstől, vágyódástól), amelyek a lélek ellen vitézkednek (küzdenek) (hadat viselnek a lélek ellen);

1Pét 2:12 Magatokat a pogányok közt jól (tisztességesen, becsületesen) viselvén (nemesen forgolódjatok /viselkedjetek helyesen / a nemzetek között), hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztévőket (bár azzal rágalmaznak, hogy gonosztevők vagytok), a jó cselekedetekből (nemes, jó tetteitek), ha látják [azokat], dicsőítsék Istent a (látogatása) meglátogatás napján.

1Pét 2:13 Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek (vessétek magatokat minden emberi teremtés, méltóság alá) az Úrért: akár királynak (császárnak), mint felebbvalónak (mint legfölsőbbnek, fölöttes úrnak);

1Pét 2:14 Akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztévők megbüntetésére (megfenyítésére), a jól (jót) cselekvőknek pedig dícsérésére (dicséretére).

1Pét 2:15 Mert úgy van az Isten akaratja (Istennek ugyanis az az akarata), hogy jót cselekedvén (feddhetetlen élettel), elnémítsátok a balgatag (esztelen, oktalan) emberek tudatlanságát;

1Pét 2:16 Mint szabadok (szabad emberként), és nem, mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja (de nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójának /ürügyként/ használják), hanem mint Istennek (rab)szolgái.

1Pét 2:17 Mindenkit tiszteljetek (becsüljetek meg), az atyafiúságot (testvériséget, testvéri közösséget) szeressétek; az Istent féljétek; a királyt (császárt) tiszteljétek.

1Pét 2:18 A cselédek (szolgák) teljes félelemmel (tisztelettel) engedelmeskedjenek az uraknak (vessétek magatokat parancsolóitok alá, gazdátoknak); nem csak a jóknak és kíméleteseknek (engedékeny, szelíd, jóindulatú), de a szívteleneknek (szigorú, álnok alá) is.

1Pét 2:19 Mert az kedves dolog (értékes), ha valaki Istenről való meggyőződéséért (Istentől felébresztett lelkiismeretéért) (Istenhez tartozása tudatában) tűr (elvisel, kitart, kibír) keserűségeket (visel bánatot, bántalmat), méltatlanul (igazságtalanul) szenvedvén.

1Pét 2:20 Mert micsoda dicsőség az (mi dicsőség van abban), ha vétkezve és arcul veretve (hibátokért) tűrtök (vagytok állhatatosak)? De ha jót cselekedve és (ugyanakkor) [mégis] (türelmesen szenvedtek) szenvedve tűrtök (eltűr, van lelkiereje, kitart) (tanúsítotok állhatatosságot), ez kedves dolog Istennél (ezt kegyelemképpen adja az Isten) (ez értékes Isten előtt).

1Pét 2:21 Mert (hiszen) arra hívattatok el (kaptatok hivatást); (mert) hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek (nyomdokaiban járjatok) (nyomdokaiba lépjetek):

1Pét 2:22 Aki bűnt nem cselekedett (követett el) (vétket nem tett), sem a szájában álnokság nem találtatott (csalárdságot, hamis szót nem találtak szájában):

1Pét 2:23 Aki szidalmaztatván (becsmérel, ócsárol, gyaláz), viszont nem szidalmazott (a szidalmat nem viszonozta) (mikor gyalázták, gyalázást vissza nem mondott,), szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre (mindent az igazságos bíróra hagyott) (átadta ügyét az igazságosan ítélőnek):

1Pét 2:24 Aki a mi bűneinket (vétkeinket) maga vitte fel testében (testén) a fára, hogy a bűnöknek meghalván (a vétkekre ne legyünk kaphatók), az igazságnak (igazságosságnak) éljünk (igaz életet éljünk): akinek sebeivel gyógyultatok (teljessé, éppé lett) meg (véres zúzódásai gyógyítottak meg titeket) (az ő sajgó sebei által gyógyultatok meg).

1Pét 2:25 Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek (visszatér, vissza- /meg/fordul) lelketek pásztorához és felvigyázójához (felügyelőjéhez, gondozójához).

3. fejezet

1Pét 3:1 Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek (vessék magukat saját férjeik alá) hogy ha némelyek nem engedelmeskednének (nem hisznek, engedetlenek, nem fogadnak szót) is az ígének (engedetlenek volnának is az igével szemben), feleségük magaviselete (életvitel, életvezetés, magatartás) által (keresztül) íge nélkül is megnyeressenek (meggyőzessenek) (őket az asszonyok élete beszéd nélkül is megnyeri);

1Pét 3:2 Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen (tiszta, ártatlan, szerény, egyszerű, tökéletes, szemérmes) életeteket (szemtanúi lesznek a ti félelemben leélt, szent tisztaságú forgolódásotoknak, istenfélő, tiszta élteteket figyelik).

1Pét 3:3 Akiknek ékessége ne legyen külső(séges), hajuknak fonogatásából és aranynak
felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való (fodorított haj, arany karperec vagy fényes öltözet);

1Pét 3:4 Hanem a szívnek elrejtett embere (a rejtett belső ember), a szelíd (alázatos) és csendes (a helyét megtartó, egy helyben maradó, csendes, nyugodt békés, nyugodt) szellem romolhatatlanságával (a maga romolhatatlan valóságában), ami igen becses (értékes) az Isten előtt.

1Pét 3:5 Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek (bíztak), engedelmeskedvén az ő férjöknek (úgy ékesítgették ugyanis egykor magukat, hogy férjüknek alárendelték, alávetették magukat).

1Pét 3:6 Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek (helyesen éltek), és semmi félelemtől (fenyegetéstől) nem rettegtek (féltek, rémültök meg) (szenvedélyek fel nem kavarnak titeket).

1Pét 3:7 A férfiak hasonlóképpen (szintén), együtt lakjanak (éljenek) értelmes módon (megértéssel, az ismeretnek megfelelően) [feleségükkel], az asszonyi nemnek, mint gyöngébb (erőtelen) edénynek, tisztességet (tiszteletet) tévén (részesítsék őket megbecsülésben), mint akik örökös társaik az élet kegyelmében(nek) (mint olyanokat, akik az élet sokféle kegyelmének sorsrészesei); hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak (imádságaitokban ne legyetek akadályozva, imáitoknak ne legyen akadálya).

1Pét 3:8 Végezetre mindnyájan [legyetek] egyértelműek (egygondolkodásúak, egyszándékúak [ugyanaz a célja], egy törekvésűek, egyérzületűek), rokonérzelműek (résztvevők, együtt szenvedők), atyafiszeretők (testvérszeretők), irgalmasak (a másik iránt részvétet, szánalmat érző), kegyesek (előzékeny, kedves,szerény):

1Pét 3:9 Nem fizetvén gonosszal a gonoszért (rosszért rosszal), avagy szidalommal a szidalomért (gyalázásért gyalázással) (becsületsértés, rágalmazás, szidás); sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást (dicsér, jól beszél vmiről, vkiről; kimondott szóval üdvhozó erőt közvetíteni; áld = Isten kegyelmébe ajánl) örököljetek (áldás legyen az örökrészetek),

1Pét 3:10 Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól (nyelve szűnjék meg, fogja vissza magát, tartózkodjon gonoszt szólni), és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot (ravaszság, csalás, csel, körmönfontság):

1Pét 3:11 Forduljon el a gonosztól (kerülje el, tartózkodjon tőle, térjen ki az útjából) és cselekedjék jót; keresse (kutat, vágyik, igyekszik, törekszik) a békességet, és kövesse azt (űz, üldöz, hajszol).

1Pét 3:12 Mert az Úr szemei az igazakon (megigazultakon) [vannak], és az ő fülei azoknak könyörgésein (ima, kérés, könyörgés); az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön (orcáját a gonosztevők ellen fordítja).

1Pét 3:13 És kicsoda az, aki bántalmaz (árt, gonosszal illet, gonoszul bánik, kárt okoz, bánt, bosszant) titeket, ha a jónak követői lesztek (buzgók vagytok a jóban)?

1Pét 3:14 De ha szenvedtek (szenvednetek kellene) (kínlódik, szenved, bosszankodik) is az igazság(osság)ért (megigazulás), boldogok (a legteljesebb mértékben boldog; szerencsés, jómódú, áldott) [vagytok,] (lesztek) azoktól való félelemből pedig ne féljetek (tőlük való félelem meg ne ijesszen benneteket, ) (ne rettegjetek [félelem, rémület, rettegés, “fóbia”] tőlük), se zavarba [aggaszt, nyugtalanít, zaklat] ne essetek (nyugtalanná ne tegyen, ne riadozzatok, );

1Pét 3:15 Az Úr Istent (az Urat, a Krisztust) pedig szenteljétek meg (szellemileg hódol) (szentül őrizzétek) a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni (bizonyságot tegyetek) mindenkinek, aki számot (számon) kér tőletek a bennetek levő reménységről (reménységtekről kérdőre von), szelídséggel és félelemmel (tisztességtudóan):

1Pét 3:16 Jó lelkiismeretetek (együttészlelés, azaz erkölcsi tudat, lelkiismeret, szellem-önismeret) lévén; hogy amiben rágalmaznak (hamisan vádol, sérteget, megrágalmaz) titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák (becsmérlik) a ti Krisztusban való jó élteteket (életvitel, életvezetés, magatartás, magaviseletet).

1Pét 3:17 Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.

1Pét 3:18 Mert Krisztus is szenvedett (meghalt) egyszer a bűnökért (vétkekért), mint igaz a nem igazakért (igazságos a hamisakért), hogy minket Istenhez vezéreljen (vezessen); megölettetvén ugyan (hús)test (teste) szerint (megölte őt a hús ember), de megeleveníttetvén szellem szerint (megelevenítette, életre keltette a szellem);

1Pét 3:19 Amelyben elmenvén, a tömlöcben lévő (sinylődő) szellemeknek is prédikált (hírt vitt, kihirdette az isteni igazságot, az evangéliumot).

1Pét 3:20 Amelyek engedetlenek (hitetlen, nem hisz, engedetlen, nem fogad szót) voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése (isteni hosszútűrés, türelem) a Noé napjaiban (korában), a bárka készítésekor (míg a bárka föl nem épült), amelyben kevés, azaz nyolc lélek (személy) tartatott (menekült) meg víz által;

1Pét 3:21 Ami minket is megtart (megmenekülés; megszabadítás; oltalmazás; biztonság) most képmás gyanánt, mint keresztség (vízbemerítés), ami nem a (hús)test szenyjének (piszok, szenny, romlottság, istentelenség) lemosása (letevése, félretevése), hanem jó lelkiismeret (együttészlelés, azaz erkölcsi tudat, lelkiismeret, szellem-önismeret) keresése (kérdezősködik, keres, érdeklődik) Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;

1Pét 3:22 Aki (Ő [legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk, és]) Istennek jobbján van (ül), felmenvén a mennybe; akinek alávettettek (alárendel, engedelmes, legyőz), (alája vannak vetve, uralma alá vetette) az angyalok, hatalmasságok (fennhatóságok, hatalmasságok) és erők (hatalmak, erősségek) (képesség, lehetőség, hatalom).

4. fejezet

1Pét 4:1 Minthogy azért (miután, mivel) Krisztus (hús)testileg (hústól) szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is (ugyan)azzal a gondolattal (ugyanannak az érzületnek fegyverzetét öltsétek magatokra), hogy aki (hús)testileg (hústól) szenved, megszűnik (megáll, abbahagy, azaz megfékez, végére jár, megszűnik, tartózkodik) a bűntől (szakított a bűnnel) (arra megszűnt a vétek hatást gyakorolni),

1Pét 4:2 Hogy többé ne embereknek kívánságai (érzékiség, vágy, epekedés) (emberi vágyak, szenvedélyek), hanem Isten akarata szerint (akaratának megfelelően) (akaratától [vágy, tetszés] ösztönözve) éljétek a (hús)testben hátralevő időt.

1Pét 4:3 Mert elég(séges) nékünk, hogy életünk elfolyt (már eltelt) idejében a pogányok (nemzetek) akaratát (vágy, tetszés, akarat) cselekedtük (vittük véghez, követtük, valósítottuk meg), járván feslettségekben (erkölcstelen, kicsapongás, bujálkodás, kéjsóvárgás), kívánságokban (érzékiség, vágy, epekedés) (bujaságban, gyönyörök közt), részegségekben (borozások, mértéktelenség), dobzódásokban (dőzsölések, lakomák) (dorbézolás, dáridózás, zavargás, tivornya), ivásokban és undok (bűnös, törvényt félretevő, tiltott) bálványimádásokban.

1Pét 4:4 Ami miatt csudálkoznak, (idegenkedve nézik)( idegen[-nek gondolják]), hogy nem futtok (tartotok, úsztok, rohantok) velök együtt a kicsapongásnak (menthetetlen romlásnak, testiségnek) ugyanabba az áradatába, szitkozódván (ócsárolnak miatta).

1Pét 4:5 Akik (ők) számot adnak majd annak, aki készen van (áll) megítélni élőket és holtakat.

1Pét 4:6 Mert azért hirdettetett (hangzott, prédikáltatott) az evangélium (örömüzenet) a holtaknak (holtak előtt) is, hogy megítéltessenek emberek szerint (hús)testben (ha a hús emberi életsorban ítéletre juttatta is őket) (ha testükben emberi módon itélet sujtja is őket), de éljenek Isten szerint szellemben, (Isten kegyéből éljenek a Szellem által.).

1Pét 4:7 A vége pedig mindennek közel van (közeledik, kéznél, karnyújtásnyira van, közel jön). Annakokáért (ezért) legyetek mértékletesek (épelméjű, egészséges gondolkodású, azaz józan, megfontolt, mértékletes [szó szerint a lélek egészére vonatkozik, nem csak az értelemre, tehát kb.: szabad az Isten iránti] beállítódása, törekvése, irányultsága, vagy: törekszik a szabadulásra) és józanok (szemmel tart (vigyáz))(éberek, okosak) hogy imádkozhassatok (imádkozni tudjatok, helyesen imádkozzatok).

1Pét 4:8 Mindenek előtt (mindezen felül) pedig legyetek hajlandók (tartsatok ki) az egymás iránti (elszánt,KJV: megállás nélküli, heves, forró) szeretetre (egymás odaadó szeretetében, gör=agapé); mert a szeretet sok vétket (sérelem, bűn) elfedez (befed, betakar) (vétkek tömegét leplezi el).

1Pét 4:9 [Legyetek] egymáshoz (egymás iránt) vendégszeretők (kedvességet mutassatok a vendégek iránt) (vendégszeretetre odaszánt), zúgolódás (zokszó, kelletlen, morgás) nélkül.

1Pét 4:10 Kiki amint kegyelmi ajándékot (gör=khariszma: a kegyelem megnyilvánulása. Győzelmi ajándék, jutalom [a győztes hadvezértől], a Szellem megnyilvánulása: szellemi ajándék. Egy [isteni] jutalom, azaz szabadítás [veszélyből, szenvedésből, szenvedélyből]; [sajátságosan]: egy [szellemi] adottság, tehetség, vagy [objektíven] egy természetfeletti [csodatevő] képesség) kapott, [úgy] sáfárkodjatok (segítsetek) azzal egymásnak (szolgáljátok ki egymást, szolgáljatok egymásnak), mint Isten sokféle kegyelmének jó (tisztességes, becsületes, érdemes, méltó) sáfárai (hű közvetítői) (ügyvezető, felvigyázó, KJV: kincstáros, kormányzó);

1Pét 4:11 Ha valaki szól (beszél), mintegy Isten ígéit (szavát, beszédeit, kijelentését) [szólja]: ha valaki (ki)szolgál (segítséget nyújt), mintegy (úgy) azzal az erővel [szolgáljon], amelyet Isten ád (juttat, nyújt): hogy mindenben dícsőíttessék (megdicsőüljön, Isten kapja a dicsőséget) a Jézus Krisztus által (keresztül), akinek dicsőség és hatalom ( uralom, képesség, erő) örökkön-örökké (örök korok korain keresztül). Ámen.

1Pét 4:12 Szeretteim, ne rémüljetek (idegenkedjetek, ütközzetek) meg attól a tűztől (azon a tüzes kohón), amely próbáltatás (kísértés, próbára tevés, próbatétel,ingerlés provokáció által) végett támadt köztetek (amelyen kell átjutnotok), mintha valami rémületes (idegen, szokatlan) dolog történnék (fordulna elő) veletek;

1Pét 4:13 Sőt, (aszerint) amennyiben részetek van (személyes közösséget vállaltok, részt vehettek) a Krisztus szenvedéseiben (szenvedéseivel), örüljetek (vidám, azaz békésen boldog vagy jómódú;jól van), hogy az ő dicsőségének megjelenésekor (lelepleződésekor, kinyilvánulásakor) is vígadozva (túláradóan boldognak lenni; rendkívüli módon örül, ujjong) örvendezhessetek (vidám, azaz békésen boldog vagy jómódú;jól van).

1Pét 4:14 Boldogok [vagytok] (a legteljesebb mértékben boldog; [szerencsés, jómódú], áldott), ha Krisztus nevéért gyaláznak (szidalmat kaptok, ócsárolnak) titeket; mert megnyugszik (megpihen) rajtatok a dicsőségnek és az Istennek (isteni Felség) Lelke, [amit] amazok káromolnak (becsmérel;tiszteletlenül beszél) ugyan, de ti dicsőítitek azt.

1Pét 4:15 Mert senki (egyiktek) se szenvedjen közületek mint gyilkos (szándékos emberölés), vagy tolvaj (lopó), vagy gonosztévő (rosszat tevő), vagy mint más dolgába avatkozó (kotnyeles, alkalmatlankodó):

1Pét 4:16 (De) Ha pedig mint (éppúgy mint) keresztyén (krisztusi)[szenved], ne szégyelje (nem kell megszégyenülnie), sőt (ellenkezőleg) dicsőítse azért az Istent (dicsőítse meg Istent ezzel a hitvallással).

1Pét 4:17 Mert (elérkezett ugyanis) [itt] az ideje, hogy (meg)elkezdődjék az ítélet az Istennek házán (házanépe, családja fölött): ha pedig először mi rajtunk [kezdődik], mi lesz azoknak a végök, akik nem engedelmeskednek ( nem hisz (szándékosan és önfejűen) KJV: nem fogad szót, hitetlen, engedetlen) az Isten evangéliumának (örömüzenetének)?

1Pét 4:18 És ha az igaz (igazságos, megigazult) [is] alig (bajosan,sok munkával) tartatik meg (menekül-, gyógyul-, őriztetik meg, jól van, éppé, egészségessé lesz), hová lesz az istentelen és bűnös (vétkező)?

1Pét 4:19 Annakokáért (így hát, azért azok) akik az Isten akaratából (akaratának megfelelően, szerint) szenvednek is, ajánlják (bízzák rá, letétbe helyez (letétként vagy védelem (megőrzés) céljából) [néki] lelköket (phüszé = személye, énje, élete, egész lénye) mint hű(séges) (megbízható) teremtőnek, jót cselekedvén. (ajánlják lelküket jócselekedeteikkel a hűséges Teremtőnek).

5. fejezet

Pét 5:1 A köztetek lévő presbitereket (elöljárókat) (vén, idős, öreg; keresztény presbiter [a vezető minősítését, címét adja]) kérem én, (mint) a presbitertárs (mint magam is elöljáró), és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő (leleplezendő, jövőben föltáruló, egyszer majd kinyilvánuló) dicsőség(é)nek (is) részese;

1Pét 5:2 Legeltessétek (pásztorként felügyel, felvigyáz) az Istennek köztetek lévő (rátok bízott nyáját) nyáját, gondot viselvén (szorgalmasan figyel, felügyeletet gyakorol, vigyáz) arra nem kényszerítésből (kényszer[űség]ből), hanem örömest (buzgóságból, önként) (szabad akaratból, készségesen); sem nem rút nyerészkedésből (nyereség, haszonlesés), hanem jóindulattal (odaadással, készségesen);

1Pét 5:3 Sem nem úgy, hogy (letiporva, zsarnokoskodva) uralkodjatok (hatalmaskodik, kontrollál, leigáz) a gyülekezeteken (választottak fölött) (mely sorsrészül jutott nektek), hanem mint példányképei (minta-, példaképei [jó szívvel]) a nyájnak) (a nyáj példaképévé, mintájává válva).

1Pét 5:4 És mikor (ha majd) megjelenik (láthatóvá lesz) a főpásztor (legfőbb Pásztor), elnyeritek ([meg-] kap) a dicsőségnek hervadatlan (el nem múló, állandó) koronáját (koszorúját).

1Pét 5:5 Hasonlatosképpen (ugyanúgy) ti (fiatalok) ifjabbak (fiatalabbak) engedelmeskedjetek a véneknek (vessétek magatokat az öregebbek alá, fogadjatok szót az előljáróknak): mindnyájan pedig, egymásnak (egymás iránt) engedelmeskedvén (aláveti, alárendeli magát), az alázatosságot (elmebeli [egész lelki] alázatosság) öltsétek (öltözzétek) fel (viseltessetek alázattal), mert az Isten a kevélyeknek (felfuvalkodottaknak, gőgös, büszke) ellene áll (kevélyekkel szembeszáll), (de) az alázatosaknak pedig kegyelmet (jótétemény, szívesség, kedvezés, ajándék, öröm, nagyvonalúság, nagylelkűség, bőkezűség) ád.

1Pét 5:6 Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas (uralkodó, erős) keze alatt (alá), hogy felmagasztaljon (megdicsőítsen) (felemeljen) titeket annak idején (maga idejében, megfelelő időben).

1Pét 5:7 Minden gondotokat (aggályosság, nyugtalanság, gond, aggodalom) ő reá vessétek (minden gondotokkal forduljatok hozzá), mert néki gondja van (gondot visel) reátok (törődik veletek, gondoskodik).

1Pét 5:8 Józanok (óvatosak) (megfontolt, szemmel tart,(vigyáz) legyetek, vigyázzatok (maradjatok ébren, éberek legyetek) (ébren marad, őrködik, figyel); mert a ti ellenségetek (ellenfeletek), a (vádló, rágalmazó, sátán) az ördög, mint ordító oroszlán(ként) szerte (körül)jár (kószál mindenütt), keresvén, kit el(le)nyeljen (azt keresi, kit nyelhet el):

1Pét 5:9 Akinek álljatok ellen (szembeszegül) (szilárd, stabil hittel), erősek (rendíthetetlen, rögzített, megalapozott,) lévén a hitben (bizonyosság, hitvallás, hűség) (szilárdan)(szálljatok vele szembe keményen a hit erejével), tudva (hiszen tudjátok), hogy a világban lévő atyafiságotokon (testvéreiteken) ugyanazok a szenvedések tel(jesed)nek be (testvéreiteket szerte a világon ugyanez a szenvedés éri, sújtja).

1Pét 5:10 A minden(fajta) kegyelemnek (jótétemény, szívesség, kedvezés, ajándék, öröm, nagyvonalúság, nagylelkűség, bőkezűség)(szerzője) Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére (dicsőségébe) (ki)hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig (keveset) szenvedtetek (rövid szenvedéstek után), ő maga tegyen (tesz, fog tenni) tökéletesekké (alkalmassá) (helyre fog igazítani) (teljesen befejez, ökéletessé tesz, helyreállít), erősekké (rendíthetetlenné tesz, rögzít, megalapoz,), szilárdakká (megerősít, támogat, megszilárdít [szellemi ismeretekben és hatalomban]), és állhatatosokká (megalapoz),

1Pét 5:11 Övé a dicsőség és a hatalom (uralom) örökkön-örökké (a korok korain keresztül). Ámen.

1Pét 5:12 Silvánus(on keresztül) által, aki, amint gondolom, hű atyátokfia (akit hűséges testvéreteknek tartok), röviden írtam, intve (bátorítva, buzdítva) és bizonyságot (tanúságot) téve (figyelmeztetlek titeket és tanusítom), hogy az az Istennek igaz(i) kegyelme, amelyben állotok (amely mellé [melyben benne] állt[at]ok). (Ebben tartsatok ki.)

1Pét 5:13 Köszönt titeket a [veletek] együtt (ki)választott babiloni (Babilonban lévő)[gyülekezet] és Márk, az én fiam.

1Pét 5:14 Köszöntsétek egymást szeretet ((agapé): szeret, megszeret, önzetlenül, tárgya érdemeitől függetlenül) csókjával. Békesség (amikor minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás) mindnyájatoknak (mindnyájatokkal), akik (Jézus) Krisztusban vagytok (éltek).

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688