124. Zsoltár

Ha nem az Úr volt velünk, aki a mi oldalunkon volt, most mondja Izrael, ha nem az Úr volt velünk, amikor az emberek felkeltek ellenünk, amikor a haragjuk feltámadt ellenünk, mikor a vizek elborítottak volna minket és elsöpörtek volna minket és az áradat átszaladt volna rajtunk amikor a büszke, fennhéjázó, lenéző vizek átfutottak volna rajtunk.

Share
Read more

3. Zsoltár – Dávid imája

3. Zsoltár – Dávid imája

Zsolt 3,1 Dávid [jelentése: szeretett, szerető; összekötő, egyesítő; főember] zsoltára [abból az időből, amikor menekült]; fia, Absolon [héber jelentése: az atya jólét] elől való futásakor

Zsolt. 3,2 Uram! Mennyire megsokasodtak [számosak] ellenségeim [szorongatóim]! Sokan vannak a reám támadók! [Mennyien fordulnak (szorongatnak; gyötörnek, zaklatnak, kelnek föl) ellenem]

Zsolt 3,3 Hányan [sokan] mondják rólam [felőlem]: „Nincs menedéke [nincs számára segítség (szabadulás; oltalom, védelem)] Istenénél!

Share
Read more

1. Zsoltár – Kim Hill tolmácsolásában

1. Zsoltár – Kim Hill tolmácsolásában

Áldott, boldog, szerencsés, bővölködő és irigylésre méltó az az ember, aki nem a gonoszok tanácsa szerint él és jár, követvén tanácsaikat, terveiket és céljaikat.

Sem nem áll passzívan, alávetetten azon az ösvényen, ahol a bűnösök járnak, sem nem ül le, hogy pihenjen és arra a helyre álljon, ahol a gúnyolódók összegyűlnek.

Hanem az ő kívánsága és öröme az Úr törvényében van, és szokása, hogy folyamatosan gondolkozik, kutatja, tanulja nappal és éjjel az Ő törvényét, előírásait, utasításait, tanításait.

Share
Read more


Rómaiaknak írt levél 12-16. fejezet

Róma 12. ISTENNEK TETSZŐ ÉLET
Róm. 12,1 Kérlek [buzdítalak, bátorítalak] azért titeket atyámfiai [testvéreim] az Istennek irgalmasságára, [az Isten könyörülete által] hogy szánjátok oda [mutassátok be; adjátok, állítsátok oda] a ti testeiteket [(szómata): teljes lényeteket, személyiségeteket] élő, szent és Istennek kedves [tetsző; elfogadható] áldozatul. Mint a ti okos tiszteleteteket166 [Ez legyen a ti szellemi dicsőítésetek (hódolatotok, »ésszerű, igeszerű« istentiszteletetek] »s így a ti szolgálatotok okos legyen«

Share
Read more

Rómaiaknak írt levél 1-11. fejezet

Róm 1,1 Pál, Krisztus Jézus szolgája, [rabszolgája] meghívott [elhívott] apostol, akit az Isten kiválasztott [elválasztott; elkülönített, vagyis külön választott a világi, tisztátalan, szentségtelen dolgoktól] evangéliumának [Örömhírének; győzelmi hírének; a győzelmes hadvezérről szóló jó hírnek] hirdetésére, [prédikálására]
Róm. 1,2 Melyet eleve [előre] megígért az ő prófétái által a szentírásokban,
Róm 1,3 Fiáról, Jézus Krisztusról (héberül: Jehosua = Jahve az üdvösség, a szabadítás; a megváltó), a mi Urunkról. Ő (hús)test szerint Dávid nemzetségéből [magvából] született,

Share
Read more

Máté evangélium 18-20. fejezet – Kapcsolódó Igékkel

gyermekies lelkületről
Mát. 18,1 Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, [és megkérdezték tőle] mondván: Vajon ki a (leg)nagyobb [hatalmasabb; fontosabb] a mennyeknek országában [az egek (Istenének) királyságában]?
Mát. 18,2 És előhíván Jézus egy kisgyermeket, közéjük [eléjük] állítja vala azt,
Mát. 18,3 És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek [ha nem változtok meg, ha meg nem fordultok] és olyanok nem lesztek mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába [királyságába].
Mát. 18,4 Aki azért [annyira] megalázza magát [annyira kicsivé lesz], mint ez a kis gyermek, az [lesz] a (leg)nagyobb [hatalmasabb; fontosabb; nagyszerűbb] a mennyeknek országában [a mennyek, az Egek Istenének királyságában].

Share
Read more

UA-6786688