Békesség – görög alapján

 

gyerek alszikBéke, békesség = Eiréné görögül,  héberül salom (G1515)

 

Jelentése szinte maga az evangélium:

a háború ellentéteként béke, békekötés, csendesség, megpihenés, nyugalom

– béke, békesség., egyetértés, összhang 

– A héber salom megfelelőjeként az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség, (jó) egészség, üdvösség, béke, prosperitás 

 

Az Igék:

 

Ézs 53:5   És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. 

 

Róm 5:1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által

                                       

Ján 14:27 Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek (bensőtök), se ne féljen(ne legyen félős, félénk, rettegő  azaz hitetlen).

 

[Fil 4:6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.]

Fil 4:7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet (értelem, ész, megértés, a szív értelme, szellemi felfogóképessége, amikor tökéletesen tud, teljesen ismer, észlel, biztosnak lenni vmiben, ért) felül halad, meg fogja őrizni (őriz egy helyőrséggel, városkapunál őriz, megvéd) szíveiteket (bensőtöket) és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

 

 

Máté 10:13  És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.

 

Máté 10:34  Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.

 

Márk 5:34  Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

 

Luk 1:79  Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!

 

Luk 2:14  Dicsőség a magasságos [mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

 

Luk 2:29  Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben:

 

Luk 7:50  Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!

 

Luk 8:48  És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!

 

Luk 10:5  Valamely házba bementek, először ezt mondjátok: Békesség e háznak!

 

Luk 10:6  És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza.

 

Luk 11:21  Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amije van, békességben van;

 

Luk 12:51  Gondoljátok-é, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem, mondom néktek; sőt inkább meghasonlást.

 

Luk 14:32  Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a békefeltételeket.

 

Luk 19:38  Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!

 

Luk 19:42  Mondván: Vajha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre [valók]! de most elrejtettek a te szemeid elől.

 

Luk 24:36  És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek!

 

Ján 14:27  Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

 

Ján 16:33  Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

 

Ján 20:19  Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!

 

Ján 20:21  Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is aképpen küldelek titeket.

 

Ján 20:26  És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!

 

Apcs 7:26  Másnap meg olyankor jelent meg köztük, mikor összevesztek, és inté őket békességre, mondván: Férfiak, testvérek vagytok ti; miért illetitek egymást bosszúsággal?

 

Apcs 9:31  A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességök vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vígasztalásában, sokasodnak vala.

 

Apcs 10:36  Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura).

 

Apcs 12:20  Heródes pedig ellenséges indulattal vala a tirusiak és sidoniak iránt; de azok egyakarattal eljövének ő hozzá, és Blástust, a király kamarását megnyervén, békességet kérének, mivelhogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik vala.

 

Apcs 15:33  Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsáták őket az atyafiak békességgel az apostolokhoz.

 

Apcs 16:36  A tömlöctartó pedig tudtára adá e szavakat Pálnak: A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket: most azért kimenvén, menjetek el békességgel!

 

Apcs 24:2  Mikor pedig ő előszólíttatott, Tertullus vádolni kezdé, mondván:

 

Róm 1:7  Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

 

Róm 2:10  Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek:

 

Róm 3:17  És a békességnek útját nem ismerik.

 

Róm 5:1  Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

 

Róm 8:6  Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

 

Róm 10:15  Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!

 

Róm 14:17  Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

 

Róm 14:19  Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.

 

Róm 15:13  A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.

 

Róm 15:33  A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan ti veletek! Ámen.

 

Róm 16:20  A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.

 

1Kor 1:3  Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

 

1Kor 7:15  Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.

 

1Kor 14:33  Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek [Istene]; miként a szentek minden gyülekezetében.

 

1Kor 16:11  Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt.

 

2Kor 1:2  Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

 

2Kor 13:11  Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.

 

Gal 1:3  Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,

 

Gal 5:22  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

 

Gal 6:16  És akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.

 

Ef 1:2  Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

 

Ef 2:14  Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két [nemzetséget], és lerontotta a közbevetett választófalat,

 

Ef 2:15  Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;

 

Ef 2:17  És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.

 

Ef 4:3  Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.

 

Ef 6:15  És felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével;

 

Ef 6:23  Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!

 

Fil 1:2  Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

 

Fil 4:7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

 

Fil 4:9  Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

 

Kol 1:2  A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

 

Kol 3:15  És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.

 

1Thess 1:1  Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, [a] [mely] [van] az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

 

1Thess 5:3  Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.

 

1Thess 5:23  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

 

2Thess 1:2  Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

 

2Thess 3:16  Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr [legyen] mindnyájatokkal!

 

1Tim 1:2  Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

 

2Tim 1:2  Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

 

2Tim 2:22  Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.

 

Tit 1:4  Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.

 

Filem 1:3  Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

 

Zsid 7:2  Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,

 

Zsid 12:11  Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.

 

Jak 3:17  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.Zsid 11:31  Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.

 

Zsid 12:14  Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat:

 

Zsid 13:20  A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,

 

Jak 2:16  És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?

 

Jak 3:17  A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.Zsid 11:31  Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.

 

Jak 3:18  Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.

 

1Pét 1:2  Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.

 

1Pét 3:11  Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt.

 

1Pét 5:14  Köszöntsétek egymást szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.

 

2Pét 1:2  Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.

 

2Pét 3:14  Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben.

 

2Ján 1:3  Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.

 

3Ján 1:15  {KJV 1:14} Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.

 

Júd 1:2  Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen.

 

Jel 1:4  János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő; és a hét lélektől, amely az ő királyiszéke előtt van,

 

Jel 6:4  És előjőve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy [az emberek] egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688