Tökéletes

Tapasztalatom szerint ehhez a bibliai fogalomhoz: tökéletes általában vallásos képzet társul. Néhányan úgy reagálnak: „én sosem leszek az!” „Ez nekem túságosan távoli… talán, egyszer, az út végén…” „Egész életünkben törekszünk rá, de persze soha nem érhetjük el.” És ehhez hasonlók. Lehet, hogy elsőre alázatosnak is tűnhetnek ezek a vélekedések. Azonban az igazi alázat az igének való alárendeltség, engedelmesség. Az igében pedig az áll több helyen is (felszólító módban): LEGYETEK TÖKÉLETESEK! Isten lehetetlent kérne tőlünk?

Biztosak lehetünk benne, hogy nem. Az alábbi, görög szótár szerinti kibontásban világosan látszik, hogy a tökéletes szó helyén mit is kell értenünk. Ennek alapján megállapítható, hogy betölthetjük ezt az „parancsolatot”. No persze, ez azért mégsem olyan egyszerű, mégpedig azért nem, mert nem automatikus – a MI odaszánásunk szükséges hozzá. Odaszánni magunkat az Úrral való kapcsolatra: engedelmességre, ige-olvasásra, imádkozásra, a Vele való közösségre. Hogy ne maradjunk csecsemők, gyermekek, hanem felnövekedjünk Krisztusban, és legyünk érett férfiak (ez a nőkre is vonatkozik!) az Úrban. Úgy gondolom, ez feltétele az eljövendő „csoda-korszaknak”, annak, hogy az Egyház érett, (Krisztusban) férfiak révén maradéktalanul betölthesse mennyei elhívását: hogy ez a világ, mely nyög és sóhajtozik, várván az Isten fiainak megnyilvánulását, meglássa Krisztust – a cselekvő Krisztust!

Itt csupán néhány példával világítjuk meg a tökéletes szó mondanivalóját, hogy érhető legyen a jelentése. Aki jobban el akar mélyülni, az az egyes jelentéstartalmakhoz vonatkozó teljes ige-listát itt nézheti meg.

Tökéletes (teleiosz)= bevégzett, érett; nagykorú, férfi [Krisztusban – ez a fogalom NEMTŐL FÜGGETLEN, tehát minden esetben, ahol szerepel, férfiakra és nőkre egyaránt vonatkozik]; teljes, tökéletes, befejezett

Máté 5:48 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.
Máté 19:21 Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.
1Kor 2:6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;
1Kor 14:20 Atyámfiai, ne legyetek gyermekek értelemben; hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek.
Ef 4:13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
Zsid 5:14 Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.
Jak 1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.
Jak 3:2 Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.
1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

A szó jelentését most vizsgáljuk meg részletesebben, az egyes igék jelentéstartalma szerint:
I. végére ért, befejezett, teljes. Teljes, v. érett korú, nagykorú. Célba ért, tökéletes, végérvényes,(önálló).
Jak 1,4 [teljes (értékű) cselekedet] A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.

Ef.4,13 [érett korú férfi (teljes korú, nagykorú, önálló)] Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére
1Kor 2,6 és Zsid.5,14 [a kiskorú, éretlen, gyermeki, gyermekes, vö.1Kor 3,3]
1 Kor 2,6: Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;
Zsid 5,14 Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre

Fil.3,15, Kol 1,28 [erkölcsi tekintetben a teljes értékű, Krisztusban felnőtt emberről, aki tetteiért etikailag felelős, tökéletes.]
Fil. 3,15: Valakik annakokáért tökéletesek [vagyunk], ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek

Jak.3,2 [legyetek nagykorú, érett korú emberek.]
Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

II. Úsz.: érettség, teljesség,tökéletesség (a végső cél elérése)
Kol 3:14 Mindezeknek fölébe pedig [öltözzétek föl] a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
Zsid 6:1 Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,

III. Teljessé, tökéletessé tesz, végső (tovább nem fokozható) állapotra juttat valamit. Bevégez, befejez, betölt, beteljesít. Tökéletességre jut, teljessé válik.
Úsz. 1. Bevégez, befejez, véghezvisz.
Jn 4,34, 17,4. [Betölt (= teljesen elvégez, szolgálatot)]
Jn 4,34:Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.

Jn 19,28. [Beteljesedik a sorsom v.a rólam szóló prófétai ígéret Lk 13,32 . Zs 7,19 „a törvény semmit sem juttatott teljességre”, v. „végzett el”, „váltott valóra”]: Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, monda: Szomjúhozom.

Fil 3:12 Nem [mondom], hogy már elértem, vagy [hogy] már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
Zsid 5:9 És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,
Zsid 10:14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
Jak 2:22 Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

2. Célba juttat, véghezvisz, bevégez, befejez. Teljességre juttat.
Zsid.7,28. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

Ján19,28: [Prófétai igéretről] Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, monda: Szomjúhozom.
[Teljességre jutott szentek] Zsid 12,23 Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez,
Zsid.11,40: Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak.

[Teljessé, tökéletessé tesz] Zsid 7,19. 9,9. 10,1.
Zsid 7:19 Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.

[Tökéletessé válik, teljességre jut vmiben] 1Jn 4,18 „Teljesen v tökéletesen eggyé legyenek” Jn.17,23
1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
Ján 17:23 Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.

[Tökéletességre jut] Jak 2,22. 1Jn 2,5, 4,12. 4,17.18 vö 2Kor 12,9
Jak 2:22 Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
1Ján 2:5 Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
1Ján 4:12 Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk:
1Ján 4:17 Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
1Ján 4:18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

Luk 22:37 Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy: És a gonoszok közé számláltatott. Mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek.
2Tim 4:7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
Jak 2:8 Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek.
Jel 10:7 Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.
Jel 11:7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.

3. A teljességre jutott hívőkre, Krisztusban felnőtt férfiúságra vonatkozik.
Fil.3,12 Zsid.2,10. Zsid.7,28
Fil 3:12 Nem [mondom], hogy már elértem, vagy [hogy] már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
Zsid 2:10 Mert illendő vala, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.
Zsid 7:28 Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút

IV. Teljesen, tökéletesen ÚSZ-ben csak 1Pét 1,13: Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.

V. Beteljesedés, beteljesítés ÚSZ-ben beteljesedés, tökéletességre jutás
Zsid 7,11.: Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?

Beteljesedés = beteljesülés, teljesülés Lk 1,45: És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.

VI. Beteljesítő, teljessé tevő, betöltő, teljességre juttató. Úsz. „aki teljességre juttatja hitünket”, „hitünk beteljesítője” Zsid. 12,2: Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688