Betegség

Betegeseket = kakósz jelentése: beteg, rossz (-ul)(fizikailag) , gonosz (-ul), súlyosan, nyomorúságosan, beteg, fájdalmas; rosszullévőket, betegeskedőket
Betegségekben = noszosz jelentése: egy betegség (ritkán átvitt értelemben: erkölcsi gyengeség). KJV: betegség, kór, fogyatékosság, rosszullét, krónikus jellegű fizikai rendellenesség az emberi szervezetben. Ártalom, baj, panasz; gyötrő, kínos betegségek.

Ezeket azért fontos tudnunk, mert az alábbi néhány igéből világosan kiderül, hogy MINDEZEKBŐL az Úr meggyógyított, helyreállított mindenkit, akik hozzá mentek. És mert Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké (vagyis holnap, a jövő héten, egy év múlva, 10 év múlva és mindörökké) ugyanaz – ezt MA is megteszi!

Márk. 1,32 Estefelé pedig, amikor leszállt a nap, mind Őhozzá vivék a betegeseket [(kakósz):gonosz (-ul), súlyosan, nyomorúságosan, beteg, fájdalmas rosszullévő] és az ördöngősöket [gonosz szellemtől megszállottakat; (démonizáltakat)],

Márk. 1,33 És az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé [ott tolongott az ajtó előtt].

Márk. 1,34 És meggyógyíta sokakat, akik különféle betegségekben [nyavalyákban; bajokban (noszosz): – egy betegség, kór, fogyatékosság, rosszullét, krónikus jellegű fizikai rendellenesség az emberi szervezetben. Ártalom, baj, panasz; gyötrő, kínos betegségek] sínlődnek [gyötrődtek; gonoszul szenvedtek] vala. és sok ördögöt [démoni szellemet] kiűze [kihajított, kidobott] , és nem hagyja [nem engedte] vala szólni [szóhoz jutni; beszélni] az ördögöket [démoni szellemeket; démonokat], mivelhogy Őt (fel)ismerék.

Máté evangélium: „Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst (démonizáltat), és egy szóval kiűzé a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket (gyengeség:elméé vagy testé; KJV: kór, erőtlenség, betegség, gyengeség.), és ő hordozta (hord, cipel; eltávolít, elvisz) a mi betegségünket. [Magára vállalta bajainkat és hordozta betegségeinket. (basztadzó: hord, cipel; eltávolít, elvisz, Itt: betegségeinket Ő vette le rólunk)].” (Mát. 8,16-17)

Így prófétálta meg Ézsaiás: „Pedig a mi betegségeinket (Ő) viselte, a mi fájdalmainkat hordozta (hord, cipel; eltávolít, elvisz). Mi meg azt (hittük) gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta (hogy Istentől ostoroztatik, verettetik és kínoztatik). Pedig a mi vétkeink (hamartia: céltévesztés) miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk (shalom: tökéletes, sértetlen; tökéletesen, zavartalanul élni: gyarapodás, boldogulás, anyagi és szellemi téren egyaránt; az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás, mégpedig mind az egyén, mind a közösség vonatkozásában), legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (meggyógyít (-ul) szó szerint vagy átvitt értelemben, gyógyulttá (teljessé, éppé) tesz.) – gyógyítani, helyreállítani [SZPA] (Ésa. 53,4-5)

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688