Nyomás alatt vagy?

„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg: mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.” (Galata 6,7)

Ha úgy érzed, hogy nyomás alatt vagy ezekben a napokban, tudd meg, nem vagy egyedül. Sátán egyre nagyobb nyomást helyez az emberekre itt és most, nagyobbat, mint bármikor ezelőtt. Nehézségben akar tartani minket lelkileg, pénzügyileg, érzelmileg és minden más módon, ahogy csak tud. A nyomás olyan nagy mindenütt, hogy a kormányok már nem tudják, mit tegyenek, az üzleti világ, a családok, sőt a gyülekezetek sem tudják, mit tegyenek.

De dicsőség Istennek, Jézus tudja! Ő azt mondja, bármilyen nehézség alól ki tudunk jönni, amit az ördög akar ránk helyezni. Minden esetben az adás a kimenekedés útja, amelyet Jézus mutat nekünk. Ő, amikor csak szükséggel találkozik, elültet egy magot. A Márk 4. fejezetében Isten egész királyságát is egy maghoz hasonlítja. Gondolkozz egy kicsit a mag fontosságán. Minden élet ezen a földön magból állt elő. Te is abból lettél. Majd Isten Igéjének magjából születtél újjá. Jézus maga volt a Mag, amelyet Isten ültetett. Isten elvetette Őt egy áldozatban, s ez a Mag felnőtt sok atyafiban.

Tehát amikor sátán nyomást helyez rád, menj Jézushoz, és engedd, hogy elmondja neked, hogyan és hol ültess. Ha ezt megteszed, az elültetett mag felnő egészen addig, amíg széttöri a sötétség erejét és betölti a hiányokat. Ki fog szabadítani téged az alól a nyomás alól, amit az ördög rád helyezett.

Láttam ezt megtörténni. Amikor Jerry Savelle a szolgálatomban kezdett dolgozni, mindössze egy öltönye volt, egy inge és egy pár sport zakója. Ezeket hordta estéről estére, minden egyes összejövetelen. Annyira nem volt pénze, hogy még csak gondolni sem tudott arra, hogy vegyen egy másik öltönyt. Mondhatom nektek, hogy nagy nyomás alatt volt, ami a ruházkodást illeti.

Ám akkor rájött a hit-mag és az aratás alapelvére. Bement hát annak a városnak a központjába, ahol akkor az összejöveteleket tartottuk, és talált egy illetőt az utcán, akinek nagy szüksége volt ruhára. Odaadta neki a sajátját. Az emberek azonnal ruhákat kezdtek adni Jerrynek. Ez már akkor, azon az estén elkezdődött, és azóta is tart. Ma nagyon sok prédikátor van Afrikában, aki Jerry Savelle öltönyöket visel! (Még akkor is, ha a zakó ujja, és a nadrág szára kicsit rövidebb a kelleténél. – Jerry S. egy alacsony növésű férfiú – szerk.megj.) Ő még most is vet és arat. Jerry Savelle-nél volt a legnagyobb „ruhaaratás”, amit valaha is láttam.

Ha az ördög nyomás alatt tart, ne ess kétségbe… Ültess! Vesd el az idődet, a pénzedet, akár a saját ruhádat is, s amikor az aratásod elérkezik, már nevetve mondhatod: „hé ördög, most vajon ki érzi a nyomást?”

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. C. M. által engedélyezett fordítás

Javasolt igeszakasz: Márk 4,1-20.
Márk 4:1 És ismét kezde tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűle ő hozzá, úgy hogy ő a hajóba lépvén, a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala.
Márk 4:2 És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában:
Márk 4:3 Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni.
Márk 4:4 És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.
Márk 4:5 Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.
Márk 4:6 Mikor pedig fölkelt a nap, elsűle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada.
Márk 4:7 Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.
Márk 4:8 Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harminc annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.
Márk 4:9 És monda nékik: Akinek van füle a hallásra, hallja.
Márk 4:10 Mikor pedig egyedül vala, megkérdezék őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat felől.
Márk 4:11 Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek,
Márk 4:12 Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak.
Márk 4:13 És monda nékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot?
Márk 4:14 A magvető az ígét hinti.
Márk 4:15 Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az ígét, de mihelyest hallják, azonnal eljő a Sátán és elragadja a szívökbe vetett ígét.
Márk 4:16 És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják az ígét, mindjárt örömmel fogadják,
Márk 4:17 De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak.
Márk 4:18 A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az ígét hallják,
Márk 4:19 De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az ígét, és gyümölcstelen lesz.
Márk 4:20 A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harminc annyit, némely hatvan annyit, némely száz annyit.

Share
Tagged on: , , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688