Ki vagy Krisztusban?

A föld sója vagyok. (Mt. 5,13)

A világ világossága vagyok. (Mát.5,14)

Hatalmat, mégpedig teljhatalma és erőt kaptam arra, hogy Isten fia legyek, és Isten fiaként megnyilvánuljak, mert befogadtam Isten Szellemét, és hiszek az Ő nevében. (Ján.1,12)

Isten gyermeke vagyok, a fiúság Szelleme tesz erről bizonyságot az én szellememmel együtt, Akit megkaptam. Őáltala kiáltom: Abbá, Atyám! (Róm.8,15-16)

Istennek szeplőtlen gyermeke vagyok…az elfordult és elvetemedett… világon, mert az élet igéjét megtartom. (Fil. 2,15-16)

Isten az én mennyei Atyám, az Ő fia vagyok, ezért kibocsátotta az Isten az ő Fiának Szellemét az én szívembe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! (Mát.5,45; Gal.4,6)

Isten fia vagyok a Krisztus Jézusban való hitem által, és mert Krisztusé vagyok, így az Ábrahám magva, és Ábrahám áldásának örököse vagyok. És akármit kérek Jézus nevében, Ő megcselekszi azt, hogy dicsőíttessék az Atya bennem, aki Isten fia vagyok (Gal.3,26.29; Róm.4,13; Gal.3,14; Ján.14,13)

Istennek követője vagyok, és szeretett gyermeke (Eféz.5,1)

Szent vagyok, mert Isten megbocsátott nekem a Krisztusban, és mert hiszek Krisztus Jézusban és a Szent él bennem. (Ef.4,32; Eféz.1,1; 1 Kor.1,2)

Istennek választottja, szent és szeretett vagyok, és sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el engem az Istennek szerelmétől, mely van az én Uramban, Jézus Krisztusban. (Róm.8,39; Kol.3,12)

Szerető ember vagyok, mert Istennek szerelme töltetett ki a szívembe a Szent Szellem által, Aki adatott nékem. (Róm.5,5)

Szeretetben vagyok, mert megismertem és elhittem az Istennek irántam való szeretetét. Az Isten szeretet; és mert a szeretetben maradok, az Istenben maradok, és az Isten is énbennem. (1 Ján.4,16)

Isten szolgája vagyok (Róm.6,22)

Erős vagyok Krisztusban, mert nem a félelemnek szellemét adta nekem az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak Szellemét, és mert Isten az, aki megerősít és megken. Ő pecsételt el engem, és adta a Szellem zálogát az én szívembe. (2 Kor.1,21-22; 2 Tim.1,7)

Krisztusban vagyok, és mindenre van erőm Őbenne, mert Ő megerősít engem. (Fil.4.13)

Megváltott vagyok, mert az Úr Jézus megváltott a bűn törvénye alól, minden gonoszságtól, és a törvény átkától, hogy Isten fiává legyek és vigyázok, hogy meg ne szomorítsam Isten Szent Szellemét, Aki által megpecsételtettem a teljes váltságnak napjára. (Róm.8,2; Gal.4,5; Eféz.4,30; Tit.2,14; Gal.3,13)

Egészséges vagyok, mert az Úr Jézus sebeivel meggyógyultam. (Ésa.53,5;
1 Pét.2,24)

Bővölködő életet élő ember vagyok, mert az Úr Jézus életét adta, hogy nekem életem legyen, mégpedig bővölködő életem. (2Kor.8,9; Ján.10,10)

Az Igazság Szelleme lakik bennem, Aki velem, és bennem marad mindörökké, és Aki megeleveníti az én halandó testemet is (Ján.14,16-17; Róm.8,11)

Szellemi ember vagyok, mert újjászülettem az Isten igéje és Szent Szelleme által. (Jn.3,5.6)

Szellemben vagyok, mert az Isten Szelleme – vagyis a Krisztus Szelleme – lakik bennem.(Róm.8,9)

Nem vagyok többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által, Krisztusnak pedig örököstársa vagyok. (Gal.4,7; Róm.8,17)

Üdvösséggel rendelkező ember vagyok, és megpecsételtettem az ígéretnek Szellemével, azután, hogy hallottam az igazság beszédét, az én üdvösségem evangéliumát, és hittem. Ő a záloga az én örökségemnek (Eféz.1,13-14)

Megtért ember vagyok, és miután megtértem és bemerítkeztem a Jézus Krisztusnak nevében a bűneim bocsánatára, vettem a Szent Szellem ajándékát. És nékem kenetem van a Szenttől, és mindent tudok. És az a kenet, amelyet kaptam Tőle, bennem marad, és amint az a kenet megtanít mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és amiként megtanított, úgy maradok Őbenne. (Csel.2,38; 1 Ján.2,20.27)

Az Atya olyan nagy szeretetet tanúsított irántam, hogy Isten gyermekének neveznek, és az is vagyok. (1Jn.3,1)

Isten kegyelméből megigazult vagyok, mert Isten az Ő irgalmából üdvözített engem az újjászületés fürdője, és a Szent Szellem megújítása által, Akit kitöltött rám gazdagon Jézus Krisztus, az én Üdvözítőm által, hogy reménységem szerint részese legyek az Örökéletnek. (Tit.3,5-7)

A kihívott gyülekezet tagja vagyok, melyet az Úr Jézus megszentelt s megtisztított a víz fürdőjével, az ige által. (1 Kor.1,2; Eféz.5,26)

Az igazi szőlőtő része vagyok, mert Krisztus él bennem, én pedig Őbenne. (Ján.15,1.5)

Az Úr Jézus barátja vagyok. (Ján.15,15)

Jézus kiválasztottja vagyok, hogy maradandó gyümölcsöt teremjek, hogy akármit kérek az Atyától, Ő megadja nékem. (Ján.15,16)

Az igazság szolgája vagyok, mert felszabadultam a bűn alól. (Róm.6,18)

Isten temploma – Krisztus háza – vagyok, és az Isten Szelleme lakozik bennem. (1 Kor.3,16; Zsid.3,6)

Egy Szellem vagyok az Úrral, mert az Ő élete van bennem. (1 Kor.6,17; 2Kor.4,11)

A Krisztus testének tagja vagyok, az Ő testéből és az Ő csontjaiból való. (Eféz.5,30; 1 Kor.12,27)

Megbékéltem Istennel Jézus Krisztus által, és most a békéltetés követe vagyok. (2 Kor.5,18-19)

Új teremtés vagyok Krisztusban, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és Szellem szerint járok. (2 Kor.5,17; Róm.8,1)
.
Az Ő alkotása vagyok, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban, hogy végezzem azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten előre elkészített számomra. (Eféz.2,10)

Az Úr az Isten; Ő alkotott engem, hogy legyek az Ő népének tagja, s az Ő legelőjének juha. (Zsolt.100,3)

Szabad vagyok, mert az Úr Jézus kiszabadított e jelenvaló gonosz világból; a sátán – az ellenség – kezéből. (Gal. 1,4) (Zsolt 107,2)

Isten országának papja vagyok, mert az Úr Jézus szeret és vérével váltott meg minden bűnömből. (Jel 1,6)

A száznegyvennégyezer tagja vagyok, aki a trón előtt új éneket énekelve dicsőítem azt, Aki a földről megváltott (Jel 14,3)

Az Úré, a Teremtőé vagyok, mert megváltott a szorongatónak kezéből, és nevemen hívott, megerősítve azt, hogy az Övé vagyok. (Zsolt. 107,2; és Ésa. 43,1)

Szabad vagyok, valóságosan szabad, mert Krisztus megszabadított engem, és akit Ő megszabadít, az valósággal szabad.( Ján.8,36)

Új ember vagyok, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben, hogy gazdagon teremjem az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. (Eféz.4.24; Fil.1.11)

Az ígéret fia vagyok, mert Isten nem a testnek fiait, hanem az ígéret fiait tekinti magul. Én pedig, Izsák szerint, ígéretnek gyermeke vagyok. (Róm.9.8; Gal.4,28)

Győztes vagyok, mert Isten, mindenkor diadalra vezet engem a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti általam. (2 Kor.2.14)

Szabad vagyok, mert Krisztus megszabadított engem minden gonosztól; az én erős ellenségemtől a sátántól; az én gyűlölőimtől; minden nyomorúságomból; a haláltól; a könnyhullatástól; lábamat az eleséstől; vagyis a sötétség hatalmából, és átvitt az Ő csodálatos országába. (1 Móz.48,16; Zsolt.18,18; 54,9; 116,8; Kol.1,13)

Áldott vagyok, mert Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, megáldott engem minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Hogy legyek magasztalására az Ő dicsőségének, mert reménykedem a Krisztusban (Eféz.1,3.12)

Örökéletű vagyok, mert tudom, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékem arra, hogy megismerjem az igazat, és hogy én az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyok. Ez az igaz Isten és az örök élet. (1 Ján.5.20)

Igaz vagyok, mert hitből élek, az igazságot cselekszem, és nem hátrálok meg. (Róm.1.17; 1 Ján.3.7; Zsid.10.38)

Isten igazsága vagyok: Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értem, hogy én Isten igazsága legyek Őbenne. (2 Kor.5.21)

Tökéletes vagyok: Mert az úr Jézus egyetlenegy áldozatával örökre tökéletessé tett a megszenteltekkel együtt. (Zsid.10.14)

A mennyország polgára vagyok. Az én hazám a mennyekben van, mert Isten a Krisztussal együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Ezért az odafelvalókkal törődöm, és nem a földiekkel. (Fil.3.20; Ef.2,6; Kol.3,2)

Krisztusban elrejtett életű vagyok, mert meghaltam, és az én életem el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. (Kol. 3.3)

Krisztus élete jelenik meg bennem, mert Ő az én életem (Kol.3.4; Fil.1,21)

Polgártársa vagyok a szenteknek és cselédje az Istennek. Ezért most már nem vagyok jövevény és zsellér. (Eféz.2.19)

Krisztus foglya vagyok. (Eféz.3.1)

A világosság fia vagyok, mert meg van írva, hogy ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! (Thess.5.5)

Mennyei elhívás részese vagyok, ezért, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra figyelek (Zsid.3.1)

Krisztus része vagyok, és mert Ő él, én is élek. (Zsid.3.14; Ján.14.19)

Egyike vagyok Isten élő köveinek, Krisztus szellemi házában, melyben együtt épülünk, hogy szellemi áldozatokkal áldozzunk, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. (1 Pét. 2.5)

A választott nemzetség tagja, királyi pap, szent nemzethez tartozó, megtartásra való nép része vagyok, hogy hirdessem Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el engem. (1 Pét.2.9)

Jövevény és idegen vagyok ebben a világban, és tudom, hogy Istentől vagyok, az egész világ pedig a gonoszságban vesztegel (1 Pét.2.11; 1 Ján.5.19)

Az ördög ellensége vagyok, és Istennek engedelmeskedve ellene állok az ördögnek. (1 Pét. 5.8; Jak.4.7)

Istentől születettem, és a gonosz nem illethet engem. (1 Ján.5.18)

Azt mondja az Úr Jézus, hogy még sok mondanivalóm van rólatok… (Ján.16.12)

Ámen!

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688