Isten megoldása az anyagiakra

Vetés és aratás

A magyarországi újjászületett hivők egy részénél komoly gondot okoz a bővölködéssel kapcsolatos igazságok elfogadása. Sokan megcsömörlöttek, és sok hívőnél gondot okoz a vetés és aratás törvénye. Úgy gondolják, hogy Isten becsapta őket, amikor adnak, és mégsem kapnak vissza. Azt látjuk azonban az Igéből, hogy van testi vetés és szellemi vetés. Nem mindegy, hogy testből vagy szellemből vetünk. Ha szellemből vetünk anyagiakat, akkor szellemből aratjuk Isten áldásait. Ha testből vetjük az anyagiakat, akkor testi aratásunk lesz, azaz csak e világ „áldásait”, hamis értékeit fogjuk aratni. Ezét nagyon fontos megnéznünk, Isten Igéje mit mond, hogyan is kell vetnünk, hogyan kell az anyagiakhoz hozzáállnunk, tizedet fizetnünk, adakoznunk.

Ha tudni akarjuk, mi Isten véleménye erről, legjobb, ha megnézzük Isten Igéjét. S rögtön a legelső példáját látjuk a tizedfizetésnek a Teremtés könyvében, Káin és Ábel esetében. Feltűnik, hogy mindketten áldozatot vittek Istennek, sőt ajándékot vittek, a különbség az, hogy Ábel az első fajzásból adott, a kövéréből, Káin pedig ajándékot adott. Ábel hit által vitte, Káin hit nélkül. Káin és Ábel között a különbség, hogy Káin a sajátjából vitt, a fáradságos, izzadságos munka eredményéből vitte Istennek az ő ajándékát, míg Ábel tudatában volt annak, hogy ő Isten nélkül senki és semmi, és az ő áldásainak forrása Isten. És hálával ment Isten elé, tehát nem ajándékot vitt, hanem Istenéből vitt hálaáldozatot. Óriási különbség. És a Zsidó levélből tudjuk, hogy Isten bizonyságot tett arról, hogy Ábel hit által vitt, és ezáltal igazzá lett, és azt is tudjuk az Igéből, hogy ha valaki igaz, akkor az átok már nem érvényesül az életében.

Bizonyos vagyok tehát abban, hogy Isten úgy tett bizonyságot Ábel igaz voltáról, hogy megáldotta a keze munkáját. És látjuk, hogy Ábel áldott volt, Káin áldozatáról viszont nem tett bizonyságot Isten. Isten szeretetét látjuk egyébként, hogy megpróbálta korrigálni Káint, tanácsolni, hogy mit módosítson a viselkedésében, az indítékán. Látjuk azonban, hogy Káinban az irigység kezdett felnőni, mert Isten azt mondta neki: vigyázz, a bűnnek rád van vágyódása, de te uralkodj rajta, állj ellene.

De Káin látta, hogy az öccse áldott, míg az ő keze munkáját nem áldotta meg Isten, s mert ő az ajándéka által nem igazult meg Isten előtt hit által, ezért ő továbbra is izzadsággal kereste a kenyerét. Míg Ábel, mivel Istenéből vitt, ezért Isten áldásai bőségesen rá áradtak. Azáltal hogy az első fajzásból adott, a tizedfizetés által Ábel elismerte, hogy az az Istené, ezért minden munkájának eredménye áldott lett, s ehhez már az ördög nem tudott hozzáférni, mivel a maradék is, vagyis a 90 % is megszentelődött. Nagyon fontos tehát, hogy milyen indítékkal visszük Isten elé az áldozatunkat.

Vajon te, amikor tizedfizetésre, vagy adakozásra kerül sor, úgy gondolod, hogy Isten igazából meg akar rabolni téged, és a jól megérdemelt munkád eredményéből kell adnod, és ennek megfelelően adsz? Vagy tudod, hogy Istentől kaptál mindent, és Istennek adsz hálát azért, hogy munkálkodsz, dolgozol, ő ad képességet, értelmet, bölcsességet, hogy a munkádat jól végezd el? És ő ad erőt arra, hogy el tudd végezni, sőt az 5Móz8,18-ban azt mondja az Ige, hogy Ő ad erőt a gazdagság megszerzésére, hogy megerősítse azt a szövetséget, amit (hit)atyáiddal kötött, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákóbbal. Tehát ha úgy viszed a tizedet és adományt Isten elé, hogy hálával, mintegy az Övéből adsz, akkor szellemben vetsz, és akkor szellemi lesz az aratásod is. Tudjuk, a szellemi aratás, Istenből való aratás bőséges, és csak jó származik belőle. Az Istentől való áldások meggazdagítanak, és az békességes, Isten áldásai semmi háborúságot nem szereznek. Míg tudjuk, hogy a testi aratás mindig háborúságot, mindig ellenségeskedést szerez. Nagyon fontos, hogy itt, ezen a ponton döntsük el, hogyan megyünk Isten elé, s hogyan adjuk a mi adományunkat és tizedünket.

Ha viszont szellemben is vetünk, ezzel még nincs vége a ténykedésünknek, és nagyon óvatosaknak és odafigyelőknek kell lennünk, mert tudjuk Jézusnak a vetés-aratás példázataiból, hogy a vetés és az aratás nem egyszerű dolog. Ha például életed egy adott területén, ahol vetsz, nem érted meg Isten Igéjét, akkor hiába vetettél szellemben, Isten Igéje hiába hullt be a szívedbe, rögtön jön az ördög, és mint a madár kikapja a szívedből és elrepül vele. S ha a mag, Isten Igéje nincs már benne, akkor Isten országa nem is tud ott kifejlődni. Tehát az egyik legfontosabb, rögtön megnézni Isten Igéjében azt a területet, ahol te szellemben vetni akarsz, ahol úgy érzed, Isten áldásai, Isten akarata még az életedben nem áradtak ki, hogy megnézd Isten Igéjéből, mi is Isten akarata, és a kapott Igét szilárdan beveted, beülteted a szívedbe.

Ha tehát bevetetted, és megértetted, mi Isten akarata életednek azon a területén, akkor még további gondok lehetségesek. Ha a szíved, a termőfölded nem elég mély, akkor nincs elég termőtalaj benne. S bár a beoltott Igét örömmel fogadod, de ha jönnek a nehézségek, jönnek a próbák – mert az ördögnek az a célja, hogy megfojtsa az Igét, ne engedje, hogy kihajtson-, ha örömmel fogadtad is, jön a nap, a hőség, jönnek a nehézségek, amelyek ki akarják szárítani azt a magot. Ebben az esetben, mivel nincs termőtalaj, és nincs víz elegendő, ezért meghal, elszárad a bevetett mag. És nem tud Isten Igéje, az Ő királysága nőni, kifejlődni a szívedben. A legfontosabb dolog tehát, hogy vastagabb legyen a termőtalaj.

Az egyik Zsoltár leírja azt a csodálatos munkát, amit Isten Igéje végez benned. A rögöket apró földdarabokká morzsolja az Ige (a Szent Szellem pedig öntözi), ezért nagyon fontos, hogy Isten jelenlétében maradj, ahol az Ige folyamatosan tudja a szívedet puhítani. Ha Isten jelenlétében maradsz, akkor attól, ami viszont megkeményíti a szívedet, vagyis a bűntől, a világtól folyamatosan elfordulsz, és Isten felé fordulsz. Akkor a szíved bizonyosan egyre puhább és puhább lesz, egyre jobb lesz Isten Igéje számára. Ez azt is jelenti a számodra, hogy az a mag, ami behullott a szívedbe, ha Isten jelenlétében maradsz, folyamatosan bőséges esőt kap, és el tud indulni Isten Igéjének növekedése.

Itt azonban még mindig nincs vége, mert az ördög is veti a magot, és mivel a világban élünk, elkerülhetetlen, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, és a világon keresztül az ördög, e világ szelleme próbálja beszórni a szívedbe azokat a magokat, amelyek megfojtják a színtiszta Igét, a magot – így a hitet, hiszen a hit hallásból van, az pedig Isten Igéjéből jön -. Ahogy Isten Igéje behull a szívedbe, úgy hit is keletkezik benne. Tudjuk, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hit által viszont minden lehetséges annak, aki hisz.
A gazdagság csalárdsága, ez élet kívánsága, gondjai, nyomorúsága által az ördög a magját mind bele akarja szórni a szívünkbe, hogy megfojtsa Isten Igéjét. A te feladatot viszont, hogy távol tartsd a gyomot, vagy ha már beleesett, akkor gondoskodj arról, hogy azonnal kikerüljön onnan.

Hogy ne kerüljenek a gyommagvak a szívedbe, annak a legegyszerűbb módja, hogy a legfrekventáltabb helyektől távol tartod magad, ahol az ördög szórja ezeket a magokat: a világ hírei, ahol félelem, kételkedés, hitetlenség magokat kaphatsz, vagy a gonosz, bűnös – pornó, horror, stb. -filmek, amelyek mind alkalmasak arra, hogy a szívedbe hullott hit-magvakat megfojtsák, elerőtlenítsék. Tehát jól felfogott érdekedben nem ildomos olyan helyekre menni, ahol a szemen, fülön keresztül olyan információk jutnak be, ami gonosz magvetés. Mert az ördög magja, a gyom, nagyon agresszív. Nem kell olyan sok víz, sem idő, hogy kinőjön. Míg a nemes magoknak – mint a természetben is- folyamatosan gondozásra, ápolásra, nevelésre van szüksége. Tehát ne menj olyan helyekre, ahol az agresszív magok behullhatnak a szívedbe. Tudjuk Isten Igéjéből, hogy magvetés nem csak úgy történik, hogy a szemeden és füleden keresztül bejutnak az információk, s a szemen keresztül az egész test megsötétedhet.

Hanem a szád beszédei által is bejuthatnak, amelynek következtében megkeményedhet a szív – a Jakab levél alapján. Fontos, hogy a szádon is Isten Igéje jöjjön ki és ne annak a magvetésnek az eredményei, amiket az ördög próbál bejuttatni a szívedbe. Ne jöjjön ki hitetlenség, kételkedés, irigység a szádon, kárhoztató beszédek, kritika, stb. Ezek is magvetések, amik a füleden keresztül visszajutnak a szívedbe, és megfojtják Isten Igéjét. Amíg nincs világosság, az egyik legnehezebben lekezelhető ellenség, az ördögnek ez a magja a gazdagság csalárdsága és ez élet nyomorúsága. Mindkettő nagyon veszélyes. Ez élet nyomorúsága azt akarja elhitetni veled, hogy te nem Isten áldottja vagy, és téged Isten nem is tud megáldani. Holott Jézus Krisztus által, aki felvitte az átkokat, immár újjászületésed óta áldott vagy még akkor is, ha ez most nem látszik. De látszani fog! Amikor szellemben vetettél, és mindent elkövetsz azért, hogy megőrizd szívedben Isten igéjét, akkor is az ördög amíg csak tudja, próbálja megakadályozni, hogy Isten áldásai elérjenek. S folyamatosan nyomja a magvait a szívedbe. Nagyon fontos hogy türelmes légy, kitartó, állhatatos, hogy Isten igéje felnövekedjen.

Tudjuk hogy Isten nem csalattatik meg, és minden vetést aratás követ. És ha szellemben vetettél, nincs az ördögnek hatalma arra, hogy ezt megakadályozza. Lehet, hogy késlelteti, lehet, hogy akadályozza, de visszatartani nem tudja Isten királyságának a kifejlődését a szívedben.

A másik veszély, hogy ha már egyszer megáldott Isten, akkor hajlamos az ember a láthatóba kapaszkodni, az érzékszervei által megfogható dolgokat realitásként elfogadni. Itt is segít minket Isten igéje, hiszen tudjuk, hogy minden látható a láthatatlanból állott elő, és sokkal valóságosabb a láthatatlan, mint a látható. De ha ezt tudjuk is, hajlamos az ember azt mondani, hogy van néhány százezer, vagy millió forintom a bankszámlámon, akkor én már biztonságban vagyok. És leveszi a szemét Istenről, és azt mondja: itt az én biztonságom, a bankszámlámban van. Ez nagyon veszélyes dolog, mert az ördög kezében egy újabb eszköz, amivel meg akar csalni és becsapni téged. Hála az Úrnak, hogy fellebbentette a fátylat erről a csapdáról, és biztosította számunkra azt a lehetőséget, hogy ettől tartósan szabad légy. De neked is állandóan rombolni kell azt a biztonságérzetet, amit a pénz – a sok pénz – akar kiépíteni az életedben. Nem a pénz maga okoz gondot, hanem a pénz szerelme, a pénzhez való ragaszkodás, s pénzben való bizakodás.

Hála az Úrnak, hogy adta a lehetőséget: a tizedfizetést – az egyház számára adatott, hogy legyen kenyér a tárházban-, adakozást – szükségben levő testvér, elöljáró, tanító számára -, alamizsnát – szegényeknek adott pénz -, amelyek által szabadok lehetünk a pénztől. Amikor valamilyen bevételed jön, ezek által minden esetben szembesülnöd kell azzal, hogy vajon ezt Istentől kaptad, vagy a te kezed munkája? Vajon a te ügyességed, okosságod, jó helyzetfelismerésed volt-e az áldásaid okozója, vagy Isten? És ha szellemben vetsz, folyamatosan, akkor tudod, hogy Istentől vannak a te útjaid, Isten vezetett téged olyan helyekre, ahol megáldhat téged. Csöndes vizekhez és füves legelőkhöz. És Isten az, aki megáldja a kezed munkáját, és soha ne feledd az 5Móz8-at, hogy Ő az, aki gazdagságot adott neked. S ha így adsz, akkor a gazdagság csalárdsága nem tud felnőni a szívedben. És így szabad lehetsz. Az adakozás ugyanígy működik: ha látod szükségben levő testvéredet, vagy egy szegény embert, akkor az adakozás által folyamatosan Isten Igéjének engedelmeskedhetsz, s ez esetben a pénz Isten áldásainak forrása lesz a kezedben, Isten vetésének eszköze lesz kezedben a pénz.

Fontos különbséget tenni, hogy mit is jelent a világ barátsága. Ez egyértelműen e világ szelleme által sugallt (hamis) áldásokat jelenti. E világ szelleme, az ördög lop, csal, rombol. Minden olyan „áldás”, ami mások megrablásával, megrövidítésével jár, irigységgel, kevélységgel, mások letaposásával akar előnyökhöz, áldáshoz jutni – a világ barátsága, programja, amely e világ szellemét emeli föl. Bűnös kívánságok, a test gerjedelmének kielégítése, amely kéréseket Isten nem hallgat meg. Tudjuk, hogy az az áldás, ami Istentől van, Isten királyságát emeli föl, és erősíti az emberek között, tesz bizonyságot Istenről.
Van még egy nagyon fontos dolog. Mindezek alapján már látjuk, hogy nem is olyan könnyű szellemben vetni. Folyamatosan, 24 órában Isten jelenlétében kell lenni, folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy Isten magja jó termőtalajban legyen. Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy vizet, napot kapjon.

Itt a szántó-vető példázatán el kell gondolkodnunk. Vajon ő milyen mentalitással vetett? Tudjuk, hogy az a szántóvető, akinek vetni kellene a magot, de másnap már elfeledkezik arról, hogy kimenjen dolgozni, harmadnap pedig inkább egy bárba megy mulatni, a rákövetkező nap pedig elalszik, akkor ennek a szántó-vetőnek nem lesz nagy termése. Tudjuk, hogy a szántóvető, amikor elérkezik az idő, már kora reggel kint van a földeken. Alkalmas időben elvégzi a munkát, kint van, és dolgozik. Nekünk is ilyeneknek kell lennünk. Folyamatosan elszántan és céltudatosan, kitartóan munkálkodnunk kell azért, hogy Isten akarata meglegyen az életünkben.

Ha viszont gondoskodsz az elvetett magról, a földedről, arról, hogy a gyomokat kiirtsd a szívedből, akkor jön a 4. példa a magvetés példázatból: amikor viszont a behullott Ige-mag, akkor harminc-, hatvan-, százszoros gyümölcsöt terem. Vagyis gazdagon részesülsz Isten áldásaiban. A magvető példázatában azt látjuk, hogy ha szellemben vetünk és gondoskodunk Isten Igéjéről, hogy növekedni tudjon a szívünkben, akkor 30-60-100-szoros aratás következik. Itt azonban még mindig nem ér véget a keresztyén életünk. Mert a magvető is, ha egyszer betakarítja termését, újra viszi és elveti. A te életedben is, ha áldásokat kapsz, azoknak továbbadója kell, hogy legyél. Mert akinek van, annak adatik. (Mt13,12) Mert Isten nemcsak azért áld meg, hogy te, és a családod áldott legyen, hanem hogy másoknak áldás légy. Ámen

Írta: Orbán Tibor

Share
Tagged on: ,

One thought on “Isten megoldása az anyagiakra

  1. portik eva

    ez a vetes es aratas uzenet sok mindent megertetet velem koszonom az urnak hogy megadta nekem sokmindenre a valaszt .szeretlek isenem!!!

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688