Bűn

Egy szó, amely úgy gondolom, a leggyakrabban fordul elő a Bibliában: a BŰN. Nem véletlenül. A bűn zsoldja a halál, s bűneink választanak, választhatnak el minket Istentől, ezért hát kardinális kérdés ez. A mi bűneink vitték Jézus Krisztust a keresztre, hogy helyettünk és értünk engesztelést szerezzen, és így kihozzon minket a szellemi halál állapotából, hogy közösségbe kerülhessünk Vele, a Mindenható Istennel. De mit is jelent az a szó, hogy bűn?

Az alábbiakban újra egy olyan fogalmat vizsgálunk, amely eltér a megszokottól. BŰN – a görög eredetiben ezt a szót így nem találjuk meg. Ahol a Károli fordításban a BŰN szó szerepel, azokat a fogalmakat találjuk, amelyeket alább pirossal emeltünk ki. Hogy pontosan melyik illik a BŰN szó helyére, azt a fogalom alatt találod, most csak néhány példát hozunk a könnyebb érthetőség kedvéért. De bárhol a szövegre kattintva egy teljes ige-listát érsz el, ahol részletesen megtalálod a megfelelő fogalomhoz tartozó igéket.

Érdemes úgy olvasni az igét, hogy a BŰN szó helyére a megfelelő eredeti fogalmat behelyettesítjük. Ha figyelmesen olvasod, előfordulhat, hogy „átszabja” az eddig megszokott gondolatsémákat.

51. agnoéma: (Zsid.9,7) egy tett következményeként beállt állapotra, v. hatásra utal: TUDATLANSÁG eredménye, TÉVEDÉS, hiba. MB: egy dolog, amit figyelmen kívül hagytak, azaz hiba, hiányosság.

Zsid 9:7 A másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap, vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz.
Görög/Strong50: KJV: érdektelen (-nek lenni, -ül), nem tudja, nem érti, ismeretlen.
Pl: Róm 10:3 Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.

156.aitia: kérés, ami választ igényel. Logikus ok, dolog. Amikor kifogásolható: VÁD (akár feltételezett, akár bizonyítható) ok (mint amit számonkérnek), azaz (logikus) indíték (motívum, ügy), (jogi) bűncselekmény (állítólagos vagy bizonyított)
KJV: vádlás, eset, ok, bűntett, vétség, amiért (is).

Máté 19:3 És hozzá menének a farizeusok, kisértvén őt és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani?
Márk 15:26 Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva: A zsidók királya.
Ján 19:4 Majd ismét kiméne Pilátus, és monda nékik: Ímé kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt.
Apcs 23:28 Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém őt az ő tanácsuk elébe.
Apcs 25:18 Ki ellen, mikor vádlói előálltak, semmi bűnt nem hoztak fel azok közül, amiket én sejtettem:

159.kérő, okozó, ok, vétség
Zsid 5:9 És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek,

264, 265, 266.: martia. Az Isten által lefektetett törvényes rendtől való eltérés, elkanyarodás, az
általa kitűzött alapelvek, célok el nem érése, a cél eltévesztése, elvetése.
Héberül és görögül is egyaránt: ELTÉVESZTI A CÉLT Anyagi, szellemi, erkölcsi területen egyaránt érvényes.
Az isteni cél elérésére való igyekezetben minden kudarc: bűn.
Eltéveszti, elvéti a célt. – a szellemi és anyagi világot különböző törvények utalják. Ezek hiányos, maradéktalan nem betöltése a helyes iránytól való eltérést jelenti. Elvéti a célt, így nem nyeri el a győztesnek járó díjat.

1Ján 5:16 „Ha valaki látja, hogy az õ atyjafia vétkezik, [de] nem halálos bûnt, könyörögjön, és [az] [Isten] életet ad annak, aki nem halálos bûnnel vétkezik. Van halálos bûn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.”

458 anomia: TÖRVÉNYTELENSÉG (459 törvénytelen) (főleg a szellemi és anyagi bálványimádással kapcsolódik össze. A bukott, romlott ember vágyaiból eredő viselkedés, amely a törvény megszegésében is megnyilvánul. Nem rendeli alá magát a törvénynek)

Márk 15:28 „És beteljesedék az írás, amely [azt] mondja: És a bûnösök közé számláltaték.”
Máté 13:41 Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek,
Máté 24:12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
Róm 4:7 Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.
Róm 6:19 Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
2Kor 6:14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
2Thess 2:7 Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.

2556. 2558. kakosz: ROSSZ (nem erkölcsi értelemben). (Baj, veszedelem.) A jó ellentetje.

Apcs 16:28 Pál azonban nagy fenszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt vagyunk!
Róm 7:21 Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.

3781 opheiletész: adós, Istennek vagy embernek tartozó személy
Luk 13:4 „Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte õket, gondoljátok-é, hogy bûnösebb volt minden [más] Jeruzsálemben lakó embernél?”

3847.parabaszisz: ÁTHÁGÁS (mellélép). A lefektetett törvények áthágása, több mint céltévesztés (266), mert nemcsak kudarcot jelent, hanem az előre világosan és határozottan kijelentett törvények, parancsok megszegését, tudatosan.

Pld. Róm.5,14: „nem az Ádám (esetének) áthágásának hasonlatossága…”
1Tim.2,14: „megcsalattatván, bűnbe (áthágásba) esett”
Zsid 9:15 „És ezért új szövetségnek a közbenjárója õ, hogy meghalván az elsõ szövetségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.”

3848. ÁTHÁGÓ
Róm 2:27 És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy.
Gal 2:18 Mert, ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé.
Jak 2:9 De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói.

3900.paraptóma: SÉRTÉS (felségsértés) . Melléfogás, hiba. Szó szerint: „melléesés”. A 3895 fn-i alakja (elesik, elbukik), egy tett következményeként beállt állapotra utal. (felség)sértés. (Zsid 6:6 És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.) A bűnt el kell engedni, de a (felség)sértést meg kell bocsátani, ez csak Isten kegyelmének gazdagságával párosulva történhet.

Máté 18:35 Eképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.
Róm 4:25 „Ki a mi bûneinkért [halálra] adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.”
Gal 6:1 Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.
Jak 5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

4189 GONOSZSÁG . A 4190 fn-i alakja, sz.sz jelentése: boldogtalanság-ömlése (áradása), azaz bármilyen gonosz tett. (A boldogtalanság állapotából kiinduló tett volt eredetileg, ami állandó jellegűvé vált.)

Apcs 3:26 „Az Isten az õ Fiát, Jézust elsõ sorban néktek támasztván, elküldé õt, hogy megáldjon titeket, mindegyikõtöket megtérítvén bûneitekbõl G4189.”
Ef 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

4190 mn. GONOSZ (az elbukott ember szünet nélküli tevékenységét jellemző tulajdonsága)
Máté 5:37 Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
1Kor 5:13 A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.
Ef 5:16 Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688