Betegség idején

Mennyei Atyám! Magasztallak, amiért megszabadítottál a sötétség hatalmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak országába, a világosságba.(Eféz. 1,7)

Köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy Te tettél alkalmassá arra, hogy mint világosság fia, úgy járjak, (Eféz.5,8) s meg van írva, hogy a világosságban nincsen semmi sötétség(1Ján.1,5). Tehát a sötétség gyümölcstelen cselekedetei sincsenek bennem, (Eféz.5,11) mert szent véreddel megmostál (Jel. 1,5), szent Igéddel és Szellemeddel újonnan szültél, (1pét.1,23 és Tit.3,5) és adtad Törvényedet az én elmémbe, és az én szívembe írtad be azt. (Zsid. 10,8)

Ezért ha jön e világ fejedelme, én a Te szent Igéddel mondom, hogy: Eredj el sátán, (Mát.4,10) mert énbennem nincsen semmid sem, (Ján.14,30) mert meg van írva, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden; új teremtés vagyok (2Kor. 5,17)Isten alkotása, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban, igazságban és valóságos szentségben.(Eféz.2,10 és Eféz.4,24)

Hittel megvallom, hogy szeretem embertársaimat, testvéreimet – a szenteket -, házam népét, így töltve be Istenem a Te törvényedet, mert meg van írva, hogy a törvénynek betöltése a szeretet. (Róm.13,10) Megvallom, hogy teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből szeretlek Téged Istenem, (Mát.22,37) és meg van írva, hogy aki szeret, az Istenből született (1Ján. 4,7) ezért bátran vallom, hogy szeretem saját magamat is, mert az is meg van írva, hogy aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki Attól született. (1Ján.5,1)

Magasztallak Istenem, amiért szerethetlek, hiszen Te előbb szerettél engem (1Ján.4,19) és kijelentetted, hogy őrzöl engem, mint szemed fényét (5Móz.32,10), és aki engem bánt az a Te szemed fényét bántja. (Zakar.2,8)

Áldalak Istenem, amiért az én testem a Te Szent Szellemed temploma lett, és Te laksz az én szellememben, (1Kor.3,16) így tetted azt a szentek szentjévé, ahová idegen be nem léphet, mert Kerubokkal őrizteted azt.(1Kir.6,23)
Köszönöm Uram, hogy lelkemet tetted a te szentélyeddé, és reám bíztad, – mint a Te királyi papodra (1Pét.2,9) – hogy annak tisztaságára vigyázzak, s hogy szorgalmasan őrizzem annak bejáratát, hogy oda semmi tisztátalan be ne juthasson. (2Kir.12,9 és 1Krón.26,32)

Köszönöm Istenem, hogy meghintettél az Úr Jézus szent vérével, (Zsid.12,24.) amely szent vér távol tartja tőlem a pusztítót, (2Móz.12,23.) és annak már nincs hatalma felettem. Áldalak Úr Jézus Krisztus, mert a szentély őrzéséhez Te adtál erőt és hatalmat: a te dicsőséges, hatalmas Nevedet, Igédet, és Szent Szellemedet. (Luk.9,1.)

Köszönöm Istenem, hogy az én testemet a Te kezeid formálták (Jób 10,8) bőrrel és hússal Te ruháztál fel, csontokkal és inakkal Te fedeztél be engem.(Jób 10,11) Te alkottad veséimet, Te takargattál engem anyám méhében, és magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél (Zsolt.139,13.14) és tetted az én testemet a Te templomod pitvarává, és templomőrséget rendeltél őrzésére, hogy a templom pitvarába se mehessen be idegen, mert így szóltál Uram: Senki idegen be ne menjen! (Ezék.44,29). Rám bíztad, hogy őrizzem a Te pitvaraidat (Zakar.3,7) és adtad a Te fegyvereidet amelyekkel megvédhetem az idegenektől, s amelyeket én magamra öltöttem: Körülöveztem derekamat igazlelkűséggel, felöltöztem az igazság mellvasát – megvallva, hogy Úr Jézus Krisztus Te vagy az én igazságom.

Felsaruztam lábaimat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvettem a hitnek pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát megoltom; fölvettem az üdvösség sisakját és a Szellem kardját, amely a Te beszéded Istenem, és minden időben a Szellem által imádkozom, és vigyázok minden állhatatossággal. (Eféz. 6,14-18)

Így testem-lelkem is tökéletes egészségben működik, a Te terved és szent akaratod szerint, ahogyan azt Te megalkottad; és én itt dícsérlek boldogan Uram, mert jó vagy. Zengem nevedet Úr Jézus Krisztus, mert gyönyörűséges, (Zsolt. 135,2.3) és eközben a pitvar betelik a Te dicsőséged fényességével Uram, (Ezék.10,4) mert Szent Szellemed leszáll reám és megnyugszik rajtam, és körülvesz engem, mint egy páncél, (1Pét.4,14)és boldogan éneklem, hogy szeretlek Uram, én erősségem, Te vagy az én erőm és pajzsom nékem (Zsolt.28,7)

Dicsőítlek Istenem, mert így szóltál hozzám: Légy egészséges! (3.Ján.2.vers) és gondoskodtál arról, hogy Szavad beteljesüljön azáltal, hogy Úr Jézus Te lettél fájdalmak férfija és betegség ismerője helyettem és értem. Áldalak, amiért betegségeimet Te viselted, és fájdalmaimat hordoztad; hagytad, hogy megsebesíttessél az én bűneimért, hogy megrontassál az én vétkeimért, és békességem büntetését is Te viselted; és én a Te sebeiddel gyógyultam meg, (Ésa.53,3-5) mert Te eltávolítottad tőlem a betegségeket, erőtlenségeket azáltal, hogy emberi testedben vitted fel a fára, bűneimmel együtt.(1Pét.2,24)

Hálás szívvel magasztallak Úr Jézus, hogy semmi fájdalomnak, gyötrelemnek, keserűségnek, szomorúságnak, szorongásnak nincs helye és joga lelkemhez, mert Úr Jézus Te viseltél el minden lelki szenvedést is, amikor így kiáltottál Istenhez a Gecsemáné kertben: „Az én szívem reszket bennem és a halál félelmei körülvettek engem. Félelem és rettegés esett énreám és borzadály vett körül engem.” (Zsolt. 55,5.6) „A halál kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem.” (Zsolt.18,5.6) Szomorkodtál lés gyötrődtél, kérve a mi Atyánkat: Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár -de mert feltétel nélkül és mindig engedelmeskedtél mennyei Atyádnak, ezért így folytattad: mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te.(Mát.26,39) Pedig rettegtél [vállalva a félelmet, hogy én szabad legyek minden félelemtől, és félelem nélkül szolgálhassalak Téged (Luk.1,74)], gyötrődtél [vállaltad, hogy gyötrődj, és nyugtalanná váljon a Te lelked; a Tiéd Úr Jézus, hogy az én lelkemnek nyugalma és békessége legyen, és betölthess azzal a minden emberi értelmet felülhaladó békességgel, amit csak Tőled kaphatok(Fil.4,7)]; és szomorkodtál [vállalva, hogy a szomorúság Téged sújtson le, hogy én örökös örömben élhessek Veled, és eltűnjön minden fájdalom és sóhaj (Ésa.51,11)];

Szorongattattál; [hagytad, hogy a gonosz angyalok serege körülvegyen, és szorongasson , hogy körülvegyenek, mint egy ostromlott várost; hogy fogva tartsanak; gyötörjenek és bántsanak, és megkínozzák lelkedet is, azért, hogy az én lelkem felszabadult legyen, és lelkemnek jó dolga legyen. (3Ján.2.vers) (Lásd.: Márk 14,33.34; Mát.26.37.38; luk.12,50; Zsolt.22,17; Zsolt.78,49:a szorongatók=a gonosz angyalok serege) És a fenti részben szereplő lelki szenvedések szavai a görög szótárból!]

És Te magad mondtad Uram, hogy a Te lelked elcsüggedt Benned (Zsolt. 42,7.8), és vállaltad ezt is, hogy az én lelkemet már semmi csüggedés el ne érhesse, és adtál rám dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett.(Ésa.61,3)
Ezért bármilyen betegség tünete jelentkezik testemben és lelkemben, annak én bátran ellene állok, mert meg van írva: Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek. (Jakab.4,7) Nem fogadom el az ördög hazugságait, aki a hazugság atyja, és nincsen benne semmi igazság (Ján8,44), a betegség tüneteit, mert Te azt mondtad Uram, hogy egyetlen betegséget sem vetsz rám Egyiptom nyavalyái közül, sőt: Te vagy az én gyógyítóm (2Móz.15,26) Aki eltávolítod a nyavalyát (2Móz.23,25) és távol tartasz tőlem minden betegséget (5Móz.7,15)

Meg van írva: Megbocsátod minden bűnömet, és meggyógyítod minden betegségemet. (Zsolt.103,3) És mindezt már az Úr Jézusban megcselekedted, és betegség nélküli állapotba juttattál, amikor kihoztál a sötétség hatalmából – Egyiptomból – és amikor megvallottam, hogy számomra a Krisztus keresztjében megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.(Gal.6,14)

Ezért nem emlékezem meg az előbbi betegségeimről sem, mert azt mondtad Uram, hogy ne emlékezzek a régiekről és az előbbiekről ne gondolkodjak (Ésa.43,18), hiszen a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.(2Kor.5,17)

És áldalak Úr Jézus, mert elvetted az erőtlenségemet, (Mát.8,17) hogy én erős legyek, (1Kor.16,13.) ezért dícsérlek a nagy gyülekezetben; az erős nép között magasztallak Téged.(Zsolt.35,18.), és azt mondom a Te Igéddel együtt: mondja a beteg (erőtlen) is: HŐS vagyok! (Joel 3,10)

Áldalak Úr Jézus, mert Te hordoztad az én betegségeimet, (Mát.8,17) hogy én jó egészségben legyek.(2Kor.13,11)
Légy áldott örökké Uram, amiért Te vállaltad, hogy megsebesíttessél az én bűneimért, hogy én a Te sebeiddel meggyógyuljak.(1Pét.2,24)

Uram, magasztallak, amiért megismerhettem a Te minden ismeretet felülhaladó szeretetedet, (Eféz.3,19) azt a szeretetet, amely Téged arra indított, hogy hagyd, hogy Téged megkötözzenek, és ítéletre adjanak azért, hogy nekem átadhasd a mennyország kulcsait, és felhatalmazz arra, hogy amit megkötök a földön, az a mennyben is kötve legyen, és amit megoldok a földön, az a mennyben is oldva legyen. (Mát.16,19. és Mát.18,18) Hogy én megkötözhessem a hatalmast (Mát.12,29) az erőset (Márk 3,27) hogy megnyissam a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjam, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjek (Ésa.58,6) a Te Szent Szellemed vezetésével és hatalmával.

Magasztallak Úr Jézus, amiért hátadat adtad a verőknek, (Ésa.50,6) és Pilátus megostoroztatott Téged (Ján.19,1) és véres barázdákat szántottak hátadon, hosszúra nyújtva barázdáikat (Zsolt.129,3) ezáltal törted össze Istenem az én terhes igámat, és hátam vesszejét, az engem nyomorgatónak botját. (Ésa.9,4) És azt mondtad Uram: Feloldattál a te betegségedből és én azonnal felegyenesedtem, dicsőítve Téged Uram (Luk.13,11-13) és sudár cédrussá tettél (Ésa.41,19) így hátamhoz sincs már joga a nyomorgatónak, és semmilyen betegséget nem vethet már a hátamra.
Áldott légy Úr Jézus, hogy hagytad, hogy a Te fejedre töviskoronát tegyenek, és megcsúfoljanak és meggyalázzanak (Mát.27,29.30) azért, hogy az én fejemre színarany koronát tegyél, (Zsolt.21,4) az én Istenem kenet olaját; (3Móz.21,12) és tűrted, hogy nádszállal verjék fejedbe a töviseket, és ezzel súlyosan megsebesítsék fejedet, (Mát.27,29.30) azért, hogy az én fejemet semmiféle fájdalom és betegség ne érhesse; sőt, hogy még egy hajszálam se eshessen le a földre (2Sám.14,11) és fejemnek egy hajszála se veszhessen el.(Luk. 21,18) És hogy örök öröm legyen az én fejemen, és eltűnjön fájdalom és sóhaj.(Ésa.35,10)

Dicsőítlek Úr Jézus, hogy arcomhoz betegség, sérülés, vagy fájdalom még csak nem is közelíthet, mert Te adtad oda arcodat a szaggatóknak (Ésa.50,6), hogy arcul csapdossanak (Mát.26,67.és Luk.22,63.64) és arcodat oda tartottad a Téged verőknek (J.Siralm.3,30) hogy arcodat ököllel verjék (Márk 14,65). Vállaltad, hogy oly szörnyen meggyalázzák és megsebesítsék a fejedet és arcodat, hogy sokan eliszonyodtak Tőled, oly rút, nem emberi lett ábrázatod (Ésa. 52,10) és nem volt a Te ábrázatod kívánatos (Ésa.53,2) az emberek előtt azért, hogy az én arcom ragyogjon mint a nap, amikor fénylik az ő erejében, (ahogyan a Te arcod ragyogott, amikor megmutattad dicsőségedet a hegyen a tanítványaidnak: Mát. 17,2.és Jel.1,10).

Hiszen meg van írva, hogy Isten elrendelte, hogy én az Ö Fia ábrázatához hasonlatos legyek (Róm.8,29) és az én ábrázatom ugyanazon ábrázatra elváltozzon, dicsőségről- dicsőségre, az Úrnak szellemétől (2Kor.3,18) hogy az én arcom ép és egészséges legyen és rajta a Te dicsőséged ragyogjon és arcom mindig örömtől ragyogó legyen. (Ésa.60,5)

Áldalak Úr Jézus, amiért hagytad, hogy halálba vigyen Téged a gyilkos indulatú beszéd, amelyről Szent Szellemed így tesz bizonyságot, szenvedéseidről beszélve: Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái. Feltátották rám szájokat mint a ragadozó és ordító oroszlán. (Zsolt. 22,13.14) és kiáltoztak és ordítoztak: Feszíttessék meg! (Mát.27,22. és Márk 15,13. és Luk.23,21) ezért nekem nincsen immár semmi kárhoztatásom (Róm.8,1) mert hiszem Úr Jézus, hogy mindezeket értem és helyettem vállaltad és szenvedted el; ezért én már nem megyek a kárhozatra – nem kerülök ítélet alá – hanem átmentem a halálból az életre.(Ján.5,24)

És nem kell már gondolnom a nyomorral – mert meg van írva, hogy: Nincsen mit félnem – és a rettegéssel, mert nem közeledik hozzám. Aki ellenem összegyűl, elesik általam, és egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenem perbe száll, kárhoztatok, mert igazság által lettem erős, s ezt az igazságot Te szerezted meg nekem Úr Jézus, hiszen Te szenvedted el a halált bűneimért, és feltámadtál az én megigazulásomért. (Ésa.54,14-17., Róm.4,25. és Zsid.2,9.)

És mentél Úr Jézus a Golgotára, emelvén a Te keresztfádat, amelyre gonosz kezek felfeszítették a Te szent testedet (Ján.19,17.18) helyettem és érettem, – úgy ahogy azt Isten eleve elrendelte, hogy megtörténjen (Róm.3,25) – és közben úgy hanyatlottál el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor, mert térdeid tántorogtak (Zsolt.109,23.24) kínjaidtól és sok lelki és testi gyötrettetésedtől, és ezt is vállaltad Uram! Ezért az én lábaim nem tántorodnak meg (Zsolt.66,9) és nem engeded Istenem, hogy az én lábam inogjon, hanem őrzöl engem (Zsolt.121,3) és bátorsággal járom az én utamat (Péld.3,123), mert megszilárdítottad az én lépteimet, s ha elesek sem terülök el, mert Te támogatsz engem Uram. (Zsolt.37,23.24)

Úr Jézus áldalak és magasztallak amiért hagytad, hogy kezeidet és lábaidat átlyukasszák, és összeroncsolják a Te csontjaidat (Zsolt.22,17. és J. siralm.3,4) és durva kezek verjenek hatalmas szegeket a Te szent kezeidbe és lábaidba, s hogy a Te szent tested függjön ég és föld között azért, hogy az én lábaimat tágas térre állítsd (Zsolt.31,9) és kiszélesítsd lépésemet alattam, és olyanná tetted lábamat, mint a szarvasé (Zsolt.18,34.37) Áldalak, amiért angyalaidnak is parancsoltál felőlem, akik kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. (Zsolt.91,12) ezért bátorsággal járom az én utamat, és lábamat meg nem ütöm (Péld.3,23)

És amikor fájdalom támadta meg lábaimat, Te azt mondtad Uram: Kelj fel és állj lábaidra! (Csel 26,16.) és jobb kezemnél fogva felemeltél, és azonnal megerősödtek az én lábaim és bokáim (Csel.3,7) és én felsaruztam lábaimat a békesség evangéliumának készségével (Eféz.6,15) hogy erősítsem a lankadt kezeket (Ésa.35,3) és bátorítsak, ezt mondva: A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok (Zsid.12,12.13) mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Erősödjenek meg kezeitek, akik hallottátok e napokban e beszédeket (Zakar.8,9) mert ímé én téged ma megszabadítalak a lánctól, amely a kezeiden van (Jerem.40,4) és megszabadítom válladat a tehertől (Zsolt.81,7) és áldássá teszlek, hát erősödjenek meg kezeid (Zakar.8,13) és Te megszabadítottál, és megerősítettél, hogy kezemet nyújtsam a szűkölködőnek (Péld.31,20) és a Te nevedben Úr Jézus betegekre vessem kezemet, hogy azok meggyógyuljanak, megszabaduljanak (Márk 16,18.) Ezért az én kezeim és lábaim erősek, és sem betegség, sem sérülés, sem fájdalom nem közelíthet hozzájuk.

És Áldott légy Úr jézus, hogy Te vállaltad, és hagytad, hogy a Te szemed elbágyadjon (Zsolt.69,4.) és szemed világa is elhagyott Téged (Zsolt. 38,11.), és szemeid elsenyvedtek (Zsolt.88,10.) így szabadítottad meg szemeimet a könnyhullatástól(Zolt.116,8.) hogy eltöröljön Isten minden könnyet az én szemeimről(Jel.7,17.) És betöltötted a törvényt, amely kimondja, hogy: Szemet szemért! (2.Móz.21,24.)És adtad a Te szemedet az enyémért, hogy az enyém már soha el ne sötétüljön, hanem lássak messzire és világosan.(Márk 8,25.)

És Te töltötted be azt a törvényt is, amely kimondja, hogy fogat fogért, mert adtad a Te fogaidat az enyémért, hogy az enyéim épek és minden betegségtől és fájdalomtól szabadok legyenek, hiszen meg van írva, hogy így panaszkodtál: (Isten) kova-kővel tördelte ki a fogaimat; porba tiprott engem, egész népemnek csúfjává lettem. (Jerem. Siralm. 3,16.14.)
Magasztallak Úr Jézus, amiért vállaltad azt a minden képzeletet felülmúló szenvedést, amelytől a Te nyelved az ínyedhez tapadt, (Zsolt.22,14.) hogy az enyém ép és egészséges legyen, hogy az én nyelvem alatt mindig magasztalás legyen (Zsolt.66,17.) és hirdesse minden napon a Te igazságodat és dicsőségedet (Zsolt.35,28.) hogy az én szám megteljen a Te dicséreteddel és minden napon a Te dicsőségeddel (Zsolt.71,8.) és szájam beszéli a Te igazságodat, és minden napon a Te szabadításodat..(Zsolt.71,15.24.) hogy a szám megtelhessen nevetéssel és nyelvem vigadozással, és örvendezve mondhassam, hogy: Hatalmasan cselekedett velem az Úr.(Zsolt.126,2.3.)

Áldott légy Úr Jézus, amiért vállaltad azt a szenvedést, amitől a Te torkod kiszáradt (Zsolt.69,4.) hogy az én torkomhoz semmiféle betegség vagy fájdalom még csak ne is közelíthessen, hanem Isten dicsőítés legyen az én torkomban.(Zsolt.149,6.)

Vállaltad Uram, hogy a Te belső részeid megháborodjanak és szétolvadjanak Te benned (J.Siralm. 1,20.és Zsolt.22,15.) hogy nekem minden belső szervem ép és egészséges legyen, és a Te terved szerint tökéletesen és hibátlanul működjön.

Hálatelt szívvel borulok Eléd Úr Jézus, hogy megköszönjem, hogy vállaltad azokat a szörnyű szenvedéseket, amelyek következtében a Te szíved olyan lett, mint a viasz (Zsolt.22,13.) és megtört Te benned és beteg lettél (Zsolt.69,21.22.). A Te szíved sebesíttetett meg Benned, (Zsolt.109,22.) és dárdával döfték át oldaladat és szívedet (Ján.19,34.), így gyógyítottad meg az én szívemet (Zsolt.147,3.) hogy az én szívem megelevenedjen (Zsolt.69,33.) és a Te isteni életed ritmusára verjen, és én a Te szent igéddel vallom, hogy szívem erős (Zsolt.112,7.) mert beteljesedett rajtam a Te beszéded, hogy Te azért jöttél, hogy életem – mégpedig bővölködő életem – legyen(Ján.10,10.) és meg van írva, hogy: minden élet a szívből indul ki (Péld.4,23.)ezért olyanná tetted a szívemet, amilyen a Te szíved, amelyről kijelentetted, hogy szelíd és alázatos (Mát.11,29.), hogy egész testemnek élete legyen (Péld.14,30.) ezért szívverésem is szabályos, biztosítja a vér egészséges áramlását testemben; s mert Isten ereje munkálkodik bennem,(Eféz.3,20) ezért az én ereim tiszták, rugalmasak, nem szűkülnek és nem záródnak el, s a feltámadás mindenható ereje (Eféz.1,19.20.) szétáramlik ereimben, egészséget teremtve egész testemben, megtisztítva testemet minden betegségtől és fájdalomtól.

Úr Jézus a Te gyűlölőid így gúnyoltak Téged: Szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről (Márk 15,30.) de Te engem szabadítottál meg, ezért nem szálltál le a keresztről, hanem hagytad, hogy a Te csontjaid széthulljanak – amikor már izmaid és a csontjaidat összetartó izületek, inak szétszakadtak- annyira, hogy így szóltál Uram: Megszámlálhatnám minden csontomat (Zsolt.22,15.18.) és ezt a szenvedést is elvállaltad, hogy amikor meghallom a Te szabadításodról szóló jó hírt, az én csontjaim megerősödjenek, (Péld.15,30.) és hogy a csontjaimat összetartó, és befedő minden izület, ín és izom tökéletes épségben legyen, és tartsa szilárdan az én csontjaimat, amelyeket Te ruháztál fel bőrrel és hússal, és Te fedeztél be inakkal, és Te – Úr Jézus – szereztél számomra életet és kegyelmet (Jób 10,11.12.), és adtad Szent Szellemedet, hogy vezéreljen engem szüntelen,(Zasolt.143,10.) és Ö megerősíti az én csontjaimat (Ésa.58,11.) és tanácsol engem, hogy eltávozzak a gonosztól, hogy csontjaim megújuljanak és egész testem egészséges legyen (Péld.3,7.8.) és én magasztallak Téged Uram, amiért megőrzöd minden csontomat, és egy sem töretik meg azokból (Zsolt.34,21.), még akkor sem, ha elesnék; és így szólok lelkem ellenségéhez:

Igen taszítottál engem, hogy elessek, de ne örülj én ellenségem, mert elestem, de felállok, mert az Úr megsegített engem. (Zsolt.118,13. és Mik.7,8.) Ezért megvallom hittel, hogy minden csontom erős és egészséges, s az őket összetartó inak, izmok és izületek tökéletes rendben működnek, ahogyan azt Te megteremtetted Istenem, és az Úr Jézus élete látható az én testemben, mert én az Ö testének tagja vagyok, az Ö testéből és az Ö csontjaiból.(2Kor. 4,10. és Eféz.5,30.), ezért hiszem és vallom, hogy sem csapás, sem baleset még csak nem is közelíthet hozzám (Zsolt.91,7.) és semmilyen fájdalomnak, betegségnek nincs joga a csontjaimat összetartó inakhoz, izületeimhez, izmaimhoz és csontjaimhoz, mert Te már eltávolítottad ezeket tőlem azáltal, hogy Te magadra vetted, és elhordoztad.

Úr Jézus a Te derekad megtelt gyulladással és testedben semmi épség nem maradt (Zsolt.38,8.) mert az én bűneimet- sőt az egész világ bűnét – magadra vállaltad (1Ján.2,2.) amelyek súlyos teherként borítottak el, erőd felett (Zsolt.38,5.) azért, hogy megments engem, és megszabadítsál; és hogy én ne legyek elfáradott sem tántorgó, és még derekam öve se oldódjék meg (Ésa.5,27.) sőt felövezhessem derekamat igazlelkűséggel,(Eféz.6,14.) ezért semmilyen gyulladásnak, fájdalomnak nincs joga és helye az én derekamban.

Úr Jézus légy áldott örökké, amiért Te sok népnek gyalázatát hordoztad kebledben (Zsolt.89,51.), hogy az én keblem közepén a Te törvényed – a Te beszéded – legyen (Zsolt.40,9.) és mert én ezt megnyertem, életem ez nekem, és egész testemnek egészség. (Péld.4,20-22.) Ezért vallhatom hittel, hogy tökéletes egészségben élem az életem.
Istenem a Te Felkented ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá (Zsolt.89,39.46.) megsanyargattad az Ő erejét, és megrövidítetted az Ő napjait. (Zsolt.102,24.) hogy hosszú élettel elégíthess meg engem, és megmutassad rajtam minden helyzetben a Te szabadításodat (Zsolt.91,16.) s hogy én jó vénségben, öregen, és betelve az élettel (1Móz.25,8.) tegyem le sátoromat / hústestemet / (2Pét.1,14.) és elköltözzek, amikor az én elköltözésem ideje beáll (2Tim.4,6.), hogy mindenkor a Krisztussal legyek.(Fil.1,23.)

Magasztallak Istenem, amiért Jézus Krisztus testének megáldozása által egyszer s mindenkorra megszenteltél (Zsid.10,10.) hogy amint Ő van, én is úgy legyek e világban (1Ján.4,17.) Áldalak Úr Jézus, hogy egyetlen egy áldozatoddal örökre tökéletessé tettél. (Zsid.10,14.) és megváltottál a törvény átkától is, mert meg van írva, hogy: Krisztus váltott meg a törvény átkától, átokká levén érettem. (Gal.3,13.) Ezért azoknak a betegségeknek sincs már sem joga, sem köze testemhez, amelyek a törvény könyvében megírattak.

El kell távoznia tőlem minden járványos betegségnek (döghalálnak, pestisnek, stb..) szárazbetegségnek, hideglelésnek (láznak), gyullasztó és izzasztó betegségnek (minden gyulladásnak, sorvadásnak,láznak, kiszáradásnak testemből távoznia kell)

A bőrömről minden ragyának; minden fekélynek, varnak, sülynek, viszketegségnek, (minden fekélynek, kelésnek, daganatnak, viszketegségnek és rühességnek )/amelyek a világban akár gyógyíthatók, vagy gyógyíthatatlanok/ el kell tűnnie, és Uram Te tisztítod meg bőrömet minden szeplőtől és sömörgözéstől is (Eféz.5,26.27.)hogy még szeplő sem sömörgözés se lehessen az én bőrömön
Tébolyodás, (őrültség, elmebaj) vakság és elme-zavarodás nem támadhatja meg testemet.

És megőriz az Úr engem minden gonosz keléstől térdeimen és combjaimon, sőt egész testemet megőrzi ezektől talpamtól fogva a koponyámig. (minden rosszindulatú betegségtől, ráktól, amely a világi tudományok szerint gyógyíthatatlan)
És eltávolított az Úr tőlem és gyermekeimtől minden csapást, ( rendkívüli, nagy és hosszantartó csapásokat) és minden maradandó, gonosz (súlyos és hosszas, rosszindulatú) betegséget, és megszabadított a világban lévő minden betegségtől, azoktól is, amelyek még csak ezután lesznek. (5Móz.28,21.22.27.28.35.59.60.a Károlí; a Szt.István Társulat és a Református Zsinat fordításai szerint.)

És én örvendezek az Úrban, az én szabadító Istenemben.(Habakuk 3,18.) És magasztalom a Te csodálatos nevedet Úr Jézus Krisztus, és imádlak Téged szüntelen.
Ámen!
Gy.M.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688