A hit eredete – Kenneth E. Hagin

A hit bizonysága

És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Márk 11,22. Egy jó King James széljegyzetes- Biblia margója így adja vissza a mai szöveget: Legyen bennetek Isten hite. A görögül értőktől tudhatjuk, hogy annak a szószerinti fordítása, amit itt Jézus mondott, így hangzik: Legyen isteni fajta hitetek. Néhány modern fordítás is így adja vissza ezt a verset. Ha egyáltalán nem tudsz görögül, akkor is könnyen beláthatod, hogy ennek a versnek ez a helyes fordítása, mivel Jézus épp előzőleg mutatta be a tanítványoknak, hogy Ő rendelkezik ezzel a fajta hittel: az isteni fajta hittel, azzal a hittel, amit Isten használt, amikor kezdetben megteremtette a világot. Ennek a fejezetnek az elején, Jézus szólt a terméketlen fügefához. Nem imádkozott. Egyszerűen azt mondta annak a fának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. (14. vers) Másnap reggel, amint Jézus és a tanítványok elhaladtak ugyanott, látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. Péter, visszaemlékezvén, azt mondta: Mester nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. (21. vers) Jézus azt felelte neki: Legyen isteni fajta hitetek. Jézus bemutatta nekünk az isteni fajta hitet. Azután azt mondta, hogy ezzel rendelkeznünk kell.

A hit meghatározása

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Márk 11,23. Közvetlenül azután, hogy Jézus bemutatta az isteni fajta hitet, meg is határozta azt. A Márk 11,23-ban Ő, a hit fejedelme, így határozza meg az isteni fajta hitet: 1. az ember hisz a szívében, 2. majd kimondja a szájával azt, amit a szívében hisz, 3. és az megtörténik. Isten ezt a fajta hitet használta, amikor kezdetben megteremtette a világot. Isten hitte, hogy amit Ő mond, meg fog történni! Ezért azt mondta: Legyen föld. És lett föld. Valójában Ő mindent úgy teremtett – a napot, a holdat, a csillagokat, a bolygókat és az állatokat, mindent, kivéve az embert -, hogy hitte: az, amit Ő mond, meg fog történni. Azután kimondta. És megtörtént. Ez az isteni fajta hit.

Az Istentől kapott hit

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Róma 12,3. „Hit: igen, erre van nekem szükségem” – mondják sokan. – „És imádkozom is, hogy Isten adja meg nekem.” Ezzel csak az idődet vesztegeted. Nincs több értelme Istenhez imádkoznod hitért, mint annak, hogy az ujjaiddal malmozol, azt a mondókát hajtogatva: „Ragyogj, ragyogj kicsi csillag.” A hitért való imádkozás reménytelen vállalkozás és elpocsékolt idő, mert minden hívő megkapta az isteni fajta hitnek egy bizonyos mértékét. Nem kell megszerezned. Nem kell imádkoznod érte. Nem kell böjtölnöd érte. Nem kell jó cselekedetekkel és jó magaviselettel kiérdemelned. Már a tiéd. Pál nem a bűnösöknek írt, hanem a hívőknek, a Római levélnek ebben a versében. Azt mondta: mondom mindenkinek közöttetek [nem a világon mindenkinek], az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Minden hívőnek van hite! Isten adta nekik!

Üdvözítve hit által

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Efézus 2,8. Figyeld meg, az a hit, amely által üdvözülsz: nem tőletek van. Más szavakkal, nem természetes, emberi hit. Isten ajándéka! Ez megegyezik a Róma 12,3-mal, amely kijelenti: az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét! A keresztények mégis azt mondják: „De nekem még sincs hitem.” Én mindig azt válaszolom erre: „Akkor miért nem fogadod el az üdvösségedet? Aki üdvösségre jutott, annak van hite! Ugyanis nem lenne üdvössége hit nélkül.” Minden hívőnek van hite! A Biblia azt mondja, hogy van nekik! Sok keresztény azonban nincs tudatába annak, hogy neki is van hite, ezért nem használja azt a hitét, ami megvan. Isten ellen, a Biblia ellen és önmaguk ellen foglalnak állást, mivel állandóan arról beszélnek, hogy mennyire nincs hitük. Isten szól hozzánk az Igéjében. Isten és az Ő Igéje egyek. Ha Isten Igéje mond valamit, akkor azt Isten mondja. Isten Igéje pedig azt mondja, hogy Isten már megadta neked a hit mértékét. Biztos, hogy ez isteni fajta hit, mert Istennek nincs másfajta hite!

Honnan jön a hit?

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Róma 10,17. Hogyan ad Isten a bűnösnek hitet arra, hogy üdvözüljön? Elolvashatjuk együtt a rómaiakhoz írott levél 10. fejezetében, amely az üdvösségről beszél, és arról, hogyan kapunk hitet az üdvösségre. (Zárójelben vannak az én megjegyzéseim – Hagin.) De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. (Figyeld meg: Isten Igéjét a „hit beszédé”-nek nevezi. Mert ez építi fel a hitet. Ebből származik a hit azoknak a szívében, akik megnyitják magukat rá.) Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? (Most értsd meg ezt.) Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? (?) Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.? (Róm. 10,8?10. 13. 14. 17.) Nem tudsz hinni hallás nélkül. A hit hallásból jön. Mit kell meghallanod? Isten Igéjét!

A hit beszéde

De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Róma 10,8. Isten Igéje „a hit beszédének” neveztetik. A hit tényeken alapul – Isten Igéjének a tényein. A hitetlenség teóriákon alapul. Én így határozom meg a teóriát: „A teória olyan feltételezés, ami a vitatott téma ismeretének a hiányából fakad.” Sok egyház azért van tele hitetlenséggel, mert túl sok teóriát hallottak. A hitetlenség lelkülete került túlsúlyba a szolgálatokban; a szegény, drága nyáj meg csupán annak a terméke, amit lelkipásztoraiktól hallottak prédikálni. Igazában úgy tudunk a legjobban segíteni az embereknek, ha megmondjuk nekik, hogy mit mond a Biblia – azt adjuk nekik, amit Isten Igéje mond – nem pedig azt, amit ember mond. Az ember tévedhet, Isten sohasem téved. Nem számít, hogy milyenek a körülmények – nem számít, hogy mi történt az életedben – Isten Igéjének van mondanivalója azzal kapcsolatban. Tudd meg, mit mond Isten Igéje! A hit jönni fog – és megváltoztatja a dolgokat a te javadra.

Ugyanaz a hit

Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk. 2Korinthus 4,13. Pál azt írta: A hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme VAN. Nem azt írta tehát, hogy: „próbálkozunk azzal, hogy megszerezzük”, vagy „ebben reménykedünk”, hanem azt mondta, hogy ez a miénk! Mi a miénk? A hitnek ugyanaz a szelleme. És ez milyen fajta hit? Olyan fajta, ami (1) hisz, és (2) azért szól. Ez nem ugyanaz a fajta hit, amelyikről Jézus beszélt a Márk 11,23-ban? Az a fajta, amely (1) hiszi a szívében, (2) kimondja a szájával, és (3) akkor az megtörténik? De igen! Ez a hitnek ugyanaz a szelleme! A 2Korinthus 4,13 pedig azt mondja, hogy ezzel rendelkezünk!

A növekvő hit

Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérettetek, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek? 2Thessalonika 1,3. Isten minden hívőt a hitnek ugyanazzal a mértékével indít el, miután újjászületik. Nem ad az egyik csecsemő kereszténynek több hitet, mint a másiknak. Miután újjászületünk, már rajtunk múlik, hogy fejlesszük azt a hitmértéket, amit megkaptunk. Túl sokan tették azt a hitükkel, amit az a bizonyos ember az egy talentumával: becsomagolta, és elrejtette, nem használta fel. A saját hited mértékét lehet növelni – növekedhet. De te vagy az, aki növeled, nem pedig Isten! Két dolgot tehetünk a hitünk növekedéséért: (1) Isten Igéjével tápláljuk, és (2) gyakoroljuk, azaz a gyakorlatban alkalmazzuk.

A hit mérhető

Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az Őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Máté 8,10. Egy százados jött Jézushoz a beteg szolgája érdekében. Amikor Jézus azt mondta: Elmegyek és meggyógyítom őt (Mát. 8,7), a százados azt felelte: csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. (8. vers) Jézus azt mondta neki: Eredj el, és legyen neked a te hited szerint (13. vers) Tanítványaihoz fordulva pedig azt mondta: még az Izraelben sem találtam ilyen NAGY hitet. (10. vers) Ezek szerint lehetséges, hogy valaki nagy hitet fejlesszen ki. Másfelől a kis hitnek a példáját láthatjuk, amikor Péter elkezdett süllyedni, azután, hogy már járt a vízen. Jézus megdorgálta Pétert, mondván: KICSINYHITŰ, miért kételkedtél? (Mát. 14,31) Ha a hit lehet nagy és lehet kicsi, akkor a hit mérhető! Itt van néhány olyan Ige, ami azt bizonyítja, hogy a hit mérhető: Növekvő hit (2Thess. 1,3); gyenge hit (Róm. 4,19); gazdag hit (Jak. 2,5); hittel teljes (Csel. 6,5); teljes hit (Jak. 2,22); képmutatás nélkül való hit (2Tim. 1,5); hajótörést szenvedett hit (1Tim. 1,19); győzedelmes hit (1Ján. 5,4).

A hit tápláléka

Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik. Máté 4,4. Jézus itt fizikai hasonlattal él egy szellemi gondolat átadásánál. Azt mondja, hogy ami a testnek a kenyér, illetve a táplálék, az az ember szellemének, vagyis a szívének Isten Igéje. Táplálhatod a szellemedet. Táplálhatod a hitedet. Isten Igéje a hit tápláléka. Smith Wiggleswsorth-ot, a nagy angol prédikátort, akinek a szolgálata során a feljegyzések szerint tizennégy ember támadt fel a halálból, a hit apostolának nevezik. Ő mondta: „Addig sohasem tartom magamat teljesen öltözöttnek, amíg nincs az Újszövetség a zsebemben. Inkább cipő nélkül indulnék el hazulról, mint a Bibliám nélkül!” Wigglesworth világkörüli utazásai során sok otthonban szállt meg. Úgy mesélik, hogy minden étkezés után, még az éttermekben is, kicsit hátrább húzódott az asztaltól, elővette az Újszövetségét, és azt mondta: „A testet már tápláltuk; most tápláljuk a belső embert.” Aztán felolvasott valamit a hitről, befejezésül pedig rendszerint adott egy kis hitről szóló tanítást.

Az elvárás

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik. Zsidó 11,6. Isten hitet vár tőlünk. Nos, ha Isten elvárja, hogy legyen hitünk, amikor az lehetetlen, hogy hitünk legyen, jogunk van megkérdőjelezni az Ő igazságosságát. Ha azonban Isten a kezünkbe adja azokat az eszközöket, amelyek által hit jöhet létre, akkor a miénk a felelősség, hogy van-e hitünk vagy sem. Isten nekünk adta az Ő Igéjét, és azt mondta: a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. (Róm. 10,17.) F. F. Bosworth, a gyógyítás tekintélyes szakértője, és a „Krisztus a gyógyító” című (magyarul is megjelent – szerk.) klasszikus könyv szerzője, mondja: „A legtöbb keresztény napi háromszori meleg étellel táplálja a testét, a szellemét azonban csak heti egyszeri hideg étellel, és még csodálkozik, hogy olyan gyenge a hitben.”

Gyakorold

Legyen néktek a ti hitetek szerint. Máté 9,29. Ha rendszeresen eszel, és nem végzel testmozgást, meg fogsz hízni, és puhány leszel. Hasonlóképpen, ha nem gyakorlod a hitedet, a „hitizomzatod” elsorvad. Gyakorold a hitedet azon a szinten, ahol vagy. Vannak keresztények, akiknek a hite meghaladja másokét a fejlettségben. Ahogy táplálod és gyakorlod a hitedet, úgy növekedik és erősödik. Ne feledd, hogy senki sem úgy kerül a létra csúcsára, hogy a legfelső fokán kezdi! Sokan szenvedtek vereséget, mert megpróbáltak a saját hitszintjük felett hinni. Tanítást hallottak a hitről, és megpróbálták a létra tetején kezdeni. Mivel a hitük nem volt ezen a szinten, nem működött, és azt mondták: „Ez a hit-dolog nekem nem megy. Próbáltam, de nem működik.” A hit működni fog, mihelyst gyakorlod. Egy idő után olyan dolgokkal kapcsolatban is tudsz hinni Istenben, amiről álmodni sem mertél volna. Legyen neked a te hited szerint. Ha a kérésed Isten Igéjén alapul, és hiszed, hogy Isten megteszi, Isten meg is fogja tenni. Bárhol is tartasz a hitben, legyen megfelelő a hozzá-állásod. Állj pozitívan a dolgokhoz – és tartsd bekapcsolva a hit kapcsolóját. Folyamatosan higgy Istenben, és használd a hitedet.

A hit helye

Mert szívvel hiszünk… Róma 10,10. És szívében nem kételkedik, hanem hiszi… Márk 11,23. A hit – a valóságos hit, a bibliai, az igei hit – a szívből származik, nem a fejből. Mit jelent szívvel hinni? Mi az ember szíve? Nos, itt nem arra a fizikai szervre gondolunk, amelyik a vért pumpálja a testben és életben tart. Nem tudnál jobban hinni a fizikai szíveddel, mint az ugyancsak fizikai kezeddel, szemeddel, füleddel, orroddal vagy a lábaddal! Gondoljuk csak meg, hogyan is használjuk a „szív” fogalmát. Amikor egy fának a szívéről beszélünk, a fa középpontjára, a legbelső, lényegi részére gondolunk. Amikor egy téma „szívéről” beszélünk, a téma legfontosabb részét értjük alatta, az idegközpontját, azt a részét, ami körül minden más forog. Hasonlóképpen, amikor Isten az ember „szívéről” beszél, az ember legfontosabb részéről – az ember lényének központjáról – a szelleméről beszél!

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688