Tudja meg az egész világ

De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;…És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Ján 17,20-22-23

Az Egyház az évek során mindenféle bonyolult tervet dolgozott ötlött ki, hogyan is evangelizálja a világot. Összejöttünk, gyűléseket tartottunk, stratégiákat ötlöttünk ki, terveket szőttünk, sőt még pénzt is gyűjtöttünk. erre De csak ritkán gondoltunk arra tervre, amit Jézus maga adott nekünk.

A legtöbb hívő nem is tudja, hogy Jézus már ideadta nekünk azt a kulcsot, amivel megnyerhetjük a világot. Közvetlenül azelőtt imádkozott, hogy a keresztre ment volna. Kérte az Atyát, hogy hozzon minket olyan egységre egymással és Ővele, amiből a világ megtudja, hogy Őt küldte Isten hozzánk.

Ha te és én, Krisztus teste, mindannyian egységre jutnánk, s elkezdenénk szeretni egymást, akkor olyan gyorsan tudnánk a világot megnyerni az örömhírnek, ami minden képzeletet felül múlna. Pedig ez igaz! De addig is bizony túl elfoglaltak vagyunk azzal, hogy egymást csépeljük, és megbántjuk, és megbántódunk, ami aztán teljesen lefoglal minket.

De dicsőség Istennek, néhányunkban már kezd leérkezni, hogy ezeket bizony abba kellene hagyni. Szükséges, hogy Jézus parancsát komolyan vegyük, és nem választási lehetőség az, hogy nekünk szeretnünk KELL egymást. Felejtsük el végre a buta okoskodásainkat, és legyünk egységben Isten szelleme által.

Akarsz ma egy lépéssel közelebb kerülni ahhoz, hogy a világ megismerje az örömírt, és tenni valamit azért? Akkor kezdj el imádkozni másokért! Döntsd el magadban, hogy szeretni fogod a hívő társaidat ahelyett, hogy elégedetlenkednél, kritizálnál, vagy ostoba dolgokat beszélnél róluk.

Legyen egy új megvallásod az, hogy Isten Egyháza fel fog kelni együtt hitben és szeretetben mint egy dicsőséges Test, akit Jézus ereje maga fog kormányozni. Mi egyek vagyunk – tudod. Jézus imádkozott ezért, hogy ez megtörténjen, és a Szent Szellem ezt már elvégezte.

Sátán szeretné ezt megállítani, de nem képes rá. Sokkal hatalmasabb és erősebb Jézus imája, mint ő. Jézus egy olyan nagy lyukat fog robbantani a sátán birodalmában és működésében, hogy ez akár egy mozdonynak is elég lenne. Az egész világ meg fogja tudni, hogy Jézus az igazi Úr!

Fordította: Orbán Tibor
KC Ministry engedélyével

Ján17,9-26
Ján 17:9 Én ezekért könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid.
Ján 17:10 És az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek: és megdicsőíttetem ő bennök.
Ján 17:11 És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Ján 17:12 Mikor velök valék a világon, én megtartám őket a te nevedben; akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
Ján 17:13 Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.
Ján 17:14 Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.
Ján 17:15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Ján 17:16 Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.
Ján 17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
Ján 17:18 Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
Ján 17:19 És én ő érettök [oda] szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek [az] igazságban.
Ján 17:20 De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
Ján 17:21 Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
Ján 17:22 És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk:
Ján 17:23 Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
Ján 17:24 Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
Ján 17:25 Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
Ján 17:26 És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, amellyel engem szerettél, és én [is] ő bennök [legyek].

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688