Szükségünk van egymásra

János evangélium 17,21 Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

Itt az idő, hogy hívőként belépjünk abba az állapotba, mikor eggyé válunk, amiért Jézus imádkozott a János 17,21-ben. Itt az idő, hogy kitartsunk egymás mellett akkor is, amikor jól mennek a dolgok, de akkor is, mikor rosszul. Itt az idő, hogy felismerjük: szükségünk van egymásra!

Ugye tudod, hogy igazam van? Szükségem van a hitedre, legalább annyira, mint neked az enyémre. Együtt bármivel szembeszállhatunk, és győzni tudunk Jézusban.

Hadd mutassam meg, hogy miért: a János evangélium 3,34-ben Isten azt mondja: Jézusnak mérték nélkül adatott a Szent Szellem. Ő sokkal erősebb, sokkal hatalmasabb volt, mint a pokol összes démona, és a gonosz szellemek minden fajtája, beleértve magát a sátánt is. Jézus képes volt mindent, még az egyesített erejüket is legyőzni.
Gondolkozz el rajta! Mi az Ő teste vagyunk. Mindnyájunknak a hit mértéke adatott a Róma 12,1-3 szerint. Ez a mérték arra elég, hogy személyes szükségeinkről tudjunk gondoskodni. Azonban többről van itt szó, mint a saját életünk.

A világ vár ránk, hogy győzzünk, mi vagyunk a végidők generációja! Minden lehetséges segítségre szükségünk van ehhez, de hála Istennek, Ő ezt meg is adja.

Hogyan? Úgy hogy egyesülünk, egyek leszünk. Az Efézus 4,13 azt állítja, hogy amikor összejövünk a hit egységében, akkor eljutunk a „Krisztus teljességének mértékére”.

Más szavakkal: amikor Krisztus Teste összejön, és egységben kezd el működni, akkor a Szent Szellem mérték nélkül áll a rendelkezésünkre – Jézushoz hasonlóan. Akkor majd meglátjuk, ahogy a pásztorok, evangélisták, próféták, tanítók, apostolok teljesen betöltik elhívásukat, és így tudnak szolgálni. Meg fogjuk látni a Szent Szellem megnyilvánulásait mérték nélkül, teljességében. És meg fogjuk látni Jézust az Ő teljességében, az Ő dicsőségét, ahogy még soha nem láttuk.

Ekkor fogja a világ megtudni, hogy az Atya küldte el Őt.

Lépj be ebbe az egységbe már a mai napon! Áldozd oda magad minden nap és hozz erőfeszítéseket azért, hogy Isten számára mindenkor hozzáférhető légy azáltal, hogy másokért imádkozol. Kezd a napodat ezzel: „Szent Szellem használj engem, hogy imádkozzak valakiért a mai napon. Felajánlom a hitemet.”

S ha egyszer végre valóban hitben eggyé válunk, a pokol összes démona sem lesz képes legyőzni minket! Át fogunk rajtuk menetelni Jézus erejének a teljességében. S elhozzuk ennek a korszaknak a dicsőséges végét!

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás

Efézus 4,1-16
Ef 4:1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.
Ef 4:2 Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,
Ef 4:3 Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
Ef 4:4 Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is;
Ef 4:5 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
Ef 4:6 Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.
Ef 4:7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
Ef 4:8 Ezokáért mondja az [Írás]: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
Ef 4:9 (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire?
Ef 4:10 Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)
Ef 4:11 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
Ef 4:12 A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
Ef 4:13 Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
Ef 4:14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;
Ef 4:15 Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;
Ef 4:16 Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688