Oral Roberts válasza

Oral Robert egyik klasszikus üzenete az 1950-es évekbõl, amikor egy levélben a következõ kérdést kapta:

„Kedves Roberts testvér!
Lenne egy különleges kérésem, és Ön az az ember, aki ezt meg tudná tenni nekem. Biztos vagyok benne, hogy ez százezrek kérdése is egyben: Kérem mondja meg nekem, milyen ember ez a Jézus?”

ELÕSZÖR, Jézus Krisztus az emberek lelkének, értelmének és testének hatalmas szerelmese. A Biblia azt mondja, hogy Jézus már az elõtt szeretett minket, mielõtt mi szerettük Õt. (Ef. 1:4) Saját életét, vérét ontotta ki azért, hogy bebizonyítsa, hogy Õ a mi lelkünk nagy szerelmese. (János 3:16-17). Hogy bebizonyítsa szerelmét a testünk iránt, felvette magára a mi betegségeinket és fájdalmainkat (Máté 8:17).

MÁSODSZOR, Jézus Krisztus az áldások nagy osztója, nem visszatartója. Mit mond az Írás? Hit nélkül lehetetlen neki tetszeni, mert… megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik Õt (Zsidó 11:6 KJV). Jézus az áldások adója. Személyre szabott áldásait nem válogatás nélkül, találomra osztja. Ha az Õ személyes áldását szeretnéd, személyes módon kell keresned Õt, mert áldását az kapja, aki szorgalmasan keresi Õt.

HARMADSZOR, Krisztus minden hatalom, erõ – nem csupán a hatalom egy töredéke, hanem olyan hatalom, amirõl sohasem álmodtunk. Jézus mondta: Minden hatalom nékem adatott mennyen és földön (Máté 28:18). És Õ kész rá, hogy használja ezt az erõt amikor szükséges, azzal a feltétellel, hogy mi hiszünk benne a hitünkkel, szeretjük Õt a szívünkkel, és az életünket az Õ akaratához igazítjuk. Én személy szerint tudok valamit Istennek errõl a hatalmas erejérõl.

Látom, amint Krisztus ereje megváltoztatja az emberek életét, felemeli õket a legalsóbb pokolból a legmagasabb mennyig, a legmélyebb szomorúságból a legfényesebb örömbe. Látom az Õ erejét, amint elpusztítja a betegségeket és fájdalmakat, a testeket éppé teszi és az elméket erõssé és tisztává. Látom, ahogy Isten ereje legyõzi a félelmet az emberek életében, megoldja a frusztrációkat, és békességet ad a léleknek és elmének. Igen, én tudom, hogy Krisztus minden hatalom, nem csak egy részlete. Halálos beteg voltam tuberkolózissal, és semmi sem volt képes változtatni a betegségemen semmi más, csupán Isten ereje. Isten ereje egy pillanat törtrésze alatt megtette értem azt, amire a földi erõ, hatalom képtelen volt.

NEGYEDSZER, Õ a hatalmas építész, és elment, hogy helyet készítsen nekünk. A Názáreti Ács most az örökkévalóság építésze. A kezek, amelyek a kalapácsot fogták…a kezek, amelyek az ökör jármát készítették…amelyek házakat emelt Názáretben…most ezek a kezek az örökkévaló építész kezei. Szeretnék rámutatni arra, hogy Krisztus, az örökkévaló építész, egy személyre szabott helyet készít most azoknak, akik szeretik és szolgálják Õt. Házat épít minden egyes szeretõ és hûséges gyermekének (János 14:2).

ÖTÖDSZÖR, Krisztus a nagy Kapitány, üdvösségünk kapitánya. Jézus a terheinket az Õ vállain hordja, és az erõnk az Õ jelenlétébõl van. Õ a mi hûséges barátunk. Azt mondta: „Nem hagylak el soha, és nem távozom el tõled.” (Zsidók 13:5) Vannak barátok ebben a világban, akik ragaszkodnak hozzánk akkor is, amikor mások talán
elhagynak a szükség órájában. Mégis, az emberi teremtmények nem mindig olyan erõsek, amilyeneknek lenniük kellene a barátság kötelékében. De Krisztus a mi örökké hûséges barátunk. Õ a dicsõséges és mindenre-elegendõ Megváltó, aki megment mindenkit a legtávolabbi helyekrõl is, akik Istenhez jönnek Általa, akik meglátják, hogy Õ örökké él, hogy esedezzen mindannyiunkért (Zsidók 7:25).

VÉGÜL, Krisztus a gyengéd orvos, aki meggyógyítja minden betegségünket. Jézus eljött ebbe a bûnnel, betegséggel és démonokkal teli világba ezt mondva: „Az Úrnak Szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy az örömhírt hirdessem a szegényeknek, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,
a vakoknak látásuk visszanyerését, és szabadon bocsássam a lesújtottakat. (Lukács 4:18)”

Ugyanez a Jézus késõbb azt mondja: „A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bõvölködjenek!” (János 10:10)
Jézus tudja az orvosságot minden betegségre. Túl jó ahhoz, hogy rosszat tegyen, túl bölcs ahhoz, hogy hibázzon. A csodák ideje nem járt le! „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!” (Zsidók 13:8)

KICSODA JÉZUS?
Jézus az örökkévaló Isten Fia … a Békesség Fejedelme … a fényes hajnalcsillag … a völgyek lilioma … Sáron rózsája … az élet forrása … és a méz a kõsziklában.

Jézus Krisztus Oral Roberts legjobb barátja az összes között. Sok barátom van ezen a világon, de mivelhogy emberek, ezért nem tudnak olyan barátaim lenni, mint amilyen Jézus. Én is a barátjuk vagyok, de én sem tudok soha olyan barát lenni a számukra, mint Krisztus, mivel Krisztus felülmúl minden emberi korlátot. Õ minden emberi kudarc fölé emelkedik.

Hiszem, hogy Jézus Krisztus nem csupán egy olyan barát, aki ragaszkodóbb egy testvérnél, hanem olyan, aki az örökkévalósában is velünk marad Isten Fia és mindazok számára Megváltó, akik hisznek Benne.

Sok mindent mondhatnék Krisztusról, de azt gondolom, nem mondhatnék nagyobb dolgot annál, hogy Õ a mi Megváltónk. Õ a mi Gyógyítónk. Õ a mi Örökkévaló Barátunk. Ne kételkedj, higgy benne. Fogadd be Õt ma a szívedbe.

(Fordítás: Lengyel Gáborné, 2008)

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688