Királyság tudat – Bill Winston

 

 

Bevezető: 

Megértenünk, hogy kik is vagyunk Krisztusban, többet jelent, mint tudni, hogy Isten királysága a bensőnkben van. Ahhoz hogy Isten királysága megjelenjen a földön, neked egy királyság tudattal kell élned. Dr. Bill Winston arra tanítja a hívőket, hogyan gondolkozzanak úgy, mint Isten, azért hogy még a lehetetlen helyzetekben is győztesek legyenek.

Miről tanít? Mi is a királyság tudat? Miért kell királyság tudatúnak lenned, és nem gyülekezet tudatúnak? Hogy betöltsd a királyságban az elhívásodat. Miért hívőket választott Isten arra a feladatra, hogy elvigyék Isten királyságát a nemzetekhez? Isten akarata az, hogy te alapítsd meg az Ő királyságát a földön. Ezek a prédikációk a bibliai igazságok feltárásával abban segítenek, hogy végre a saját környezetedben uralomra juss, és a királyság-felhatalmazásoddal tudj élni.

Prédikáció: 
2.Pét. 1:1-3 Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünk és Üdvözítőnk: Jézus Krisztus megigazítása által, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerése által. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való, az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott…

Megigazultság. A hit hallásból van, de a hitet a megigazultság alapozza meg. Sokan megpróbálnak hitet építeni, de valahogy semmire sem jutnak. Ám nem a hit a gond, hanem az alap nem jó, nincs megalapozva a megigazultságban. Van egy erő, amely a megigazultság ellen dolgozik, s ez a vádlás. A vádlás, a bűntudat, a bűnösség érzés. Szégyen, elutasítás, értéktelenség érzése, mind az igazság ellen dolgoznak.

Az Ige: a ti drága hitetek a megigazultság által…

Ott van, hogy drága hitet adott Isten megigazultság által. Tehát szükséges a megigazultságról is beszélni. A megigazultsághoz nem a jó cselekedeteken keresztül vezet az út, hanem Isten természetéből fakad, amit újjászületésünkkor megkapunk. S ha e természet szerint éltek, ez befolyással lesz a viselkedésetekre és az életetek szentségére. Mi történik? Gyakran megpróbálnak szentként élni, megigazultság nélkül. Bizonyos mértékig ez még meg is valósítható, de maga a megigazultság nem csak azt jelenti, hogy megállhatok Isten színe előtt feddhetetlenül, hanem hogy Isten képességei is a tieid lesznek. Isten természete a bensődbe jön, és ez a természet átitat, birtokba vesz, és összeköt téged új képességekkel.

Zsolt 27:1 Dávidé.; Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?

Az Ő ereje a te erőddé válik. S az emberek megpróbálnak szentek lenni enélkül a megigazultság nélkül. Emberek megpróbálnak igazak lenni saját erejükből. De Isten nem ezt tervezte számodra. Az Ő terve az volt, hogy igazságát a mi igazságunkká tegye. S ha ez megjelenik az életünkben, akkor nagyszerű dolgok történnek. A hitünk olyan szintre emelkedik, amikor már öntudatlanul is hitben tudunk járni.

Róm 10:1 Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.
Róm 10:2 Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.
Róm 10:3 Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.

Erről beszélek, hogy az emberek nem vetik alá magukat Isten igazságának (megigazító munkájának).

1.Kor. 15:34 Serkenjetek fel igazán (a megigazulásra) és ne vétkezzetek; mert némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítésetekre mondom.

Ez egy erő, amely távol tart a bűntől.

Ef 4:24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ef 4:25 Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.

Igazi szentségben – nem hamis szentségben. Vannak olyanok, akik önigazultak. Nem isten szerinti igazak. Amikor Isten igazsága bejön az életedbe, tökéletesen megszabadít a szégyentől, bűntudattól, értéktelenség érzéstől, minden gyengeségtől. S a hit csodatevő erővé növekszik benned. Mert ekkor megérinted Isten teljességét és képességeit, Őelőtte már megállhatsz. Te és Isten tökéletes közösségben vagy, s ez az, amit egyébként Isten keres.

A királyság-mentalitás ezen alapszik. Az egyház nem egy épület. Az Egyház a kihívott, kiválasztott emberek, akiken keresztül Isten a természetét megmutatja a világnak. Amikor te meg én újjászületünk, nem elég csak az üdvösségünk, azt meg kell haladnunk. Lépjünk be a királyságban való életbe! A Biblia azt mondja, ne légy világi, ne hasonulj hozzá, és Isten ki akar küldeni a négy falon túl, a világba, amihez nem szabad hasonulnod, amikor kikerülsz. A Zsolt82 szerint a világ a sötétségben él. Mire is gondolok, mikor a sötétségről beszélek? A sátán legnagyobb fegyvere, amit az emberek ellen használ, a tudatlanság. Ezt a Biblia sötétségnek nevezi.

Jézus azt mondja: ha a benned levő világosság sötétség, akkor mi a sötétség? Nem hangzik ez furcsán? Lehet benned világosság, de ez csak elmebeli, intellektuális világosság. És amikor elhagyod az iskolát, akkor az elmédben egy sötét világosság van. Ez a fajta sötét világosság nem elegendő arra, hogy legyőzd az ellenséget. Pál ap nagyon okos ember volt, de a megtérése előtt sötét világosságban járt. Csak intellektuálisan élt. Az intellektuális élet nem hatékony számunkra ebben az életben. Nem fogsz tudni győzelmet aratni az ellenség fölött. A damaszkuszi úton Pál apostol az embereivel azért utazott, hogy Damaszkuszban embereket kapjon el, őket börtönbe zárja, s bizonyság legyen ellenük, hogy meg lehessen kövezni őket. Mi is történt vele? Egy nagy világosság, mely fényesebb volt, mint a déli nap vakította meg őt. Pál felkiáltott: ki vagy Uram? Az Úr azt válaszolta: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Menj az Egyenes utcába. S oda küldött Isten egy Anániás nevű embert, aki amikor imádkozott Pálért, annak szemeiről mint pikkelyek hullottak le. S ekkor már nem sötét világossága volt Pálnak!

Gal 1:11 Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;
Gal 1:12 Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.
Pál nem emberektől kapta a tanítást, ez nem intellektuális ismeret volt. hanem J-tól kapta!

Hadd világosítsam meg, miről van szó: Mt 16: ezen a kősziklán fogom felépíteni az Egyházamat – mondta Jézus Péternek. Nem azt mondta ezzel, hogy Péteren fogja ezt megtenni. A Petrosz a görögben kis kövecskét jelent.
Tehát: ezen a kősziklán …Ez egy prófétai kijelentés volt, amit Jézus kimondott. Ha megértetted Isten királyságát, akkor tudod, hogy Ő semmit sem tesz itt a földön, mielőtt ki ne mondaná. Tehát Jézusnak ki kellett mondania. Ezért akarta az ördög megölni a prófétákat mindig. Ha a próféta kimondott valamit, Isten már meg tudta cselekedni. Jézus, aki Isten prófétája is volt, kimondta ezeket a szavakat, s abban a pillanatban az Egyház megszületett! Tehát Isten már elkezdhette építeni az Egyházat. Jézus ezután a kereszten feláldozta magát az emberekért, feltámadt, és az Apcs 1-ben azt olvassuk, hogy 40 napon át tanította tanítványait Isten királyságára.

Figyelj: nem felekezetről tanított Jézus! A felekezet nem Istentől van. Nem az Ő terve a felekezet. Azok emberek által keletkeztek. Kis kijelentéseket kaptak emberek, és eköré rögtön kerítéseket építettek, és mondták: ez az én kijelentésem, ha akarod ezt, akkor be kell jönnöd ide érte. Szükséges a kerítések lebontása. Az embereknek együtt, szabadon kell imádni az Urat, egy hitben, egy keresztségben. Az egész felekezetesdinek meg kell szűnnie. Ha körbenéztek, van baptista, metodista, pünkösdi, stb. – értem én, miért alakultak meg. De Isten egy új dolgot cselekszik. Már nem felekezet-tudatú hívőkre van szükség, hanem királyság-tudatú hívőkre. Ha ez a királyság tudat nem alakul ki benned, később nagyon ideges és feszült leszel, mert enélkül nem fogsz tudni Isten királyságának a tagjaként, polgáraként élni.

Gal 1:15 De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
Gal 1:16 Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,

Istentől kapta ezt a kijelentést, nem törődött testtel és vérrel, azt sem ellenőrizte, hogy az ő tudományos elméje mit szól ehhez. Csak Isten szelleme volt, aki által megkapta ezt a kijelentést. Csak azzal törődött, hogy Isten szelleme igazolja ezt igaznak vagy hamisnak, csak ez volt számára fontos. Az emberek képesek megcsalni téged, és Isten szelleme szükséges ahhoz, hogy biztosan tudd, Ő mit akar. Az ördög az, aki megcsal, s te meg tudod próbálni a világban levő szellemeket. Pál az Ige szerint arra lett elhívva, hogy a pogányoknak hirdesse az evangéliumot. Pál mondja: nem szégyellem Isten evangéliumát, mert Isten ereje az minden hívő üdvösségére. Hirdette először a zsidóknak aztán a görögöknek. A Messiás a zsidókhoz jött. A zsidók elvetették Jézust. Az akkori vezetők nem akarták őt, mert felépítették a kis felekezetüket. Kis királyságot építettek fel.

Pálnak ki kellett mennie a pogányokhoz, elment a görögökhöz. Azokhoz ment, akik holdat és bálványokat imádtak. Kábítószeresekhez és prostituáltakhoz ment, azokhoz, akik ötször is házasodtak. Isten azt mondta: veszem őket, és megtisztítom őket, kiveszem őket a világból, és nekik prédikálok. Pál azt mondta: nem érdekel, hogy milyen emberek, hogy kik is ők. Abban az időben csak a zsidóknak volt meg a lehetőségük arra, hogy igaz emberek legyenek. Ők vitték a Tórát, nekünk az evangéliumot kell vinnünk. Be kell töltenünk az elhívást, amit Isten belénk helyezett. Te kiválasztott vagy (Ef.1) már a föld alapjainak felvettetése előtt.

Mit is jelent ez? Kivett egy csoportból Isten, kiválasztott, kihívott azért, hogy Isten királyságában kitanítson. S aztán visszamenj a csoportba, és mindenkit Krisztusivá tegyél. Azért, hogy ne menjenek a pokolba.

Miről van szó? Az EGYHÁZRÓL. Mi is történik itt? Ezen a sziklán építem fel – mondja az Ige. Jézus nem azért jött, hogy felekezeteket alapítson. Nektek, akik Jézus népe vagytok, a fejetek Krisztus. Mit kell tennünk? Valamit le kell töltened a szívedbe (Ef.1). A te winchesteredre. Az Egyházat Jézus sohasem úgy tervezte, hogy a világtól elválassza. Te vagy az, aki ki kell, hogy menj oda, hogy tápláld a szegényeket, felruházd a mezíteleneket, hogy elmenj a börtönökbe – rád vár! S ehelyett mit teszünk? Ülünk az Egyházban, és harcolunk, hogy milyen színű legyen a szőnyegünk.

A harc kint van, s neked ott a helyed – ahol küzdeni kell! Az Egyház az a főhadiszállás, olyan, mint egy iskola, ahol megtanítanak Isten Igéjére. Nem a főhadiszálláson kell harcolnod, hanem kint a mezőn. Arra kell ösztönzést érezned, hogy az emberek közé menj, mert az van benned, ami a többiekben nincs. Pál ezt imádkozta mindennap: szükségünk van egy letöltésre a mennyből.

Isten adott nekünk egy bankot. Semmit nem tudtam a bankról (mint chicagói pásztor, van egy bankja – ford. megj), Isten tudja, mi vár ránk, s mire van szükségünk. Egy felekezet, ha megalakul, megépíti a kerítését magának, pedig Isten azt az egy-két embert (akik megalakították) arra hívta el, hogy új dolgokat mutasson Krisztus testében.

Amikor arról beszéltem másoknak, hogy Isten akar adni nekünk egy bankot, kinevettek. De nem tanácskoztam testtel és vérrel. Én Istentől hallottam, s az üzenetet letöltöttem a bensőmbe, és elkezdtem kivitelezni, amit Ő mondott nekem. Igyekeztem tanulmányozni ezt a dolgot, és olvastam, hogy egy pásztor már 1821-ben akart bankot alapítani. S 2002-ben az interneten megtudtam, hogy 190 billió dollárt fizettek be az egyházak a bankokba. “Hű, hol van ez a pénz?” – mondtam magamban.

Ha néhányan szellemben meglátjuk ezeket a dolgokat, akkor a sátán alá tudunk fűteni. Miért van ez a pénz a bankokban? Hiszen azok a sötétség uralma alatt vannak. Miközben mi vagyunk a világ világossága! S azt gondoltam, mi lenne, ha a mi bankjainkba fektetnénk ezt a pénzt? Ha ezeket a pénzeket kamatoztatnánk, akkor nagyon sok gyülekezeti épületet tudnánk hitel nélkül felépíteni. Ez bizony üzlet. S mi történt? Lett egy bankunk! Isten adott egyet! Emberek támadtak meg, hivatalok próbálták megmagyarázni, miért nem szabadna nekünk bankunknak lenni. De Isten kegyelme van rajtunk, Isten kegyelme. Honnan kaptam én ezt? Onnan, hogy mindennap megvallottam az Igét. Isten ígéretei nem automatikusak – egyetlen ilyen sincs. Előbb be kell töltened, utána el kell sütnöd azokat.

Ti különlegesek vagytok, különböztök a világtól! Új szaktudásotok van, új képességeitek vannak. József üzleti iskola – azóta van már egy ilyenünk is. S ez már a világban működik.

Azt sem gondolta senki , hogy megveszünk egy bevásárló központot, ugye? Honnan jött ez az ötlet? Hagin testvértől. Ő azt vallotta, hogy amit kimond, az a háttérben érte dolgozik. Mint ahogy Pál is azt mondta, hogy mindennap érte dolgozik.

Ef 1:16 Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben; (mert én mindig imádkozom az Úr Jézus Krisztus Istenéhez,
Ef 1:17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek (belelátás a titkokba és rejtélyekbe) Lelkét (Szellemét) az Ő megismerésében (az Ő mély és egészen közeli, bensőséges megismerésében);
Ef 1:18 És világosítsa (elárasztja világossággal) meg értelmetek (szívem) szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége (hogy képesek legyetek megérteni a reménységet, amire elhívott titeket, és hogy milyen dicsőséges az Ő öröksége a szentekben, az Ő elválasztottaiban), mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,

Ad kijelentést, Isten ismeretét.

Ef 1:19 És (így megtudjátok és megértsétek) mi az Ő hatalmának (erejének) felséges (mérhetetlen, határtalan, mindent meghaladó) nagysága irántunk (bennünk és értünk), akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint (ahogy megmutatta ezt az Ő hatalmas erejének munkájában, amit Ő megmutatott)
Ef 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és (fel)ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben (mennyei helyeken).

Lehet hogy ti a kereskedelemben vagytok elfoglalva, a szórakoztató iparban, vagy akármiben. De Isten azt mondja az Ef 3-ban, hogy az utolsó időkben a bölcsesség sokszorosan, többszörözve fog kiáradni az Egyházba, és új dolgokat fog rajtatok keresztül megvalósítani, amit a világ még soha nem látott. Azért, mert ti vezetővé váltok. Mert amikor a megigazultak hatalomba kerülnek, az emberek örvendeznek. A világban ha elromlik valami, a szakértőkért a gyülekezetbe kellene jönniük. Isten így tervezte el.

Ezt az Igét támogatja meg a Kol 1:9 Azért mi is, amely naptól fogva [ezeket] hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és (különlegesen) kérni (értetek), hogy betöltessetek az [Isten] akaratának teljes, (mély és tiszta) megismerésével minden (fajta) lelki (szellemi) bölcsességben (átfogó, belelátásban I útjaiba és céljaiba) és értelemben (szellemi dolgok megértésében és megkülönböztetésében). Kol 1:10 Hogy járjatok (éljetek és viseljétek magatokat) méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére (arra vágyva, hogy tetszetek neki minden dologban), minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén (minden jó munkában) és (egyenletesen fejlődvén) nevekedvén az Isten megismerésében (teljesebb, tisztább belelátással, ismerettel, és felismeréssel);
Kol 1:11 (azért imádkozunk, hogy legyetek megerősítve ) Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma (ereje szerint ) [hogy gyakoroljátok] minden kitartásra és hosszútűrésre (türelmet) örömmel; (Ampl.Bible)

Isten arra vezet, hogy imádkozzam a családért, a szolgálatért. Ezt teszem. Ez Isten ismerete. Erről beszél a 2Péter 1. S ezáltal jön Isten drága ígérete az életünkbe. Át kell alakítanunk a gondolkodásunkat a gyülekezettel kapcsolatban, amikor arra gondolunk, hogy nekünk csak szégyellni valónk, hátrányaink vannak. Ha tovább lépsz ebből az állapotból, meglátod, hogyan is élt Jézus! Úgy kellene, hogy éljünk a földön, mint mesterek.

A Jel. 19 úgy ír Jézusról, mint királyok Királya. Mi királyok vagyunk. Jézus uralkodott a sátánon és a sötétség erőin, félelem nélküli élt, nem volt semmi félelemérzése – még a halállal szembesülve sem -, nem volt pénzügyi hiánya, nem hagyta, hogy elutasítottság uralkodjon el rajta, mindig tudatában volt a Fiúságának, és teljesen szabad volt a bűntudattól. A Biblia azt mondja, hogy a bűneidről és engedetlenségeidről Isten már nem emlékezik meg. Azt mondja neked: elfelejtettem. Te is felejtsd el. Tehát megigazultság-tudat. Menj tovább megigazultként és ne kövess el több bűnt. Mikor teniszeztem, az oktató azt mondta: ne úgy játssz, hogy ne csinálj hibát. Csak arra gondolj, hogyan győzz. Ilyen egyszerű teniszezni? Gondoltam. Ne arra gondolj, hogy ne veszíts, hanem arra, hogy győzz!

Ha kocsit vezetsz, és folyamatosan arra gondolsz, nehogy lehajts az útpadkára, biztosan ezt fogod tenni, mert a fókuszod rossz helyen van. Ne próbálj meg ne bűnözni, hanem fókuszálj a megigazultságodra. S ha kimégy a világba, nem fogsz hibázni. Kimégy a világba, és nem fogsz kudarcot vallani.

Ján16,33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem (tökéletes békétek és bizalmatok). E világon nyomorúságtok (és próbák, gyötrelmek, bánat, aggodalom, nehézségek, rombadőlés, bukás) lészen; de bízzatok (legyetek jókedvűek, azaz: legyetek biztosak, kétség és félelem nélküliek, vegyetek bátorságot, ): (mert) én meggyőztem a világot. (legyőztem: megfosztottam ezt a hatalmától hogy ártson nektek és legyőztem ezt tiértetek)

A sátánt Jézus megfosztotta azoktól a képességeitől, amivel árthatni tudna, amivel bántani, elpusztítani tudna, vagy kurdarcra kényszeríthetne téged. Nemcsak a képességeitől, de a jogától is megfosztotta az Úr.

Zsolt 55:23 Vessed az Úrra a te terhedet (engedd el a súlyát), ő gondot visel rólad (meg fog őrizni téged), és (soha) nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz (hogy a következetesen igaz elmozduljon, más helyre kerüljon: elessen, elcsússzon, v kudarcot valljon).

Hát nem fantasztikus? Be tudsz lépni az üzleti életbe úgy, hogy nem kell félned a kudarctól. Felhívom a figyelmedet, hogy ezt az Igét a szívedbe kell ültetni. Míg csak az elmédben van, nincs ereje. Tehát a bensődbe kell ültetned.

Az Egyháznak ki kell mennie a világba! A szellemi sötétség, ami a világban van, évtizedekig következmények nélkül rombolt. Itt az idő, hogy az Egyház erre veszélyt jelentsen végre. Erőszakos, veszélyes – Mt evangéliumra gondolok: Isten királyságát az erőszakosok ragadják meg. Mi vagyunk azok, akik ellene kell, hogy menjünk e világ sötét világbíróinak, fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, akik okai annak, hogy az emberek csapdába esnek, elbuknak. De ha megjelenünk, visszanyerjük az embereket, az épületeinket, és lebontjuk ezt a világrendszert. Eddig egymás mellett éltünk ezzel a rendszerrel, de azért vagyunk, hogy szétromboljuk azt.

Amikor erre a pontra elértünk, kicsit másképp kell viselkednünk. Először is szükségünk van egy királyság-viselkedésmódra, tudatra. S az első lépés ehhez, amit korábban már mondtam, hogy az Egyház nem egy felekezet. Szükséges, hogy a felekezet-gondolkozásod átváltozzon királyság-tudatúvá.

Amíg nem vagy ilyen, addig lehet, hogy úgy tűnik, hogy ezek az erősségek, hatalmasságok, e világ bírói hatalmas erővel rendelkeznek, de amint a színen megjelenik egy ilyen királyság-tudatú hívő, sátánnak meg kell hajtania a térdeit. Ez történt Jézus esetében. Démonikus ember került Jézus elé (Mrk 5). Jézus éppen a tó túlpartjáról jött át egy csónakban, és még a tavon voltak, mikor egy hatalmas vihar csapott le rájuk, hogy elsüllyessze őket. A tanítványok, akiknek többsége halász ember volt, nagyon féltek, és kérték, tegyen már valamit. Kérdezték: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk?! És Jézus felkelt, megdorgálta a szelet, és azt mondta a viharnak: csendesedj el. S nagyon érdekes ezután ami történt: hozzájuk fordult, és kérdezte: miért vagytok ilyen félénkek? Ez bizony azt mutatja, hogy nincs hitetek.

Emlékeztek, a múltkor a Mrk 4-ről beszéltünk, amely egy kérdést vet fel nekünk: hát nincs egy király bennünk? Egy király törvényt alkot. Jézus tudatában volt annak, hogy Ő király. Felkelt, és beszélt a viharnak. Nem kérte az Atyát, hogy csináljon már valamit vele, hiszen az Atya korábban már adott neki hatalmat, hogy Ő tegyen valamit ezekkel az erőkkel. De ha mi magunkat nem úgy látjuk, ahogy Isten lát bennünket, akkor ez befolyásolja a viselkedésünket. Az ellenség azt akarja, hogy féljünk a pénzügyi ellehetetlenüléstől, alsóbbrendűségi érzéstől, betegségektől. Mindentől. De van egy jó hírem számodra: szeretnék egy olyan képet festeni a saját magadról, ami azt mutatja, hogy felül vagy és nem alul. Hogy képes vagy beszélni a hegynek, parancsolni tudsz neki, hogy mozduljon el, és annak bizony ENGEDELMESKEDNIE KELL.

Ahogy tehát Jézus átért a túlpartra, jött egy démonizált ember: sírt, pusztította magát, meztelen volt, senki sem tudott mellette elmenni. Hasonlított egy galerihez, amelynek környékén senki sem mer átmenni. Jézus királyság-tudatú volt. Lehet hogy az erősségek, hatalmasságok erősnek tűnnek, de ha egy királyság-tudatú ember csöppen egy ilyen helyzetbe, akkor az a helyzet meghajtja a térdét ezelőtt a testvérünk előtt.

Menjünk csak vissza az Ószövetségbe: Józsefet rabszolgaként vitték Egyiptomba, de József királyság-tudatú volt, királyként látta magát. Nem tudsz annál magasabbra kerülni, mint ahogy látod magad. József első miniszterré emelkedett, és a fáraó azt mondta neki: te jössz mögöttem a királyi hintón, és a népnek meg kell hajolnia előtted, ahol jársz. A Biblia azt mondja: Jézus nevében minden démoni térdnek meg kell hajolnia előtted. Nézd meg Smith Wigglesworthot, nézd meg azokat, akik királyság-tudatúak. Ha bemennek egy szobába, és ott találkoznak démonizált emberekkel, akik belekötnek, s mondják: tudjuk, ki vagy… Biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek félnek a királyság-tudatú emberektől. Lehet, hogy Isten királysága már a bensődben van, de vajon királyság-tudatú vagy már? Amikor az erő kiáramlik a bensődből, amikor a világosság olyan fényes, ami kiárad a bensődből, mint a nap…

Egy afrikai törzsről láttam egy filmet, akik egy evangélista munkája nyomán megtértek, és a törzsfőnök mondta: amikor olyan messze voltál, hogy még az alakod sem tűnt fel, már egy nagy fényességet láttunk.

Ezek az afrikaiak nem ismerték a mi keresztény szlogenjeinket, fogalmainkat. Amikor elmegyek Jamaicába, vagy máshová, és olyanokkal találkozom, akik még nem civilizálódtak a mi fogalmaink szerint, és felszállok egy buszra, rám köszön egy ember: Isten áldjon. S kiderül, hogy ő valahol egy szolgáló testvér. Kérdezem: honnan ismersz? S mondja: fény vesz körül téged. De a démonok még könnyebben fedezik fel ezt a sugárzó fényt. Tudnod kell, ki vagy, amikor belépsz egy szobába. Mert minden térdnek meg kell hajolnia előtted. És a káoszból rend lesz! Gyerünk, kezdj el úgy járni, beszélni, öltözni, mintha valaki lennél! És a Szent Szellem mint tanító meg fog tanítani téged, hogyan beszélj helyesen. A királyi család bizonyos szavakat nem mond ki. Te egy másik kormány küldöttje vagy, ezt úgy hívjuk: Isten királysága.

Abban a királyságban, amiben most élsz, demokrácia van. De I királysága különbözik ettől. Hogy tökéletesen tudj élni Isten királyságában, királyság-tudatúnak kell lenned. Ha demokrácia-tudatúként akarsz I királyságában élni, működni, cselekedni, akkor csak kudarc, és kétségbeesés fog rád várni. Isten királysága teokrácia és nem demokrácia. Az uralkodó egyetlen személy. Isten téged királyként küld. S ha ebben a világban királyként élsz, nincs szavazatra szükséged. A demokráciában szavazni kell, ugye? S ha szavazunk, tudunk tiltakozni is. Isten királyságában viszont nincs lehetőséged tiltakozásra. Akármit felszabadítok, megkötözök, vagy eloldok – ezek megtörténnek. Nincs szükséged jóváhagyásra, mert királyként élsz.

Egy férfi kérte, hogy találkozhasson velem. „Te vagy az első – mondta -, akitől hallottam Isten királyságáról, majd elmentem Kolumbiába, ott találkoztam egy kábítószer kartellal, s beszéltem nekik Isten királyságáról, és ezek az emberek megtértek. A rendőröket érdekelte, mi történt – azok is megtértek. Elmentem a börtönbe, ahol a drogdílereknek ugyanerről beszéltem – ők is megtértek. S képzeld, most kérte a legfőbb bíróság és legfőbb bírók, hogy beszéljek Isten királyságáról.” Isten királysága uralkodik mindenek fölött!

Isten királyságával jön a hatalom és erő. Pál írta: nem szégyellem Isten evangéliumát, mert az Isten ereje minden hívő üdvösségére. Az evangélium – erő. Velünk angyalok jönnek, akárhová is megyünk. És készek velünk jönni. Ha hiszel benne, ez fog működni az életedben. Isten ismeretéből fakad, táplálkozik a te királyság-tudatod.

Az ördög hazug – Jézus a Messiás.
A Biblia mondja, teremtő erővel rendelkezel. Ha azt mondod, igen, a menny is azt mondja: igen. Ha azt mondod: nem, a menny is azt mondja: nem. Ha azt mondod, megtiltom, a menny is azt mondja: megtiltom. A természetfelettire van szükség ahhoz, hogy a látható világ megváltozzon. S az én feladatom, hogy megváltoztassam, és új rendet alakítsak ki itt a földön. Ez a mi feladatunk, és te is meg tudod tenni, ha tudod, hogy ki vagy!

 

Fordította: Orbán Tibor

Share

2 thoughts on “Királyság tudat – Bill Winston

 1. U.Bence

   
  Békesség!
  Nagyon szép és érthető leírás. Emberi teljességgel összefoglalja azt, hogy mi keresztények hogyan tudjunk a Szent Szellem vezetésében úgy élni, hogy azt a kenetet a világiak is lássák. Kimenni emberek közé és sugározni a Krisztusi békességet, a szeretetet, az elégedettséget, amit a világi emberek a pillanatnyi örömökből (ami legtöbb esetben ma már bűnként is említhető), lelki, elmebeli igazságokból, lelki elégedettségekből, emberi bölcsességekből – akár hogy is – nem tudnak, és nem is fognak megszerezni. Mivel ez a benső teljesség csak Jézussal valósulhat meg. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy kapcsolatot tartson Krisztus Jézussal. De ez a romboló mai magatartásforma, mind arra utal, hogy az emberek a mennyei, életed adó Édesapjuk elrendelését nem tartják be. Nagy hiba, ostobaság nem követni azt, aki az életet adta, de mindemellett még az életcélunkat is eltervezte. Még is a világ engedetlen>>istentelen és automatikusan ítélet van rajta, Isten ítélete. Az ember belesik a büszkeségbe, önhittségbe, ateizmusba, okkultizmusba, eretnekségbe, és még számos lyukba. Egy szóval tudnám leírni ezt, mert az emberek megadják magukat az erőszaknak. Lusták, és nehezükre esik harcolni vele. Erőszak. A sátán tulajdonsága, hogy erőszakkal ráerőlteti mindenkire a bűnöket, amellyel démonokat telepít az ember szellemére, lelkére és testére. Ezzel magyarázható, hogy az emberiség java része, miért tart mindig abban az üres állapotban, amiben van. Ha valaki tovább lépne azon a szinten, hogy a megtérése után a Szent Szellemben is tudjon járni, tanuljon szellemileg harcolni, akkor nagy előre haladásban részesülne Isten népe. Mert aki ezen a szinten van, az tud igazán Jézussal közösségben élni. Sajnos sokan megrekednek egy szinten és (mint fent írja) önigazulttá válnak. Nem beszélve, hogy akik esetleg eljutnak arra a szintre, hogy megértik Isten Mindenható, Teremtő és Mindenekelőtt való lényét, majd tovább nem mennek. Eltorzítanak dolgokat, és különböző eretnekségeket hoznak létre (pl. már-már erőszakos, torz, szekták). Ez a baj az emberekkel. Csak úgy hozzáfűztem. Igazából még hagyján hogy a felekezetek mi voltja érvényesül, mint fent írja, ez az egész belesik abba a csapdába (amely szintén a sátántól ered), hogy büszkeséggel, önelégültséggel – észre sem vette – már építi a falat Jézussal szemben. Meg van írva, hogy Jézus nem tisztítja meg teljesen az egyházakat a Földön, majd csak Isten Királyságában. Ennek ellenére, nekünk törekednünk kell, hogy minél bűntelenül, és engedelmesség által Krisztusnak szenteljük az életünket. Arra vannak kiküldve a démonok, hogy ezt megakadályozzák. Manapság, már majdnem minden körülötted levő materiális dologgal: csak azért se ne tarts közösséget Jézussal, ne imádd őt. Inkább nézz TV-t, vagy ha esetleg nehezebb falat vagy, akkor erőszakos (képmutató, sunyi, álnok, alattomos) szelídséggel (nem hiába raktam elé, hogy erőszakos) mondjuk egy lelkileg, elmeszinten ártatlan dologgal vonják el a figyelmed. Jellemző ezekre a tevékenységekre, hogy később az ember újra elköveti és ezért úgymond „függőjévé” válik. Itt inkább a bűntelen függőségekre gondolok, (!)lényeg: elvonják a figyelmed és így következőleg már bűnbe is bele tudjanak vinni a kísértésekkel, bűnös kívánságokkal, hazug gondolatokkal támadván. Minél inkább kívül esel Jézus közösségéből, annál inkább leszel könnyebb falat az ellenségnek. Fel kell venni isten fegyverzetét, ahogy meg van írva, és támadnunk is kell, amellett hogy védve vagyunk. Mivel a legjobb védekezés a támadás. Isten Igéje a kard, amivel oda tudunk csapni a sátánnak.
  Szerintem nagyon fontos a keresztények életében a Szent Szellemmel való élés. Nem hiába adta Isten Jézuson keresztül az ő Szellemét. Lehetünk baptista, pünkösdi, golgotás, hites egy a közös: Istennek engedelmeskedés. Istennek való engedelmesség, ha Szellemben járunk. Ez nagyon fontos. Különösen a mai erkölcstelen és hazug világban.
  Egyébként pedig nagyon örültem, hogy rátaláltam a weboldalra, mert amibe eddig belenéztem (és az nem sok minden) az építő jellegű volt. Gondolom olvastad már Alan Vincent: Menny a Földön c. könyvét, én még nem olvastam, csak bele-bele olvastam. Viszont részletesen tárgyalja ez a témát. Ajánlom neked is, ha esetleg még nem olvastad.
  Persze a hitünk legintenzívebb gyakorlása, nem abból fakad, hogy így egymás között szövegelünk, hanem hogy gyakorlatban is megmutatjuk.  
   
  Isten áldjon! Büszkeségtől óvakodj, az alázatosságnak pedig tégy eleget!
  Üdvözlettel: egy kamasz, U.Bence

 2. Szabó Róbert

  Nagyon tetszett a tanítás. Én, még Isten királyságáról ilyen építő tanítást nem hallattam.
  Nagyon tetszik az oldal,rendszeresen fogom látogatni. Isten gazdag áldása legyen rajtatok !

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688