Keresztség, keresztel

A keresztség, keresztel szó görög megfelelője a „baptidzó” és annak formái, jelentése:

be(le)merít, alámerít, elmerít; eláraszt (azaz teljesen nedvessé tesz). Az Újszövetségben a keresztény alámerítés (vízkeresztség, Szellemkeresztség) formáira használatos. Tehát a keresztel, keresztség, stb. szavakat mindenütt érdemes kicserélni az eredeti jelentéssel, hogy pontosabb képet nyerjünk.

Pl. a Máté evangélium 3:11 Én ugyan vízzel keresztellek (vízbe merítelek alá, merítelek be) titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel (Szent Szellembe) és tűzzel (tűzbe) keresztel (merít alá, merít be) majd titeket.

Az eredeti szövegből tehát kiderül, hogy Jézus, aki maga is alámerült Bemerítő János szolgálatánál, ezt a mintát hagyta nekünk. Ha az Igét akarjuk követni, nem elegendő néhány vízcsepp, vagy „tűzcsepp”. Meg kell mártózni, teljesen bele kell merülni vízbe és Szent Szellembe!

Miért is érdemes ezt megtennünk?
Többek között, mert így támadhatunk fel Krisztussal együtt, és így öltözhetjük fel Őt. Nézzünk néhány példát:
Róm. 6,3 Avagy nem tudjátok-é, [hát nem értitek] hogy [mi] akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be?*

*A bemeritkezés következménye: „Eltemettetvén Ővele együtt a bemerítésben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztá Őt a halálból… Mert akik Krisztusba meritkeztetek be, Krisztust öltöztétek fel” (Kol. 2,12; Gal. 3,27)

Róm. 6,4 Eltemettettünk [azaz szellemben hasonlóvá váltunk] azért Ővele együtt a bemerítés által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott [életre kelt] Krisztus a halálból [a halottak közül] az Atyának dicsősége [fényessége, ragyogása] által, azonképpen mi is új életben [állapotban] járjunk*

*És: „A bemerítésben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben [paraptóma: melléesés; melléfogás, hiba; hibás lépés] és a ti (hús)testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket” (Kol. 2,12-13) „Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt; Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben… ” (Eféz. 4,22-24)

Róm. 6,5 Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint Ő vele eggyé lettünk [egybenőttünk; egyesültünk] bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. [feltámadásával is összenőttekké leszünk]*

*Mert: „Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani” (1Kor. 6,14) Mert: „…ha Annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket (szóma = éneteket,személyiségeteket) is az ő ti bennetek lakozó Szelleme által… Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is” (Róm. 8,11; 2 Tim. 2,11)

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688