Isten mesteri terve az életünkre 1. – Gloria Copeland

A Mesternek terve van az életünkre. Ezt a következő zsoltár csodálatosan bemutatja: 139 Zsoltár: Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.; Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram! Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem [e] tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, [mintegy] a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája! Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok. Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem! Akik gonoszul szólnak felőled, [és nevedet] hiába veszik fel, a te ellenségeid. Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek! Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján! Mielőtt megismerted volna az Urat, Ő már ismert téged. Minden pillanatodban veled van. Ennyire biztonságban vagy! Előtted megy, és mögötted is rendezi a dolgokat. Ez Isten jelenléte körülötted. Isten már akkor tudott rólad, mikor fogantattál. (Mi van az abortusszal, gondoljatok bele!) Mikor anyád méhében voltál, Isten illesztett össze és formált téged. Életed minden napja rögzítve van a könyvben, egészen attól kezdve, hogy fogantattál. Istennek van egy terve a számodra, egy mesteri terve. S ezt már látja, mielőtt egyáltalán megfogantál volna. Az én imám: Uram, mutass rá, ami sértés rád nézve, és mutasd meg az utat, amely a te akaratod. Már jó néhány éve járok Istennel, és tudom, hogy az Ő terve fantasztikus, magasan fölötte van annak, amit csak elképzelni tudnék. Mikor lányként felnőttem, elképzeltem, milyen munkát fogok végezni, hol fogok élni, milyen lesz a férjem – de utólag visszanézve borzalmas lett volna az az élet, amit elképzeltem, ahhoz képest, amit Isten tervezett el. Akkor a gondolataimban sem volt, hogy Istennek egy szolgájához fogok hozzámenni, és én magam is szolgálni fogom az Urat. Ugyanis elhatároztam, hogy prédikátorhoz semmiképp sem fogok férjhez menni. És tényleg nem prédikátorhoz mentem. Akkor még nem volt az. Persze akkor még nem volt pontos ismeretem erről. Te egy mesterdarab vagy, a Mester tervében. Isten, aki teremtett téged, egy tervet is készített számodra. Visszanézve látom, Isten hogyan irányította az életem, majd a Kennel való házasságkötésünk után együtt az életünket, mikor még nem is tudtam róla. 45 éve vagyunk házasok, és utólag már felismerem, hogy ez alatt hogyan vezetett minket lépésről lépésre. Például ahogy gyülekezetet találtunk, egy olyat, ahol hitet prédikáltak, akkoriban még nem volt sok ilyen gyülekezet. Ez változtatta meg az életünket igazán. Azóta persze megváltozott ez a helyzet, sok ilyen gyülekezet alakult. Olyan hálás vagyok, hogy követtük Isten tervét az életünkben, pedig nem is tudtuk, hogy ez történik. És veled is ugyanez a helyzet. Már akkor az Úrnál van az életedre szóló terv, mikor még meg sem születtél. Efezus 2,4-7. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy (csodálatos) szerelméből, mellyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített (élővé tett) együtt (közösségben) a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben (adott egy közös széket vele a mennyekben), Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben (korokban) az Ő kegyelmének (meg nem érdemelt jóindulatának) felséges (mérhetetlen, korlátok nélküli, ingyen) gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. (Ampl. ford. kiegészítve.) Látjuk, az Ő terve átível a korokon. Istennek terve van a mostani életedre is, de az örökkévalóságra is. Amikor a mennybe megyünk, nem fogunk ott ücsörögni és számolni a szappanbuborékokat. Feladataink lesznek, amiket meg kell valósítanunk, lesznek összejövetelek, amikre el kell mennünk. Csodálatos dolgok lesznek ott. S hol kezdődik? Az anyaméhben. Az ő teremtménye vagyunk, Krisztus Jézusban teremtettünk arra a jó munkára, amit Isten már előre elkészített számunkra, hogy abban járjunk. A legfontosabb itt a földön, hogy az Úr Jézus Krisztust elfogadjuk Urunknak. Ez az alapvető döntés, Jézus Krisztus megváltóként való elfogadása nélkül soha nem léphetsz be Isten tervébe. Ő veszi el a bűneinket – Ádám és Éva miatt elveszettek voltunk, az Édenben azt a csodálatos kertet elveszítettük, s tudjuk, hogy egy pillanat alatt az élet halállá változott. Jézus eljött ide, testet öltött Isten fiaként, s ahogy az Ézsaiás 53-ban benne van, amit Péter apostol megismételt, ő viselte a fájdalmainkat, betegségeinket, és hordozta a bűneinket. Azért, mert Ádám hibájáért valakinek ki kellett fizetni az árat, hogy visszakerüljünk Isten fennhatósága alá. Ádámnak megmondta az Úr: bizonnyal meghalsz, ha eszel arról a fáról. Ha Isten mond valamit, az bizony úgy lesz, ezt tudomásul kell vennünk. Ha újjászületettek vagyunk, akkor is el tudunk fordulni Isten tervétől, de biztos lehetsz benne, hogy az nem lesz olyan jó, mint az eredeti. Ha valaki nem fogadja el Jézust Urának, nem képes Isten tervét élni. Csak amikor megáll valaki, s azt mondja: Jézus, elfogadlak életem Urának. Miután újjá születtem, Isten adott kijelentést a Máté 6,33-ból: keressétek Isten országát, és mindaz, amire szükségetek van, megadatik. Beszélt az ételekről, természetes szükségekről, ruhákról. Házasságkötésünk után hamarosan semmink sem maradt, Kenneth csődbe vitte a családot. Állást kerestünk kétségbe esetten mindketten. Nagyon el voltam keseredve. 19 éves voltam, és nem ismertem Istent, nem tudtam, mit kellene tennem ebben a helyzetben. Annyit tudtam csak, hogy imádkoznom kell. Akkoriban a gyülekezetekben nem tanítottak arra, hogyan kell élni, még arra sem, hogy újjászületni hogyan kell. Soha nem is hallottam ezt a kifejezést. Akkoriban béreltünk egy ágyat (7,50 dollárba került havonta), nem volt hűtőnk, tűzhelyünk, egy dobozban tartottam az élelmiszereinket. Az ágy mellett volt egy fém asztalka, amit még Kenneth készített az iskolában. Egy fekete-fehér tv volt rajta, de ez is rossz volt. Ugyan a képernyő működött, de csak egy kis csíkban lehetett látni valamit. S mikor ezen a sávon keresztül néztem, próbáltam kitalálni a történetet. Nagyon szomorú voltam akkoriban. Nem olvastam a Bibliát, de Kenneth születésnapjára adott egyet az édesanyja, amit elkeseredésemben elővettem. Azt írta be ajánlásként az első lapra: keressétek először Isten országát, és minden, amire szükségetek van, megadatik nektek. Azelőtt soha nem kaptam még kijelentést a Bibliából. Arra gondoltam, hát ez óriási! És határozottan szükségem van arra, amit itt Isten ígért. Kikerestem ezt az Igét, és elkezdtem olvasni a Bibliát. Isten pedig kihasználta a lehetőséget. Ott ültem a kis lakásunkban, és mondtam: Uram, vedd az életemet, és csinálj velem valamit. Akkoriban nem tudtam, amit most, hogy ezt kellene mondani. Ma már tudom, hogy be kell fogadnod Jézust a szívedbe, és ezt meg kell vallanod, hogy újjászüless. Akkor csak annyit mondtam: vedd az életemet, és csinálj vele valamit. Tudom, hogy valami megváltozott bennem, Istennel kapcsolatba kerültem, és szerettem volna gyülekezetbe járni. Amikor Ken is újjászületett, visszanézve láttam, hogy az a pillanat, amikor ezt mondtam az Úrnak – egy szellemi történés volt. A te életedben is, ha vannak ilyen események, azt Istennel, Isten szerinti módon tedd meg. Ha elfordulsz ettől a tervtől, nagyon szomorú lesz az életed. Az első lépés ebben a mester-terv követésben, hogy add át az életedet Jézusnak, és szüless újjá. A következő lépés, hogy a Szent Szellem töltsön be téged, hiszen azok Isten gyermekei, akiket Isten szelleme vezet. A Szent Szellem aztán elkezd világosságot adni neked, tanítani téged, és megmutatni a nagy tervét. Ezek az első lépések. Isten nem olyan, mint az ördög. Tudjuk, hogy van ördög. Ő bukott angyal, tudjuk, hogy gonosz, azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Tönkre akarja tenni az életedet, hacsak nem adod át Istennek. Ha ezt a lépést nem teszed meg, akkor kint maradsz a sötétségben, a sátán hatalma alatt. Ha Istent követed, akkor Ő bevezet a világosságba, és az egyre világosabb és világosabb lesz. Életed mester-terve egyre világosabb lesz. Olyan csodás, hogy Istennek van egy terve a számomra. Halleluja! Szeretnélek bevezetni egy imába benneteket. Ha még nem adtad át az életedet Jézusnak, kérlek, mondd el: ”Atyám, Jézus nevében jövünk most eléd. Köszönjük Uram, hogy csak annyit kell tennem, hogy meghozom ezt a döntést. Jézus, befogadlak téged, mint megmentőmet és Uramat, légy Úr az életemben. Te vagy a fej mostantól, és én engedelmeskedni fogok neked. Köszönöm, hogy megtisztítasz minden bűntől, elfogadom a bűneim bocsánatát. Köszönöm, hogy elhordoztad a bűneimet, betegségeimet, fájdalmaimat, mindent, amit csak a keresztre felvittél, az életemről is felvitted. Az Ige azt mondja, te átokká lettél értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. Uram, te vagy az én megmentőm, megváltóm, szabadítóm, elhatároztam, hogy életem minden napján szolgállak téged. elfogadom a te áldásaidat. Ámen.” Ha soha nem fogadtad el a Szent Szellemet, Jézus azt mondja, csak kérnünk kell: „Uram, most befogadom a Szent Szellemedet, hogy jöjjön és éljen bennem, köszönöm, hogy adtál tanítót, megerősítőt, aki mellettem áll, közbenjárót, s a Szent Szellem ez mind. S most befogadom. Tölts be a Szent Szellemeddel túlcsorduló módon, hogy dicsőséget hozzon neked. Köszönöm a Szent Szellemmel való betöltésemet, imádlak téged Uram, áldalak téged, mert már a nagyobb él bennünk. Szent Szellem kérlek, taníts engem minden napon. Tanítsd nekem Isten Igéjét. Vezesd lépteimet az ösvényeden, mondd meg, hová kell mennem, taníts, hogyan kell élnem, és én elhatározom, hogy követlek téged. Az Ige azt mondja: nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van.” Már nem leszel egyedül soha többé, már nem függsz soha többé a világtól. Fordította O.T.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688