Ima és megvallás

Dicsekedik lelkem az Úrban, és dicsőítem Őt; mert megkerestem az Urat és Ő meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Zsolt.34,3.5)
Magasztallak Téged Istenem, mert felemelted az üdvösség szarvát nékünk, a Te gyermekeidnek, és ellenségeinktől megszabadítottál, hogy félelem nélkül szolgáljunk Neked.(Luk.1,69.74)

NEM FÉLEK

A HALÁLTÓL

Áldalak Úr Jézus Krisztus, mert megszabadítottál a halálfélelemtől, mert kijelentetted, hogy Te vagy a feltámadás és az élet, és mert hiszek Te benned, soha örökké meg nem halok. (Ján.11,25.26) Dicsőítelek, hogy testté lettél azért, hogy halálod által megszabadíts minket, akik a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok voltunk. Magasztallak, mert működésképtelenné tetted azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. (Zsid.2,14)

Ezért nem félek, hanem dicsőítelek, mert Te vagy az Első és az Utolsó, az Élő – pedig halott voltál, és ímé élsz örökkön örökké…és Nálad vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai…és ezeket az ajtókat Te előttem bezártad, és senki meg nem nyitja már. (Jel.2,17.18.és Jel.3,7). De még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te Uram velem vagy. (Zsolt 23,4) Hálát adok Neked Istenem, hogy bár halott voltam a vétkeim és a bűneim miatt, de Te feltámasztottál a Krisztussal (Ef.2,1.5) és így beteljesült rajtam szent Igéd: „….és eljött az óra,…..” amikor meghallottam az Isten Fiának szavát, és meg van írva, hogy: „….akik hallják élnek.” (Ján.5,25)

Ezért dicsérlek és dicsőítlek, boldogan megvallva, hogy akik élnek, csak azok dicsőítenek Téged, mint ma én. (Ésa 38,19) Dicsőség Neked Úr Jézus, Aki eltörölted a halált, és világosságra hoztad az életet (2Tim.1,10), azt az életet, amely egyedül Te benned van, s amelyet Magaddal együtt nekem ajándékoztál. (1Ján.5,11)

AZ ELLENSÉGTŐL

Megvallom az Úr Jézus nevében, hogy nem félek az ellenségtől – a fejedelemségektől, hatalmasságoktól, ez élet sötétségének világbíróitól, a gonoszság szellemeitől, akik a magasságban vannak, mert hiszem hogy Te, Úr Jézus már legyőzted őket és diadalt vettél rajtuk – és ha harcba megyek ellenségeim ellen, a szívem nem lágyul meg, nem félek és nem rettegek és meg sem rémülök, mert hiszem és tudom Úr Jézus, hogy Te előttem mentél, és hadakoztál én érettem. (5Móz.1,30)

Erős és bátor vagyok, nem félek és nem rettegek, mert azt mondtad Uram: „Ne félj! Én veled megyek, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” (5Móz.31,6.8) Szívem erős, rendületlen, az Úrban bizakodó, nem félek, míglen ellenségeimre lenézek. Magasztallak, és nem félek, mert felvettem az Isten minden fegyverét: körülöveztem derekamat igazlelkűséggel és felöltöttem az igazság mellvasát – megvallva, hogy Úr Jézus Krisztus Te vagy az én igazságom. Felsaruztam lábaimat a békesség evangéliumának készségével; az üdvösség sisakját tettem fejemre, és felvettem a hitnek pajzsát és a Szellem kardját, amely az Istennek beszéde, (Eféz.6,14-17) és megyek nagy hatalommal (2Móz.14,8) mert Istennek Szelleme – a Krisztusnak Szelleme – adatott nekem, és megnyugodott rajtam, és Ő erőnek és hatalomnak Szelleme. (Ésa.11,2. és 2Tim. 1,7) Ezért én erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmas erejében. (Eféz.6,10)

És ha gonoszok tábora fog körül, akkor sem fél az én szívem, és még ha had támad is reám, én mégis Benned bízom Uram, (Zsolt.27,1-3) és hiszem, hogy – mert Téged féllek – az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem. (Zsolt.34,8) És hiszem, hogy többen vannak velem, mint ellenem. (2Kir.6,16) Ezért én bátran megvallom, hogy az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? (Zsolt.27,1-3)

Megvallom tehát, hogy nem félek semmiféle ellenségtől, mert meg van írva, hogy oroszlánon és áspiskígyón járok, és megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt. (Zsolt. 91,13) Dicsőítlek, mert hatalmat adtál arra, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjak, és az ellenségnek minden erején, és semmi sem árthat nekem (Luk.10,20), mert hit által betömöm még az oroszlánok száját is (Zsid.11,33) Nem félek, és nem rettegek, ha sokaság jön ellenem, mert Te harcolsz Uram ellenük érettem. (2Krón.20,15)

Ha összegyűlve összegyűlnek ellenem, aki ellenem összegyűlik, az elesik általam, mert egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés – hiszen Te teremtetted a pusztítót vesztésre -, mert ez az én örökségem és igazságom, ami Tőled van Uram. (Ésa.54,15.17) Te öveztél fel engem Istenem erővel, Te tetted lábamat olyanná, mint a szarvasé, és Te tanítod kezemet a harcra, és adtad nékem a Te üdvösségednek pajzsát, és a Te jobbod megszilárdított engem, és a Te jóvoltod felmagasztalt engem. (Zsolt.18,33-36) Általad táboron is átfutok, és általad Istenem kőfalon is átugrom. (Zsolt.18,30)

AZ EMBEREKTŐL

Megvallom az Úr Jézus nevében, hogy nem félek az emberektől, mert ővelük csak testi erő van, de velem Te vagy Uram, hogy megsegíts engem. (2Krón.32,8) Mikor félnem kellene is, én Benned bízom Istenem, és Általad dicsekedem a Te Igéddel. Benned bízom Istenem, és nem félek; ember mit árthatna nekem? (Zsolt.56,4.5) Mert Te azt mondtad Uram: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, ezért bízvást mondom: Az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat nékem? (Zsid.13,5.6) Te megszabadítasz az erőszakos embertől, (Zsolt.18,49) és Te mentesz meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. (2Tess.3,2) Háborúban Te mentesz meg a fegyveres kezektől, és nem kell félnem, hogy pusztulás következik rám. (Jób 5,20.21)

Uram Te azt mondtad nekem, hogy Szellem szerint járjak (Gal.5,16) és a testi ember útján ne járjak, és félelme szerint ne féljek, hanem Téged, a Seregek Urát szenteljem meg, Téged féljelek, és Te nekem szenthely leszel. (Ésa. 8,11-13) ezért én az Úr Jézus nevében megvallom, hogy Szellem szerint járok és élek, nem test szerint, ezért én nem félek a testi ember félelme szerint. (Gal.5,16.25)

AZ EMBEREK NYELVÉTŐL

Dicsőítlek Úr Jézus Krisztus, amiért nem kell félnem az emberek nyelvétől és semmi gonosz beszédtől, mert Hozzád kiáltok Uram, és tudom, hogy Te közel vagy ha Téged hívlak, és mindenkihez, aki hűséggel hív Téged, és én hívlak Uram, hogy rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől, a gonosztevőknek gyülekezetétől; akik megélesítik nyelvüket, mint a szablyát; irányozzák nyilokat, keserű beszédüket, hogy lövöldözzék titkon az ártatlant, nagy hirtelen lövöldözik azt és nem félnek, de nyelvük lesz ellenük, és örvendeni fog az igaz Istenben; és én is Hozzád menekülök és dicsekedni fogok minden egyenes szívűekkel együtt, (Zsolt.64,3-5.9.11) mert a nyelvek ostora elől rejtve vagyok. (Jób 5,21)

És ha mégis összegyűlnek ellenem, elesnek általam, és minden nyelvet kárhoztatok, amely ellenem perbe száll, mert ez az én örökségem, és igazságom, mely Tőled van Uram (Ésa.54,15.17) még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is, a Te szolgád vagyok és a Te rendeléseidről gondolkodom. Uram! Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a Te bizonyságaidat. (Zsolt.119,23.22) Magasztallak Úr Jézus Krisztus, mert meghallgattál, sőt válaszoltál imámra, és azt mondtad, hogy: Ne félj az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne ess! Hiszen én vagyok megvigasztalótok! Hát ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? (Ésa.51,7.12)

Amikor körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, akkor én a Te szent Igéddel mondom: Tanácskozzatok, de haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van én velem. (Ésa.8,10) Uram! Ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak Téged. A hazug ajkak némuljanak el, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel. Én pedig dicsőítelek azért, hogy mily bőséges a Te jóságod, amelyet fenntartasz a Téged félőknek, és megbizonyítasz a Te benned bízókon. Elrejtesz engem, és sátorban őrzöl engem a perpatvarkodó nyelvektől.

Áldott vagy Uram, amiért csodálatossá tetted kegyelmedet rajtam, mint egy megerősített városon! (Zsolt.31,18-22) Átkozzanak ők, de Te áldj meg! Ha egybegyűlnek ellenem az erősek; szájokkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak, de szájuknak vétke ajkaiknak beszéde; fogattassanak meg kevélységükben, mert csak átkot és hazugságot szólnak. Én pedig éneklem a Te hatalmadat, és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet, mert Te vagy az én váram, menedékem, az én erősségem, Te vagy az én kegyelmes Istenem. (Zsolt.59,4.8.13.17.18) Erős vár a Te neved, oda menekül az igaz és megszabadul.

Perelj Uram a velem perlőkkel, (Zsolt.35,1) hiszen láttad minden ellenem való gondolatukat, hallottad Uram szidalmazásukat; Közelegj hozzám, amikor segítségül hívlak Téged. Mondd: Ne félj! (J.siralm.3,60.61.57) Magasztallak Uram, amiért Te az átkot nem hallgatod meg, sőt az ellenem mondott átkot is áldásomra fordítod, mivelhogy szeretsz engem Uram, Úr Jézus Krisztus! (5Móz.23,5)

Áldalak Uram mert megmondtad, hogy miképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll reám. (Péld.26,2) Magasztallak Úr Jézus, amiért már nincs ok, amiért az átok reám szállhatna, hiszen Te lettél átokká azért, hogy én áldott legyek! (Gal.3,13.14) Eltörölted álnokságaimat, mint felleget, és mint felhőt, bűneimet. Megváltottál! Így szóltál Uram, Megváltóm és Alkotóm, anyám méhétől fogva: Én vagyok az Úr, ki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól; Magasztallak Uram, mert Te vagy az, Aki a hazugok jeleit megrontod, és a varázslókat megbolondítod. (Ésa. 44,22.24. 25)

Hálaadással járulok Eléd Uram, hogy megköszönjem, hogy megmondtad: Nem fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izráelen (4Móz.23,23) és megparancsoltad, hogy emlékezzek meg erről, mert a Te szolgád vagyok, te alkottál engem, nem feledsz el. (Ésa.44,21) Magasztallak, Istenem, amiért Te nem hallgatod meg az igazak kárhoztatását, mert meg van írva, hogy: aki kárhoztatja az igazat, utálatos az Úrnak; és aki az ő nyelvével gonosz, az esik nyomorúságba, és az istentelenek áldozata gyűlölséges Előtted Uram, mert aki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos. Az igazak könyörgése pedig kedves. (Péld.17,15.20.és 16,8)

Magasztallak mennyei Atyám, hogy Te áldások öröklésére hívtál el, ezért én Szent Szellemed által betöltöm a Te törvényedet, és áldom azokat, akik engem átkoznak, és imádkozom azokért, akik háborgatnak és kergetnek engem. (Mát.5,44) Magasztallak Istenem, hogy ha bölcsességért kiáltok, és az értelemért az én szómat felemelem, meggondolás őrködik felettem, értelem őriz engem, hogy megszabadítson a gonoszságszóló férfiútól. (Péld.2,3.11.12)

Dicsőítelek mennyei Atyám, mert meg van írva szent Igédben, hogy: Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értem. (Róm.8,33.34) Ezért megvallom hittel, hogy megigazultam ingyen hit által a Te kegyelmedből mennyei Atyám, a Krisztus Jézusban való váltság által. (Róm.3,24.28) És ezt a hitet is Tőled kaptam ajándékba. (Eféz.2,8.)

A ROSSZ HÍRTŐL

Megvallom az Úr Jézus nevében, hogy semmi rossz hírtől nem félek, mert szívem erős és az Úrban bizakodó. (Zsolt 112,7) És nem olvad el az én szívem és nem félek a hírtől, amely hallatszik e földön, mikor egyik esztendőben hír jő, és a másik esztendőben is a hír, hogy erőszakosság van a földön, uralkodó tör uralkodóra. (Jer.51,46) Egy romlás a másikra jő, s egy hír után más támad. (Ezék.7,26)

Hallunk háborúkról és háborúk híreiről, mert nemzet támad nemzet ellen és ország, ország ellen – ahogyan Te ezt megmondtad Úr Jézus. (Mát.24,6.7) – és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből, mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete… (Mát.24,6.8. és Luk.21,11) De Te azt parancsoltad Úr Jézus, hogy meg ne rémüljünk, ezért megvallom Úr Jézus a Te nevedben, hogy nem félek az égi jelektől, amiktől a pogányok félnek. (Jerem.10,2) és hittel vallom, hogy igazság által erős vagyok, és nem gondolok a nyomorral, mert nincs mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közeleg hozzám (Ésa.54,14) mert Te vagy Uram az én kősziklám, váram és szabadítóm, és menedékem (Zsolt.18,3)

Te, Uram, az éhínségben is megmentesz engem a haláltól,(Jób5,20) ezért a pusztulást és a drágaságot nevetem. (Jób 5,22) és azt mondom Neked Uram: Én oltalmam, váram, Istenem vagy, Benned bízom én, mert Te szabadítasz meg engem a veszedelmes dögvésztől, a világban dühöngő járványoktól. Tollaiddal fedezel be engem és szárnyaid alatt van oltalmam; pajzs és páncél a Te hűséged Uram. Áldalak Úr Jézus Krisztus, amiért nem kell félnem az éjszakai ijesztéstől és a repülő nyíltól nappal, mert azt mondtad, hogy mivel ragaszkodom Hozzád, megszabadítasz, sőt felmagasztalsz engem, mert ismerem a Te Nevedet.

Megvallom Uram, hogy Te vagy az én oltalmam, Téged választottalak Istenem hajlékommá, ezért nem illet engem a veszedelem és csapás nem közelít hozzám. Nem érhet baleset, sem semmiféle baj, Elesnek mellőlem ezren és jobb kezem felől tízezren, de hozzám nem is közelít, mert segítségül hívlak Téged Úr Jézus Krisztus, és Te meghallgatsz engem. Velem vagy háborúságomban, megmentesz, sőt megdicsőítesz, hosszú élettel megelégítesz és megláthatom minden helyzetben a Te szabadításodat. (Zsolt.91,2-16-ból idézetek)

Magasztallak Uram, mert Benned gyönyörködhetek, és Te Benned bízom, ezért nem szégyenülök meg a veszedelmes időben, és jóllakom az éhség napjaiban. (Zsolt.37,4.19) Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, én pedig csak Benned bízom Uram, ezért nincs fogyatkozásom semmiben. (Zsolt.34,10.11)

A GYERMEKEIM SORSA MIATT

Áldalak Istenem, amiért nem kell félnem gyermekeim sorsa miatt sem, mert meg van írva, hogy Te ott hallod meg szavukat, ahol vannak (1Móz.21,17), bármilyen mélyen merültek bele a világba, amely sivár pusztaság. Ahol eleped a lelkük a szomjúságtól, és még csak azt sem tudják, hogy mire szomjaznak; ahol már csak sírni tudnak, azt sem tudva, hogy Te vagy, de Te hallod az ő sírásukat; és ha mindenki által elhagyatottak, Te nem hagyod el őket. Mert meg van írva, hogy: a ti gyermekeitek szentek, és ha szentek, akkor szeretettek (1Kor.7,14.és Kol.3,12) bármilyen távol kerültek Tőled, és Te megszabadítod őket, mert kijelentetted, hogy az igazak magva megszabadul. (Péld.11,21) mert Te Uram a pusztát vizek tavává teszed és az aszú földet vizeknek forrásivá (Ésa.41,18) és megitatod őket gyönyörűséged folyóvizéből (Zsolt. 36,9) mert Te megitatod a szomjú lelket és minden éhező lelket megelégítesz. (Jerem.31,25)

Magasztallak Uram, mert a Te kegyelmed a felhőkig ér és a Te hűséged az egekig, és amit Te megígértél, azt meg is cselekszed. Te azt ígérted, hogy irgalmasságot cselekszel ezer íziglen azokkal, akik Téged szeretnek (2Móz.20,6), eltörölve minden bűnüket (Zsolt.51,13) és gyermekeink ujjongással Hozzád térnek Úr Jézus Krisztus, mert Te megváltottad őket (Ésa.51,1) és Rólad van megírva, hogy Te azért jöttél, hogy mindegyikőjüket megtérítsd bűneikből. (Csel.3,26)

Hittel vallom meg, hogy nem félek attól, hogy gyermekeim kenyérkéregetővé válnak, mert szent Igédben meg van írva, hogy: nem lesz elhagyottá az igaz, sem kenyérkéregetővé az ő magzatja, (Zsolt. 37,25) hanem áldott az igazak magva. (Zsolt.37,26) Mindenki meglátja, hogy az Úr áldottainak magva ők, és az ő ivadékaik is megmaradnak. (Ésa.65,23) Dicsőítelek Uram, hogy Neked még az unokáimra is gondod van, és kegyelmedet rájuk is kiterjeszted ígéreted szerint, mert azt mondtad nekem Uram, hogy Szent Szellemed, amely rajtam nyugszik, és beszédeid, amiket számba adtál, el nem távoznak számból, és magomnak szájából, sem magvam magvának szájából mostantól mindörökké. (Ésa.59,21)

Áldalak Uram, hogy nem kell sírnom gyermekeim miatt, mert Te azt mondtad, hogy: Tartsd vissza a te szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert fiaid visszajönnek az ő határaikra, az ellenség földéből térnek vissza. (Jere,.31,16) Hirtelen megszabadul a fogoly, (Ésa.51,14) és minden gyermekem az Úr tanítványa lesz, és nagy lesz fiaim békessége (Ésa.54,13) mert vizet öntesz a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra.

Magasztallak ígéretedért, amely szerint azt mondtad, hogy: kiöntöm Szellememet a Te magodra és áldásomat a te csemetéidre. (Ésa.44,3) Te azért ne félj! – azt mondja az Úr -, se ne rettegj! Mert ímhol vagyok én, aki megszabadítom a te magodat az ő fogságának földéből. (Jerem.30,10; 46,27) Hát ne félj! Magasztallak Uram, amiért még akkor sem kell félnem, ha rossz hírt kapok a gyermekemről, és azt mondják, hogy hiába fárasztod az Urat imáiddal, mert Te viszont azt mondtad Úr Jézus: Ne félj csak HIGGY! – és megtartatik gyermeked. (Luk.8,49.50) Ne félj, mert néked adtam ajándékba mindazokat, akik veled hajóznak ez élet viharos tengerén, és egy lélek sem vész el közülük (Csel.27,22.24)

A természet elemeitől

Magasztallak Úr Jézus Krisztus, hogy már nem félek az elemektől, mert meg van írva, hogy az elemek már nem uralkodnak rajtam. (Gal.4,3) Ezért nem félek a víztől és a tűztől, mert azt mondtad: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr a te Istened, Izráelnek Szentje, a te Megtartód; hát ne félj, mert én veled vagyok (Ésa.43,1-5)

Nem félek a tengertől és annak háborgásától, mert tudom, hogy Te uralkodsz a tengeren is, és mikor felemelkednek az ő habjai, Te lecsendesíted azt. (Zsolt.89,10) Nem vagyok félős, hitetlen, hiszen Neked még a szél, és a tenger is engedelmeskednek. (Mrk4,40) Nem félek a naptól és a holdtól, mert azt mondtad Uram, hogy nappal a nap meg nem szúr engem, sem éjjel a hold, mert Te vagy az én árnyékom jobb kezem felől, és Te oltalmazol a hőség ellen. (Zsolt.121,5-8. és Ésa.4,5) Nem félek a villámlástól, esőtől, széltől, hótól, mert tudom Uram, hogy Te parancsolsz ezeknek is, és Te hozod fel egy szavaddal a felhőket a föld határairól; Te készítsz villámokat az esőhöz, és Te hozod ki a szelet az ő tárházából. (Jer.51,16) Te mondod a hónak: Essél le földre! És a zuhogó zápornak: Szakadjatok! (Jób 37,5)

De azt is Te mondtad, hogy Te vagy az én oltalmam és rejtekem szélvész és eső elől. (Ésa.4,5) és mert Tiéd vagyok és szeretsz engem, ezért igazzá tettél a Krisztus Jézusban való váltság által (Róm.3,24) és megígérted, hogy: amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz. (Péld.10,24) Ezért bátorsággal jövök eléd és kérlek, hogy vedd köntösödbe az esőt vagy havat, markaidba a szelet és villámot, és vidd vissza tárházaikba őket. (Péld.30,4.)

AZ ÉHSÉG NAPJAITÓL

Hálát adok Néked Uram, hogy nem kell félnem a veszedelmes időben, sem az éhség napjaiban, mert meg nem szégyenülök és arcom meg nem pirul, (Zsolt.37,19) mert Te betöltöd minden szükségemet a Te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil.4,19)

Magasztallak Úr Jézus Krisztus, én Uram és megváltó Istenem, mert Te vagy az én Pásztorom, Aki azért jöttél, hogy életem legyen és bővölködjek. (Ján.10) ezért én nem szűkölködöm (Zsolt.23,1) hiszen Te vagy az Uram, Aki megáldod az én két kezem munkáját; Aki erőt adsz a gazdagságnak megszerzésére, ezzel is megerősítve velem kötött szövetségedet. (5Móz.8,9) Te gondoskodsz arról is, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségben legyek, és minden jótéteményre bőségben legyek, és hogy mindenben meggazdagodjak a teljes jószívűségre. (2Kor.9,8.11)

Áldalak Uram, mert Te adtad az Istenfélelmet is a szívembe, és ezért nekem nincs fogyatkozásom, és beteljesült életemben szent Igéd, amely szerint az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de mert én Téged kereslek életem minden napján, ezért semmi jót sem nélkülözöm. (Zsolt.34,10.11) Sőt, mert mindent megelőzve, először keresem (kutatom) a Te országodat, ezek mind megadatnak nékem.

AZ ÍTÉLETTŐL

Hiszem és vallom, hogy már nem kell félnem az ítélettől, mert Te vetted el Úr Jézus az én ítéletemet, és Te rontattál meg az én vétkeimért, békességemnek büntetését Te viselted. (Ésa.53,5) ezért nincsen már semmi kárhoztató ítéletem, mert kicsoda kárhoztathat engem, hiszen Te meghaltál az én bűneimért, és feltámadtál az én megigazulásomért. Te Úr Jézus Krisztus, Aki most Isten jobbján vagy, és esedezel is érettem. (Róm.8,1.34) Én pedig dicsőítlek és magasztallak szüntelen. Megvallom, hogy nem félek az emberek ítéletétől sem, mert meg van írva, hogy kicsinynek látszik az előttem, hogy tőlük ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól (1 Kor.4,3)

A MEGSZÉGYENÜLÉSTŐL

Nem félek a megszégyenüléstől, mert Te bátorítasz Uram, hiszen azt mondtad, hogy: Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol. Mert férjed a Te Teremtőd, Seregeknek Ura az Ő neve, és Megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hivattatik. Megvallom bátran tehát, hogy nem félek, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de a Te irgalmasságod Uram tőlem el nem távozik. (Ésa. 54,4.5.10.)

SEMMITŐL

Hálatelt szívvel köszönöm, hogy elől és hátul körülzártál engem és fölöttem tartod kezedet. A Te kezed vezérel és a Te jobb kezed tart meg engem. (Zsolt. 139,5.10) Ezért bizalommal telve, és bátran mondom: Az Úr az én segítségem, nem félek; (Zsid.13,5.6) Nem félek, mert Te velem vagy Uram, nem csüggedek, mert Te vagy az én Istenem, megerősítesz, sőt megsegítesz, és igazságod jobbjával támogatsz. Megszégyenülnek, akik fölgerjednek ellenem, s akik velem perlekednek, akik engem háborgatnak, mivel Te a jobb kezemet fogod, és ezt mondod nekem: Ne félj, Én megsegítlek.(Ésa.41,10-13)

Ezért hiszem és vallom, hogy bátor és erős vagyok, nem félek és nem rettegek, mert velem vagy Uram, én Istenem. Te mégy előttem, és a Te dicsőséged követ engem; megígérted, hogy el nem maradsz tőlem, sem el nem hagysz engem. (Józs.1,9. És 5Móz.31,8) Te vagy oltalmam és erősségem! Igen bizonyos segítség vagy a nyomorúság idején, ezért nem félek, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe; zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. (Zsolt.46,2-4)

Én ekkor sem félek, hanem imádkozom, hogy add meg nekem Uram a Te dicsőséged gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjek a Te Szellemed által a belső emberben. Hogy lakozzék Krisztus hit által az én szívemben; és megérthessem minden szentekkel egybe, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjem a Krisztusnak minden értelmet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjek az Istennek egész teljességéig. (Eféz.3,16-19)

Megvallom hittel a menny angyalai és a sötétség urai előtt, hogy mindenekben felettébb diadalmaskodom Azáltal, Aki engem szeretett, (Róm.8,37) és Aki nem a félelemnek szellemét, hanem a fiúságnak, az erőnek, szeretetnek és józanságnak Szellemét adta nekem. (Róm.8,15. És 2.Tim.1,7)

Magasztaltassék hát a Te dicsőséges, hatalmas szent Neved Úr Jézus, amely Név előtt minden térd meghajol mennyen, földön és föld alatt, s amely névről neveztetek én is, s amely névhez, mint erős toronyhoz fut az igaz, és felemeltetik (felmagasztaltatik).
Ámen!

– dr.Gyenisné Mária

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688