A Szeretetről

A SZERETETről szeretnék most beszélni neked. Arról a Szeretetről, amely minket – ha akarjuk -átemelhet a sötétség birodalmából a Szeretet Országába. Amelynek minden mozzanatát pontosan ismerjük, s amely véres kínhalállal végződött – ráadásul érted és értem! Ez a Szeretet képes volt mindent feláldozni anélkül, hogy cserébe bármit elvárna, vagy kapna érte. 

ISTEN SZERETET.

Ő nem szeret, hanem MAGA A SZERETET. Éppen ezért Ő nem képes arra, hogy ne szeressen, hogy bántson, fájdalmat okozzon. Nem képes mindezekkel (betegséggel, szenvedéssel, csapással) „tanítani”, vagy „szentségre vezetni”, de még büntetni sem azokat, akiket szeret – minket, embereket. Ő mindezekből ki akar menteni! Szeretet (agapé) az agapaó főnévi alakja, amelynek jelentése: szeret, megszeret, önzetlenül, tárgya érdemeitől függetlenül. Isteni tulajdonság megnyilvánulása az emberek iránt, amely azok javát, üdvösségét munkálja. Aki szeret, abban megvan a szeretet az iránt, akit szeret, vagyis megbecsüli őt, örömét leli benne, vágyik jelenlétére, igyekszik neki örömet szerezni, javát és jólétét elősegíteni; függetlenül attól, hogy a szeretet tárgya ezt bármivel kiérdemelte volna. Ez a szeretet nem tekint arra, hogy a másik ember megérdemli-e ezt a szeretetet. Aki így szeret, az megbecsüli a másikat, örömét leli benne, vágyik jelenlétére; igyekszik örömet szerezni neki, javát és jólétét elősegíteni.

Íme, Isten szerelmes levele, melyben bemutatkozik: ilyen vagyok. Az Ő szeretetét mutatja be nekünk – ŐT MAGÁT. Egyúttal azt a krisztusi embert, aki az újjászületés által Isteni természet részesévé lett.1Kor 13:1 Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem (de szeretetem nincs, nincs a birtokomban) , olyanná lettem (váltam), mint a zengő érc (réz; mint a visszhangzó gongütés) vagy pengő cimbalom (megzendülő cintányér). 1Kor 13:2 És ha jövendőt tudok is mondani (és ha prófétálni is tudok, ha bennem van is a prófétálás ajándéka), és minden titkot és minden tudományt (bölcsességet) ismerek is (tudok; felfogom) (úgyhogy teljes ismeretem van, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat); és ha egész (teljes) hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről (helyezhetnék át), szeretet pedig nincsen én bennem (de szeretetem nincs, ha szeretet nincs bennem), semmi vagyok (mit sem érek). 1Kor 13:3 És ha (egész) vagyonomat mind felétetem is (osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek, nélkülözőknek), és ha testemet (szóma = a földi élet megjelenési formája, a személyiség lényege, ereje, teljes lénye) tűzre adom is (hogy meg(el)égessenek, tűzhalálra, tűz martalékául) (égőáldozatul [hogy dicsekedhessem]), szeretet pedig nincsen én bennem (szeretetem azonban nincs), semmi hasznom abból (mit sem használ nekem). 1Kor 13:4 A szeretet hosszútűrő (hosszan tűr, türelmes), kegyes (jóságos, kedves); a szeretet nem irígykedik (nem féltékeny), a szeretet nem kérkedik (nem cselekszik álnokul (rosszul); nem dicsekszik (henceg), nem fuvalkodik fel (nem gőgös, kevély, nem fújja fel magát).1Kor 13:5 Nem cselekszik éktelenül (nem tapintatlan, nem viselkedik bántóan; nem nagyravágyó; nem illetlen; nem illemsértő), nem keresi a maga hasznát (a magáét, érdekeit, javát), nem gerjed (lobban) haragra (nem bőszül fel; nem válik ingerültté), nem rója fel (nem számítja fel; nem tartja számon) a gonoszt (rosszat, sérelmet; nem gondol rosszra), 

 

1Kor 13:6 Nem örül (örvendezik) a hamisságnak (gonoszságnak, igazságtalanságnak), de együtt örül (örvendezik) az igazsággal (örömét az igazság győzelmében leli);  

1Kor 13:7 Mindent elfedez (eltakar), mindent hiszen (elhisz, mindig bizakodik), mindent remél, mindent eltűr (elvisel, elszenved, teher alatt marad, kitartással tűr, mindenben állhatatos) 1Kor 13:8 A szeretet soha el nem fogy (el nem múlik; alább nem hagy; nem roskad össze; nem vall kudarcot; nem merül ki): de legyenek bár jövendőmondások (prófétálások), eltöröltetnek (véget érnek; hatályukat vesztik); vagy akár nyelvek, megszűnnek (elhallgatnak); vagy akár ismeret (tudomány), eltöröltetik (elenyészik, hatását veszti, hatálytalanná válik, semmivé lesz). 1Kor 13:9 Mert rész szerint van bennünk az ismeret (tudásunk csak töredékes, csak egy részt ismerünk, amit ismerünk csak részlet), rész szerint (töredékes) a prófétálás (részlet, amit jövendölünk, amit prófétálunk, csak részleges) . 1Kor 13:10 De mikor eljő (elérkezik) a teljesség (teljes, beteljesedés, a tökéletes; a befejezettség; a végcélba jutás]), a rész szerint való eltöröltetik (ami töredékes, véget ér, elenyészik, elmúlik; a részleges feleslegessé válik). 

 

1Kor 13:11 Mikor (még) gyermek (kiskorú) voltam, úgy szóltam (beszéltem), mint gyermek (kiskorú), úgy gondolkodtam (éreztem, olyan törekvéseim voltak), mint gyermek (kiskorú), úgy értettem (itéltem, számítottam, vélekedtem), mint gyermek (kiskorú): minekutána pedig férfiúvá lettem (amikor elértem a férfikort), elhagytam a gyermekhez illő dolgokat (a gyermek szokásait, felhagytam azokkal a dolgokkal, mik gyermeknek valók). 1Kor 13:12 Mert most (ugyanis) (ma még) tükör által (tükörben, tükrön át) homályosan (képes beszédben, talányokban) látunk, akkor pedig színről-színre (majd szemtől szembe fogunk); most rész szerint van bennem az ismeret (töredékes a tudásom) (most részt [töredékesen] ismerek) , akkor pedig úgy ismerek majd (úgy ismerek rá a dolgokra), amint én is megismertettem (ahogy én is ismert vagyok, ahogy én rám ismert az Isten) .1Kor 13:13 Most azért (így hát, addig) megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig (de közülük) legnagyobb a szeretet. 

S kik az Ő szerelmesei, akiknek a „levele” íródott? Ján 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Ha szeretnéd megismerni a Szeretet Istenét, aki érted odaadta a legdrágábbat, itt lehetőséged van rá.

Share
Tagged on: ,

2 thoughts on “A Szeretetről

 1. molnár b antal

  A ki megbocsátja minden bunödet, meggyógyítja minden betegségedet.
  A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
  Zsoltárok 103:2-4
  Óh, milyen jó ezt olvasni, hála neked Uram. Hányszor leírattad, hogy milyen irgalmas vagy hozzánk.  A te angyalaid őriznek minket minden cselekedetünkben, és a te jobbod van felettünk.
  Az Úr angyala tábort jár az ot félők körül és kiszabadítja őket.
  Zsoltárok 34:8

  Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sót megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
  Ézsaiás 41:10

  A bátorító szavakat azért íratta le Isten, mert tudta nekünk ez ad erőt. Bízzunk benne és mondjuk el nap, mint nap, hogy a gonosz hallja. Ha a hitünk erős valljuk meg az igéket és bízzunk Isten megtartó erejében. Imádkozzunk egymásért, mert a szentek imája meghallgattatik. Dicsőség a Királynak, aki értünk halt meg, Jézus Krisztusnak, de feltámadott és ott ül az Atya jobbján. Nem egy halott Isten az, akiben bízunk, hanem egy élő Isten, akinek ígéreteiben bízhatunk.

 2. molnár b antal

  Ő lehajolt és felemelt
   „Egy szamaritánus pedig, aki úton volt, hozzáérkezett, és mikor meglátta, könyörületességre indult" (Lk 10,33).
  Amit egy tehetetlen bűnös nem képes megtenni, azt megteheti Megváltónk. Az Úr Jézus úgy jött, mint a bűnösök barátja, így hát segít a bűnösöknek, hogy közeledhessenek hozzá. A mi közeledésünket is csak az teszi lehetővé, hogy előbb Ő közeledett. Így vált számunkra elérhetővé a mennyek királysága. Emlékszem, egyszer egy hívő testvérrel beszélgettünk a lakásukon. Felesége és anyja az emeleten tartózkodtak, fiacskája pedig velünk a nappaliban. Egyszerre csak a kisfiú felkiabált az anyjának, és kért tőle valamit. „Itt van fent – hangzott a válasz -, gyere fel érte!" De a gyerek így szólt: „Nem bírok anyukám, nagyon messze van. Kérlek, hozd le nekem!" Valóban, a fiúcska nagyon kicsi volt még, a lépcső pedig túl meredek. Lejött tehát az anyja és lehozta, amit kért a gyerek. Éppen ilyen a megváltás is. Úgy tudott csak segíteni rajtunk, hogy Ő jött hozzánk. Mi bűnösök sohasem közeledhettünk volna hozzá, de Ő „lejött a mennyből", és minket felemelt.

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688