Üdv, üdvösség

Az egyik legizgalmasabb kifejezés a Bibliában az üdv, üdvösség szó (görögül szótéria, amely pontosan megfelel a héber jásá; jesua jelentésének): tartalmazza a bűnbocsánatot, megmenekülést (rossztól, veszélytől, ártalomtól, betegségtől, balesetből, bűnökből; mindenfajta problémából, bajból); megszabadítást (mindenfajta veszedelemből, gonosz szellemi lényektől /démonoktól/); oltalmazást; biztonságot; állandóságot; jólétet (bővölködés anyagi és szellemi javakban); , gyógyulást, jóllétet (egészség); boldogságot, megtartatást.

Vagyis ebben az egyetlen, gazdag jelentésű szóban benne foglaltatik az egész evangélium, mindaz, amire csak szüksége van az embernek, itt a földön (vagyis nem majd a mennyben, hanem ITT és MOST). Ahol a Bibliában az üdvösség szó szerepel, ott rögtön mellé gondolhatjuk az összes többi jelentését, amit fentebb felsoroltunk. Sok helyen más egyéb szavakkal, mint gyógyítás, szabadulás, megtartás, stb. fordították, a szövegkörnyezetnek megfelelően, de ott is a szótéria szerepel. (Alább hozunk néhány szemléltető igét.)

Üdvözítő (görögül szódzó) jelentése szinte ugyanaz: megszabadító, megtartó, meggyógyító, éppé tevő, helyreállító, megszilárdító, megmentő, segítő, gyámolító, megtartó. Ez kifejezetten Istenre vonatkozik, aki a szabadítás, üdvösség végső forrása: üdvözítő Isten.

Nem véletlen, hogy Jézus nevének jelentése (gör.Iészúsz, héb.Jesua, Jehósua) = ” Jahve, az Úr a szabadulás, a menekülés, az üdvösség”; üdvöt hozó, üdvözítő, szabadító, megváltó. Az Úrnak Jézus a neve, Krisztus (a Felkent=Khrisztosz, Messiás (Massiach) pedig a méltósága.

Lássunk néhány igét szemléltetésképpen, ahol a szódzó szerepel, és próbáljuk az adott igében fordított szó mellé felsorolni a teljes jelentéstartalmat, mert így nagyon izgalmas dologra bukkanunk. Például az Apostolok csel. 2:21 esetében: „És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik megszabadul, megmenekül, meggyógyul, helyreáll, megszilárul, bővölködik…” És tegyünk így a többinél is.

(Márk 5:23) És igen kéré őt, mondván: Az én leánykám halálán van; jer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.
(Márk 5:28) Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.
(Márk 5:34) Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.
(Márk 6:56) És ahová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a betegeket letevék a piacokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, meggyógyulának.
(Márk 10:52) Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton.
(Márk 13:13) És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megmarad, az megtartatik.
(Luk 8:36) Elbeszélék pedig nékik azok is, akik látták, mimódon szabadult meg az ördöngős.
(Luk 8:50) Jézus pedig mikor ezt hallotta, felele néki, mondván: Ne félj; csak higyj, és megtartatik.
(Luk 17:19) És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.
(Luk 17:33) Valaki igyekezik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, megeleveníti azt.
(Luk 18:42) És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.
(Ján 3:17) Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
(Ján 10:9) Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál.
(Apcs 2:21) És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
(Apcs 2:40) Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
(Apcs 4:12) És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
(Apcs 11:14) Ő szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe.
(Apcs 14:9) Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul,
(Róm 5:9) Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.
(Róm 10:13) Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
(1Kor 1:18) Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
(1Kor 1:21) Mert minekutána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
(1Kor 3:15) Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.
(1Kor 5:5) Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.
(1Kor 7:16) Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?
(1Tim 2:15) Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.
(Jak 1:21) Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket.
(Jak 5:15) És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
(Jak 5:20) Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.
(1Pét 3:21) Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;
(Júd 1:23) Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688