Szabadon

Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. (2Timótheus 1:7) 

Mit gondolnál, ha azt mondanám neked, hogy lehetséges félelem nélkül élni? El tudnád hinni, hogy tökéletes békességben élhetsz mindannak ellenére, amit a híradóban látsz? Úgy gondolod, lehetetlen? A valóságtól elrugaszkodott? Nem! 

A félelem ugyanis nem csupán reakció a külső körülményekre, hanem egy szellemi erő. A bensőnkből indul. És teljesen destruktív, romboló. Valójában a félelem a sátán elsődleges fegyvere. Ő a félelemre mozdul, míg Isten a hitre. Az ördög a félelemmel Isten ígéreteit kérdőjelezi meg az életedben. 

A Máté 14-ben egy tökéletes példát találunk erre. Jézus azt mondta Péternek, hogy jöjjön hozzá a vízen: de látva a nagy szelet, [Péter] megrémüle; és amikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, ments meg engem!? (30. vers) 

Mi tette lehetővé azt, hogy Péter a vízen járjon? A Jézus szavába vetett hite. Miért kezdett el süllyedni? Mert a nagy szél megijesztette. De nem a szél győzte le, hanem az attól való félelme! A körülményekre tekintett, megadta magát a félelemnek, és ennek az eredménye kudarc lett. Ha továbbra is Jézusra figyelt volna, nem ingott volna meg a hitében. Semmilyen égzengés vagy földindulás sem tudta volna elterelni a figyelmét. 

A hit azáltal fejlődik ki bennünk, hogy elmélkedünk Isten Igéjén. A félelem úgy alakul ki, hogy elmélkedünk a sátán hazugságain. 

Isten Igéje a Szellem kardja. Ezt használd minden alkalommal, amikor a sátán ellened jön. Tartsd magad elé a hit pajzsát, és oltsd ki az ördög tüzes nyilait. Szóld a hit szavát, és a félelem el fog távozni. 

Olvasásra ajánlott Ige: Zsoltárok 27 
Zsolt 27:1 Dávidé.; Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? 
Zsolt 27:2 Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim – ők botlanak meg és hullanak el. 
Zsolt 27:3 Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis [ő benne] bízom én. 
Zsolt 27:4 Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. 
Zsolt 27:5 Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. 
Zsolt 27:6 Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körültem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak. 
Zsolt 27:7 Halld meg, Uram, hangomat – hívlak! Irgalmazz nékem és hallgass meg engem! 
Zsolt 27:8 Helyetted mondja a szívem: Az én orcámat keressétek! A te orcádat keresem, oh Uram! 
Zsolt 27:9 Ne rejtsd el orcádat előlem; ne utasítsd el szolgádat haraggal; te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene! 
Zsolt 27:10 Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. 
Zsolt 27:11 Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt. 
Zsolt 27:12 Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. 
Zsolt 27:13 Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén! 
Zsolt 27:14 Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat. 

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688