Próbálkozástól a megvalósulásig

Róm.8,37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, (és most minden dologban több vagyunk, mint diadalmasok) Az által, aki minket szeretett.

A Biblia királyoknak és papoknak (Jel.1,6), továbbá a világ legyőzőjének (1Ján 5,4.) nevez bennünket. Sokunk számára ezek a kijelentések még valóságossá kell hogy váljanak. Egyelőre még tanuljuk, hogy kik is vagyunk valójában.

Az 1Krónika 14. fejezetét elolvasva láthatod, hogy Dávidnak ugyanez volt a problémája. Még tinédzserként lett Sámuel próféta által felkent király. Évek óta tudta, hogy eljön a nap, amikor Izrael fölött fog uralkodni, de valahogy ez nem akart megtörténni. Ám nézd csak meg, mit ír a 2. vers:. “És Dávid megértette, hogy az Úr királlyá kente őt Izrael fölött, és királysága felemeltetett magasra Izrael népe által.” Végül Dávid megragadta, hogy az Úr királlyá kente fel. El tudom képzelni őt, amint magának mondja: király vagyok. És végül király lett! És abban a pillanatban, ahogy király lett, megszünt, befejeződött, amiről Dávid addig csak gondolkodott. Annyira valóságossá vált számára, hogy már képes volt királyként látni magát.

Mit jelent ez neked és nekem? Nekünk adatott ez a királyi hivatal – neked és nekem -, sokkal inkább mint Dávidnak. Azonban egészen addig, míg ezt nem hisszük el, nem tudjuk alkalmazni a felhatalmazásunkat, illetve a hivatallal járó hatalmat.

Ha beteg vagy? Felkiálthatsz – akár ötvenszer is egy nap -: az Ő sebeiben én meggyógyultam! Lehet, hogy reménykedsz a gyógyulásban, annyira, hogy a hajad is belekunkorodik, de ha nem tudod valóban megragadni, nem tudod látni magad, mint egészséges, meggyógyult embert Jézus Krisztusban, akkor nem tudsz részesedni semmilyen természetfölötti segítségben. De ha ez az igazság valóságossá válik, és végre leérkezik a bensődbe az a tény, hogy te már meg vagy gyógyulva – senki, még az ördög maga sem lesz képes visszatartani tőled a gyógyulást, vagy megakadályozni téged abban, hogy egészséges légy.

Határozd el, hogy ahelyett hogy csak próbálkoznál hinni Isten Igéje által, valóban ismerd meg belőle, ki is vagy igazán. Olvasd és gondolkozz ezen. És gyakorold magad abban, hogy Isten Igéjének szemeivel láss, egészen addig, míg Krisztusban a te királyi voltod valóságossá válik számodra.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland által engedélyezett fordítás

Javasolt ige: Ef. 1,3-23
Ef 1:3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,
Ef 1:5 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
Ef 1:6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
Ef 1:7 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
Ef 1:8 Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
Ef 1:9 Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
Ef 1:10 Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;
Ef 1:11 Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
Ef 1:12 Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban:
Ef 1:13 Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
Ef 1:14 Aki záloga a mi örökségünknek [Isten] tulajdon [népé]nek megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
Ef 1:15 Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
Ef 1:16 Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
Ef 1:17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
Ef 1:18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
Ef 1:19 És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
Ef 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
Ef 1:21 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
Ef 1:22 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
Ef 1:23 Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688