Halottak napjára – az ÉLETről

Ján 11:25-26 Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;  És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

Ján 14:1-3 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. 

 

November elseje – halottak napja. Mindannyian félünk a haláltól, ugye? Megborzong és megijed az ember, amikor néha szemtől-szembe áll vele, főleg, amikor egy-egy szeretett hozzátartozója megy el. Élesen felvetődik ilyenkor: hová tartunk, mi van "odaát"? Hiszen, ahogy szokták mondani, "onnan még senki sem jött vissza". Mégis, mielőtt igennel válaszolnál, állj meg egy pillanatra.  

 

Hiszen nekünk, akik Krisztusban vagyunk, Vele élünk, akik újjászülettünk víz és Szent Szellem által, Isten beszéde azt mondja, hogy az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. 

 

De nem úgy, ahogy a világ kábítja az embereket: „meghalni szépen is lehet”, arra „fel lehet készülni”, „meg lehet, sőt, meg kell vele barátkozni”, stb.,stb. Ez – valljuk be – csupa hazugság. Mert a halálra nem lehet felkészülni – legfeljebb, ha nagyon nagy a fájdalom és a szenvedés, lehet utána vágyakozni, csakhogy megszűnjön az, ami elviselhetetlen. (De jobb, ha imádkozol, és másokat is kérsz erre, mert Isten téged meg akar gyógyítani!) 

 

Meghalni nem lehet szépen. Megbarátkozni pedig végképp nem lehet vele, és nem is kell, mivel (a Biblia szerint) a halál ELLENSÉG! Isten tervei között soha nem szerepelt, és nem az Ő jó és tökéletes akarata szerinti, hogy mi emberek meghaljunk. Amikor azonban Ádám  és Éva felségsértést követtek el, és átadták a föld fölötti uralmat sátánnak, bejött a bűn az életükbe, és ezzel együtt a romlás és a halál is. (Hiszen az ördög a bűnben leledzik, amely egyébként a halál fullánkja.) Mégpedig nemcsak a fizikai – bár az is elég lett volna -, de a szellemi halál is, aminek következménye lett azután a fizikai. 

 

De, HÁLA ISTENNEK, ezzel nincs vége a történetnek! Mert Krisztusban nekünk ajándékozta Isten az örökéletet!!! Halleluja! Ennél jobb hírt, nem hiszem, hogy ember valaha is hallott. A halál le van győzve, meg van semmisítve, meg lett fosztva minden hatalmától, erejétől – mégpedig Krisztus halála által. Az Úr Jézus "a halál által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabszolgák voltak." (Zsid 2:14-15, 1Kor 15:55) 

 

Van Valaki, aki visszajött "onnan", és nem csak hogy feltámadt, de halála és feltámadása által legyőzte a halált! És nekünk is  győzelmet, sőt  – DIADALT adott felette! (1Kor 15:55) Temető - mégsem itt van a vége!

 

És ez nemcsak valamiféle teoretikus igazság, amelyről jó elmélkedni. És vágyakozni utána, hogy de jó is lenne…! Isten Igéje mondja,  ezért EZ A VALÓSÁG! Tehát: HA nekünk az élet Krisztus, AKKOR a meghalás nyereség. Mit jelent ez? 

 

Ha Krisztusban vagy: tehát nem test szerint élsz, hanem szellem szerint. Ha nem az érzékek, érzelmek, saját akaratod, gondolataid vezetnek, hanem ISTEN IGÉJE. Ha éppen beteg vagy – tudod, hogy meggyógyultál Krisztus sebeiben, mert ez MEG VAN ÍRVA. Ha valami készül megkötözni, vagy már csapdába is estél – tudod, hogy VAN SZABADÍTÓ, aki a madarász tőréből megszabadít. És akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad! Ha pénzügyi nehézségekkel küzdesz, tudod, hogy Jézus szegénnyé lett, hogy te az Ő szegénysége által meggazdagodj. És egyáltalán – minden szellemi áldással meg vagy áldva a mennyből. És ezek alapján élsz, gondolkozol és cselekszel – mert MEG VAN ÍRVA!

 

AKKOR, és csakis akkor a meghalás nyereség, haszon. (Ahogy Pál apostol mondja: De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre [Fil 1:22-25]) 

 

Tudjuk, hogy számunkra, akik Krisztusban élünk, a fizikai halál nem több, mint hogy átmegyünk e világból az Atyához. (Ján 13,1) Átköltözünk, ahogy az Ige mondja. Ehhez előbb letesszük a földi sátorházunkat, vagyis a testünket, amely ha „elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.” (2Kor 5:1)  S mivel bízunk Istenben és az Ő ígéreteiben, ezért „szeretnénk inkább kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. (2Kor 5:8-9)   

 

Ennek ellenére, természetesen nem vágyakozunk egészségtelen módon utána, és végképp nem segítjük elő, hiszen az életünk fölött egyedül Jézus Krisztus uralkodhat. Földi sátorházunkat a mi felelősségünk megőrizni, gondját viselni. Ebben a földi életben egyébként is van éppen elég tennivaló az Úrért, a családért, a világért, sőt, magunkért, hogy mindenki üdvösségre jusson, mi magunk pedig eljuthassunk a Krisztusban felnőtt férfiúságra. 

 

Nemcsak hogy nem félünk a haláltól, mert számunkra már legyőzetett, hanem eredményesen küzdhetünk ellene – nem kell, hogy idő előtt elmenjünk, és másokat is megmenthetünk ettől. Sőt, kérjük, és meg is köszönjük, a 91.Zsoltár verseivel: Isten hosszú élettel elégít meg, és megmutatja az Ő szabadítását! 

 

Azzal is jó tisztában lenni, HA valaki Krisztusban van, és hitben jár, nem látásban, akkor nem szükséges megbetegednie ahhoz, hogy majd elköltözzön! Nincs rászorulva kórházra, szenvedésre, megalázó, kiszolgáltatott helyzetekre. Bevégezve a szolgálatot, a feladatot, amit Isten az emberre bízott, megtörténhet ez olyan spontán módon, ahogy sok Isten embere is tette: egyszerűen elalszik. 

 

Összefoglalva tehát:Jézus Krisztus legyőzte, megsemmisítette a halált – a szellemi, a VÉGLEGES halált, amely miatt nyugtalan és retteg minden ember egész életében. De akik újjászülettek Krisztusban, már nem halnak meg! Ehhez már semmit sem lehet hozzátenni, ez  elvégzett dolog. S mi van a fizikai halállal? Ez már nem ad okot a félelemre, mert tudjuk hová megyünk. 

 

Miért is félnénk? Hiszen a fizikai halál, a test letevése "csupán" annyit jelent,  mint amikor sátort bontasz. S tudod, hogy valahol máshol újra felvered. Számunkra tehát, akik már feltámadtunk a Krisztussal (szellemünkben), a halál nem kárhozat, nem megsemmisülés, nem a nihil, és nem is felolvadás valamiféle „közösben”. Hanem elköltözés a mennyei hajlékba. Tovább élni odaát a feltámadott Krisztussal, a mi Urunkkal – örökké. Érdemes hát megharcolni a hit szép harcát, és végig futni a pályát – egészen a célig.

 

(Arról a hitről is olvashatsz, amely bevisz a célba, "Megalkuvás nélküli hit" címmel.

 

Ha a halál fogságában vagy, mert még nem találkoztál az Élet Fejedelmével – aki egyedül képes neked örökéletet adni, ha befogadod Őt a szívedbe – itt van rá lehetőséged azáltal, hogy elmondasz egy imát (segítségül egy videót is megnézhetsz).

 

Zsid 2:14-15  Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.

 

 2Tim 1:10  Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által.

 

1Kor 15:55-58  Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

 

1Ján 5:11-13  És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.  Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

 

 Ján 6:63  A szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet.

 

Fil 1:21  Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688