Bővölködés

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6: 24) 

Istennek nincs ellenére, hogy rendelkezzünk pénzzel. Azt nem akarja, hogy a pénz rendelkezzen velünk. Nem akarja, hogy a pénz elsőbbséget kapjon az életedben, és abban bízzál Őhelyette. 

Miért? Mert tudja, hogy a pénz gyenge isten. Korlátozott az ereje. Annyit ér, amennyit, és nem többet. 

Ha gyógyíthatatlan betegségből szeretnél meggyógyulni, a pénz egyáltalán nem segít. Ha a családod szétesik, a pénz nem hozza rendbe. De ha Istent keresed először, az Ő gazdagsága az életed minden területére kihat. 

Isten olyan nagylelkű, hogy arra vágyik, neked a legjobb jusson itt a földön – ahogy te is a legjobbat kívánod a gyermekeidnek. Azt akarja, hogy minden szükséged be legyen töltve az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Csatlakozz rá erre a tervre azzal, hogy rendbe teszed a prioritásaidat. Keresd először Őt és az Ő igazságát. 

Legyen elsődleges fontosságú az, hogy Isten tetszésére legyél. Vesd Őreá a tekintetedet minden más fölött, és mindazok a dolgok, amelyekre szükséged van, megadatnak neked. 

Olvasásra ajánlott Ige: Márk 10: 17-27 
Márk 10:17 És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? 
Márk 10:18 Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. 
Márk 10:19 A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. 
Márk 10:20 Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 
Márk 10:21 Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. 
Márk 10:22 Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala. 
Márk 10:23 Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van! 
Márk 10:24 A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! 
Márk 10:25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. 
Márk 10:26 Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát? 
Márk 10:27 Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688