Vida: 1 János levél

János első levele

 

 

1.Rész

 

1.Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit láttunk szemünkkel, amit szemléltünk és kezünk megtapintott, az élet Igéjéről,

2.és ez az élet megjelent, és láttuk, tanú(bizony)ságot teszünk róla és hirdetjük nektek a világkorszakokra szóló (aioni) életet, amely az Atya felé fordult és megjelent nekünk:

3.amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is (azért), hogy ti is közösségben legyetek velünk, és a mi közösségünk pedig az Atyával és a Fiával, a Felkent Jézussal,

4.ezeket írjuk nektek (azért), hogy az örömünk teljes legyen,

5.és ez az üzenet, amelyet hallottunk tőle és hirdetjük nektek, hogy az Isten fény, és semmi sötétség nincs benne.

6.Ha mondjuk, hogy közösségünk van Vele és sötétségben járunk, hazudunk, és nem tesszük az igazságot,

7.ha pedig fényben járunk, amint Ő (maga) a fényben van, közösségünk van egymással, és a Felkent Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden vétektől (bűntől).

8.Ha azt mondjuk, hogy vétkünk nincs, magunkat csaljuk meg és az igazság nincs bennünk,

9.ha megvalljuk a vétkeinket, hű és igaz, hogy megbocsátja nekünk a vétkeket, és megtisztít minket minden igazságtalanságtól,

10.         ha azt mondjuk, hogy nem vétkezünk, hazuggá tesszük Őt, és az Igéje nincs bennünk,

 

2.Rész

 

1.gyermekeim, ezeket írom nektek, nehogy vétkezzetek (célt ne tévesszetek), és ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál: a Felkent Jézus, az igazságos

2.és Ő (maga) az engesztelő áldozat a vétkeinkért, és nem csak a mienkért egyedül, hanem az egész világért is

3.és abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha parancs(olat)ait megtartjuk,

4.aki azt mondja, hogy ismerem Őt, és parancs(olat)ait nem tartja meg, hazug az, és benne a való(igaz)ság nincs meg,

5.aki pedig megtartja az Igét való(igazság)ban, abban az Isten szeretete célba jutott. Erről tudjuk, hogy Benne vagyunk.

6.Aki azt mondja, hogy Benne marad, köteles (tartozik) úgy járni, ahogyan Ő is járt,

7.szeretteim, nem új parancs(olat)ot írok nektek, hanem régi parancs(olat)ot, amely birtokotokban van kezdettől fogva: a régi parancs(olat) az az Ige, amelyet hallottatok,

8.ismét új parancs(olat)ot írok nektek, ami igaz Őbenne és tibennetek, azt, hogy a sötétség elvonul (múlik) és az igazi fény már ragyog,

9.aki azt mondja, fényben van és a testvérét gyűlöli, a sötétségben van mostanáig is,

10.         aki szereti a testvérét, az a fényben marad és megbotránkoztató (megütközés) nincs benne,

11.         aki pedig gyűlöli a testvérét, sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hova megy, mert a sötétség megvakította a szemeit,

12.         írok nektek kisgyermekek, mert megbocsátást nyertek a vétkeitek az Ő nevéért,

13.         írok nektek apák, mivel megismertétek azt, Aki a kezdetek óta van, írok nektek ifjak, mivel legyőztétek a gonoszt,

14.         írtam nektek kisgyermekek, mivel megismertétek az Atyát, írtam nektek apák, mivel megismertétek azt, Aki kezdet óta van. Írtam nektek ifjak, mivel erősek vagytok, és az Isten Igéje bennetek marad, és legyőztétek a gonoszt.

15.         Ne szeressétek a világot, sem pedig amik a világban vannak, ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete,

16.         mivelhogy minden, ami a világban van, a (hús)test kívánsága, a szemek kívánsága és a (meg)él(h)et(és) kérkedése (fitogtatása), az nincs az Atyától, hanem a világból van

17.         és a világ elmúlik, a kívánsága is, aki pedig megteszi az Isten akaratát, az megmarad a világkorszakokba (aionba),

18.         gyermekeim, utolsó óra van, és amint hallottátok, hogy jön az Antikrisztus, és mert sok antikrisztus lett, ebből tudjuk, hogy az utolsó óra itt van.

19.         Közülünk jöttek ki, de nem voltak belőlünk valók, mert ha belőlünk valók lettek volna, megmaradtak volna velünk, hanem azért lett így, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy nincs mindenki belőlünk (közülünk)

20.         és ti a kenet birtokosai vagytok a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan,

21.         nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem mivelhogy tudjátok azt, és hogy semmiféle hazugság nincs az igazságból,

22.         ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Felkent? ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút,

23.         aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem, aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Ti amit hallottatok kezdettől fogva, az maradjon bennetek.

24.         Ha bennetek marad, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is a Fiúban és az Atyában maradtok,

25.         és ez az ígéret, amelyet Ő maga ígért nektek, a világkorszakokra (aioni) szóló élet,

26.         ezeket írtam nektek azokról, akik megtévesztenek (félrevezetnek) titeket

27.         és amit titeket illet, a kenet, amelyet Tőle kaptatok, megmarad bennetek, és nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket, hanem annak a kenete megtanít titeket mindenre, és az is igaz és nem hazugság, ahogy(an) tanított titeket, úgy maradjatok benne

28.         és most gyermekeim, maradjatok benne, hogy amikor megjelenik, nyílt bizalmunk legyen, és nehogy megszégyenüljünk az eljövetelekor,

29.         ha tudjátok, hogy igazságos, tudjátok azt is, hogy mindenki, aki az igazságossághoz szabja tetteit, Belőle született (veszi eredetét),

 

3.Rész

 

1.nézzétek mekkora szeretetet adott nekünk az Atya (azért), hogy Isten gyermekeinek hívassunk, és azok is vagyunk, ezért nem ismer minket a világ, mert nem ismeri Őt.

2.Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, mik leszünk, de tudjuk, hogyha nyilvánvaló lesz, hozzá hasonlók leszünk, mivelhogy meglátjuk Őt, amint van,

3.és mindenki, akinek e reménysége megvan hozzá, megtisztogatja magát, mint ahogy Ő is szentül tiszta,

4.mindenki, aki vétkezik, a törvénytelenséget is teszi, és a vétek: a törvényszegés.

5.És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy a vétkeket elvegye és vétek Őbenne nincs,

6.mindenki aki Benne marad, nem vétkezik, mindenki, aki vétkezik, nem látta Őt, sem pedig nem ismerte meg Őt,

7.gyermekeim, senki ne vezessen félre (ne tévesszen meg) titeket, aki az igazságossághoz szabja tetteit, az igazságos, mint ahogy Ő (is) igazságos,

8.aki teszi a vétket, az ördögtől van, mivelhogy kezdettől fogva az ördög vétkezik, ezért jelent meg az Isten Fia, hogy lerontsa (lebontsa) az ördög munkáját,

9.mindenki, aki Istenből lett, vétket nem tesz, mivel az Ő magja benne marad és nem vétkezhet, mivelhogy Istenből született (ered),

10.         így lesznek szemmel láthatók (nyilvánvalók) az Isten gyermekei és az ördög gyermekei, mindenki, aki nem az igazságossághoz szabja tetteit, nincs Istenből, és az sem, aki nem szereti a testvérét,

11.         mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást,

12.         ne úgy, mint Kain, aki a gonoszból volt és agyonütötte testvérét, és miért ölte meg? Mert tettei gonoszak voltak, a testvéréé pedig igazak,

13.         nehogy csodálkozzatok, testvérek, ha gyűlöl titeket a világ;

14.         mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mivelhogy szeretjük a testvéreket; aki nem szeret, a halálban marad,

15.         mindenki, aki gyűlöli testvérét, embergyilkos, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs birtokában a világkorszakra szóló (aioni) élet.

16.         Arról ismerjük fel a szeretetet, hogy Ő értünk a lelkét letette, és nekünk is kötelességünk a testvérekért a lelkünket letenni.

17.         Akinek pedig megvan a megélhetése e világon, és elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezártja szívét (a bensejét) előle, hogyan marad meg az Isten szeretete abban?

18.         gyermekeim, nehogy szóval szeressünk, se(m) pedig nyelvvel, hanem tettel és valóságban,

19.         ebből ismerjük meg, hogy a valóságból vagyunk, és a színe előtt így nyugtatjuk meg szívünket,

20.         hiszen, ha vádol is minket a szívünk, nagyobb az Isten a szívünknél, ismer és tud mindent,

21.         szeretteim, ha a szív nem vádol, nyílt bizalmunk van Istenhez,

22.         és amit (csak) kérünk, megkapjuk tőle, hiszen a parancsolatait megtartjuk és ami kedves a szemében, azt tesszük

23.         és az a parancsolat, hogy higgyünk a Fiában, a Felkent Jézus nevében, és szeressük egymást, mint ahogy parancsul adta nekünk.

24.         aki megtartja a parancs(olat)ait, az Benne marad, Ő is abban, és erről ismerjük meg, hogy bennünk marad, a (Szent) Szellemről, amit nekünk adott.

 

4.Rész

 

1.Szeretteim, nehogy minden szellemnek higgyetek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istenből vannak-e, mivelhogy sok hazug próféta jött ki a világba,

2.erről ismeritek meg az Isten Szellemét, minden szellem amely megvallja a Felkent Jézust, hogy (hús)testben jött el, Istenből van,

3.és minden szellem, amely nem vallja meg (elválasztja) Jézust, nem Istenből van, ez is az Antikrisztusé, amelyről hallottátok, hogy eljön, és most a világban van már.

4.Ti az Istenből vagytok, kis gyermekeim, és legyőztétek őket, mivelhogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van,

5.ők a világból vannak, ezért a világból szólnak, és a világ rájuk hallgat,

6.mi az Istenből vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat minket, aki nincs az Istenből, nem hallgat minket, ebből ismerjük meg a valóság szellemét és a tévelygés szellemét,

7.szeretteim, szeressük egymást, hiszen a szeretet az Istenből van, mindenki aki szeret, az Istenből született (van), és ismeri az Istent,

8.aki nem szeret, nem ismeri az Istent, hiszen az Isten szeretet,

9.ebben lett nyilvánvaló az Isten szeretete bennünk, hogy a Fiát, az egyszülöttet, elküldte az Isten a világba, hogy éljünk általa,

10.         ebben van a szeretet, nem hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul vétkeinkért.

11.         Szeretteim, ha így szeretett az Isten minket, nekünk is kell (mi is tartozunk) egymást szeretni.

12.         Istent soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és a szeretet végcélba jut (tökéletes lesz) bennünk,

13.         abból ismerjük fel, hogy benne maradunk és Ő bennünk, hogy Szelleméből adott nekünk

14.         és mi láttuk, tanú(bizony)ságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül,

15.         aki megvallja, hogy Jézus az Isten Fia, az Isten megmarad abban, és Ő is az Istenben

16.         és mi megismertük és elhittük a szeretetet, amellyel az Isten minket szeretett. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az Istenben marad, és az Isten is őbenne,

17.         ebben jutott végcélba a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk legyen az ítélet napján, mivel amint Ő van, mi is úgy vagyunk e világban.

18.         Félelem nincs a szeretetben, hanem a végcélba ért szeretet kihajítja a félelmet, hiszen a félelem fenyítéstől tart, aki pedig fél, nem jutott végcélba a szeretetben.

19.         Mi szeretjük Őt, hiszen Ő előbb szeretett minket,

20.         ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, és a testvérét gyűlöli, hazug az, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, az Istent sem képes szeretni, akit nem lát

21.         és ezt a parancs(olat)ot kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is,

 

5.Rész

 

1.mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Felkent, az Istenből lett, és mindenki aki szereti azt, aki Őt nemzette, szereti azt is, aki lett belőle,

2.abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy ugyanakkor az Istent is szeretjük és a parancs(olat)ait megtesszük,

3.mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancs(olat)ait megtartjuk, és az Ő parancs(olat)ai nem nehezek,

4.mivel minden, ami Istenből lett, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk,

5.ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia.

6.Ő az aki jött vízen és véren át, a Felkent Jézus, nemcsak vízben, hanem vízben és vérben, és a Szellem a tanú(bizony)ságtévő,

7.hiszen a Szellem a valóság, mivelhogy hárman vannak a tanú(bizonyság)tevők,

8.a Szellem, és a víz, és a vér, és ez a három egybetorkollik,

9.ha az emberek tanú(bizony)ságtevését elfogadjuk, az Isten tanú(bizonyság)tétele nagyobb, mivel tanú(bizony)ságot tett a Fia mellett.

10.         Aki hisz az Isten Fiában, megvan önmagában a tanú(bizonyság)tétele, aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette Őt, mivelhogy nem hitt abban a tanú(bizony)ságtételben, amellyel Isten tanú(bizonyság)ot tett a Fia mellett

11.         és ez a tanú(bizony)ságtétel, hogy (világ)korszakra (aioni) szóló életet adott az Isten nekünk, és ez az élet a Fiában van.

12.         Akié a Fiú, azé az élet, akinél nincs az Isten Fia, annak nincs élete,

13.         ezeket írtam nektek azért, hogy tudjátok, hogy (világ)korszakra szóló élet birtokosai vagytok, akik hisztek az Isten Fiának nevében,

14.         és ez az iránta szóló nyílt bizodalom, hiszen ha valamit kérünk akarata szerint, meghallgat minket,

15.         és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, bármit kérünk is, akkor tudjuk, hogy birtokoljuk a kéréseket, amelyeket kértünk tőle,

16.         ha valaki látja, hogy testvére vétkezik, nem halálra vivő vétekkel, könyörögjön érte és életet ad azoknak, akik nem vétkeznek halálra vivő vétekkel, van vétek, ami halálra visz, nem az ilyenről mondom, hogy könyörögjön,

17.         minden igaz(ság)talanság vétek, de van vétek, ami nem halálra vivő.

18.         Tudjuk, hogy senki, aki Istentől lett, nem vétkezik, hanem aki Istenből lett, megtartóztatja (megőrzi) magát, és a gonosz nem érinti.

19.         Tudjuk, hogy Istenből vagyunk, és az egész világ a gonoszságban hever (fetreng),

20.         tudjuk pedig, hogy az Isten Fia eljött és belátást adott, hogy megismerjük a (való)Igazat, mi az (való)Igazban vagyunk, (és) az Ő Fiában, a Felkent Jézusban. Ez a (való)Igaz az Isten és a világkorszakra szóló (örök) élet,

21.         kisgyermekeim, őrizzétek meg magatokat a bálványoktól.

Share

Vélemény, hozzászólás?

UA-6786688